Rätt Lön 2022 – Erika Dahlgren

Cykel

 

Om en anställd för privat bruk får disponera en cykel som arbetsgivaren äger, uppkommer en skattepliktig förmån. Det finns inga fastställda schablonvärden för hur förmånen ska värderas. Ett sätt är att titta på vad det skulle kosta att hyra eller leasa motsvarande cykel som privatperson. Dock är hyresmarknaden för cyklar begränsad till privatpersoner och en arbetsgivare som leasar en cykel har ofta en högre kostnad än vad det skulle kosta för en privatperson att äga cykeln. Skatteverket anger därför att förmånsvärdet lämpligast beräknas baserat på en uppskattad värdeminskning, årlig kostnad för service och reparationer samt en kapitalkostnad.

Kapitalkostnaden beräknas som inköpspriset för cykeln x statslåneräntan vid utgången av november året före inkomståret plus en procentenhet. Statslåneräntan per 30 november 2021 var 0,16 procent + 1,0 = 1,16 procent

Exempel

Kalles arbetsgivare tillhandahåller en vanlig cykel som Kalle får använda privat. Cykeln skulle kosta 6 500 kronor att köpa och man uppskattar livslängden till 6 år. Arbetsgivaren bekostar varje år tillbehör, service och reparationer till ett värde av 450 kr.

Skatteverket ger även vägledning om beräkning av förmånsvärdet för elcyklar. I detta fall bör även batteriet vara med i beräkningen eftersom det som regel behöver bytas flera gånger under cykelns beräknade livslängd. I fallet med elcykel förordar Skatteverket att utgå från en årlig värdeminskning motsvarande 20 procent av cykelns marknadsvärde inklusive batteri.

Exempel

Lisas arbetsgivare tillhandahåller en elcykel som Lisa får använda privat. Elcykeln kostar 15 000 kr i inköp. Beräknad livslängd för cykeln är 6 år och arbetsgivaren bekostar tillbehör, service och reparationer till ett värde av 650 kr per år.

Från och med 1 januari 2022 införs en skattelättnad som innebär att förmån av fri cykel upp till 3 000 kronor per år är skattefri för den anställde. Om förmånsvärdet överstiger 3 000 kr per år ska endast den överstigande delen tas upp till beskattning. En förutsättning för att förmånen ska vara skattefri upp till 3 000 kronor per år är att den erbjuds alla anställda.

Exempel

I de två ovanstående exemplen innebär det att Kalle inte beskattas för cykelförmånen överhuvudtaget eftersom det årliga förmånsvärdet är lägre än 3 000 kronor. Lisa som hade en dyrare cykel blir endast beskattad för den överskjutande delen, dvs 824 kr per år (3 824 - 3 000). Lisas förmån per månad blir därmed 69 kronor per månad.

Beskattning

Förmånen redovisas i arbetsgivardeklarationen på individnivå. Värdet av den skattepliktiga förmånen ska ingå i underlaget för beräkning av preliminärskatt för den anställde och i underlaget för beräkning av arbetsgivaravgifter som belastar arbetsgivaren.