Rätt Lön 2021 – Erika Dahlgren

Civilförsvarsövning

I samband med tjänstgöring inom totalförsvaret har en anställd rätt till ledighet. Som tjänstgöring inom totalförsvaret räknas bl.a. civilförsvarsövning. Den anställde blir inkallad till tjänstgöring och tjänstgöringen är tvingande.

Lag

Ledigheten regleras i lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt. Den anställde ska så snart som möjligt meddela arbetsgivaren när repetitionstjänstgöringen ska börja och hur länge den ska pågå.

Arbetsgivaren är inte skyldig att betala lön eller andra förmåner under tjänstgöringen. Dock finns det inom olika kollektivavtalsområden rekommendationer att fylla ut delar av den lön som den anställde förlorar på grund av repetitionstjänstgöringen.

Ledighet för beordrad repetitions- och civilförsvarsövning är semesterlönegrundande i 60 dagar per intjänandeår.

Avtal

Löneavdrag vid repetitions- eller civilförsvarsövning görs enligt det kollektivavtal som arbetsgivaren bunden av. På företag som har kollektivavtal för tjänstemän och även många företag som ej är kollektivavtalsbundna gör man vanligen avdrag enligt följande:

Om ledighetsperioden omfattar högst fem arbetsdagar görs avdrag per arbetsdag

civilforsvarsovning-01

tal inom parentes användes vid 6-dagarsvecka

alternativt

civilforsvarsovning-02

Om ledighetsperioden omfattar fler än fem arbetsdagar görs avdrag för varje kalenderdag i ledighetsperioden.

civilforsvarsovning-03

Kalenderdagsavdrag innebär att avdrag görs för varje dag i ledighetsperioden, alltså helgdagar, lediga dagar osv. Ledigheten får dock inte påbörjas eller avslutas på en för den anställde arbetsfri söndag eller helgdag. I vissa kollektivavtal har den här regeln utökats till att gälla även arbetsfri lördag. Julafton, nyårsafton och midsommarafton jämställs i det här avseendet med lördag.

Vid ledighet del av dag görs frånvaroavdrag per timme. Storleken på avdraget är beroende av veckoarbetstiden vid 40-timmarsvecka görs avdrag med

civilforsvarsovning-04

vid deltidsanställning måste månadslönen räknas om till heltidslön.

Omräkningen förutsätter då att vi känner till den anställdes sysselsättningsgrad, d.v.s. arbetstiden uttryckt i procent.

Exempel

En anställd arbetar deltid 30 timmar per vecka. Ordinarie arbetstid för heltidsanställda vid företaget är 40 timmar.

civilforsvarsovning-05

Omräkning till heltidsmånadslön

civilforsvarsovning-06

Exempel

Lön för 30 timmars arbetstid per vecka

civilforsvarsovning-07

För deltidsanställd som arbetar endast en del av veckans dagar, s.k. intermittent deltidsarbete, görs frånvaroavdrag per arbetsdag oavsett hur lång ledighetsperioden är. Avdraget räknas ut på följande sätt:

civilforsvarsovning-08

Tal inom parentes används vid 6-dagarsvecka.

Exempel

En anställd arbetar måndag-onsdag varje vecka och har 12 000 kronor i månadslön. Vid tjänstledighet ska avdrag göras enligt följande:

civilforsvarsovning-09

Om ledigheten omfattar en hel månad görs avdrag med hela månadslönen.

Inom andra kollektivavtalsområden, t.ex. Svensk Handel, görs frånvaroavdrag per arbetsdag oavsett hur lång ledighetsperioden är,

civilforsvarsovning-10

Vid frånvaro del av dag

civilforsvarsovning-11

Inom vissa kollektivavtalsområden kan det finnas regler om utfyllnad av ersättning.

Kommentar

I de fall den anställde avlönas per timme görs naturligtvis inget frånvaroavdrag. Däremot kan ovanstående uträkning bli aktuell med tanke på utfyllnad av lön. Det är dock viktigt att frånvaron registreras med tanke på semestergrundande tid.

Beskattning

Tjänstledighetsavdrag görs från den anställdes bruttolön och medför ett lägre skatteberäkningsunderlag för den anställde och ett lägre underlag för beräkning av arbetsgivaravgift.