Innehåll

 

Om en anställd avlider ska kontakt tas med dels Försäkringskassan och dels de försäkringsbolag som administrerar de s.k. arbetsmarknadsförsäkringarna.

Från Försäkringskassan kan lagstadgad efterlevandepension betalas ut och de efterlevande ansöker om detta hos Försäkringskassan.

Tjänstemän

Om den avlidne varit anställd som tjänsteman ska kontakt tas med Collectum som undersöker om ITP-förmåner kan betalas ut till efterlevande. Collectum får information om dödsfallet från folkbokföringen.

Anmälan kan behöva göras till annat försäkringsbolag om inte Tjänstegrupplivförsäkringen, TGL, administreras av Collectum.

Om dödsfallet beror på arbetsskada ska anmälan också göras till TFA. Om det inte gjorts tidigare, ska arbetsgivaren också anmäla arbetsskada till Försäkringskassan. Arbetsgivaren är alltid skyldig att göra den anmälan.

Arbetare

Om den avlidne varit anställd som arbetare kan förmåner från avtalspension SAF-LO betalas ut till de efterlevande. Anmälan om dödsfallet görs på särskild blankett ”Dödsfallsanmälan TGL” som sänds in till AFA. Arbetsgivaren bör informera de efterlevande om blanketten och också fylla i det anställningsintyg som ingår i blanketten. Blanketten kan hämtas påwww.afa.se.

Om dödsfallet orsakats av en arbetsskada ska också anmälan ske till TFA och Försäkringskassan. Detta ska göras av de efterlevande.

Kommentar

Efterlevande till den avlidne känner ofta inte till vilka försäkringar som funnits genom arbetet. Därför är det viktigt att den som handhar försäkringarna på företaget informerar och hjälper till med att ta fram nödvändiga blanketter.

Slutlön

Om en anställd avlider ska slutlönen betalas ut till dödsboet. Det är därför viktigt att adressaten på den sista lönespecifikationen ändras till ”XX:s dödsbo”. Görs inte detta kan det bli problem för de efterlevande att kvittera ut pengarna till dödsboet.

Arbetsgivaravgifter

Arbetsgivaravgifter ska beräknas på de ersättningar som betalas ut till dödsboet efter en anställd. Det gäller de ersättningar som betalas ut samma år som den anställde avlidit.

Om ersättningar betalas ut till dödsboet året efter dödsfallet, t.ex. eftersläpande bonus, provisioner eller retroaktiva löner, ska dessa behandlas som övriga arbetsersättningar till juridisk person. Detta innebär att arbetsgivaravgifter inte ska betalas.

Skyldighet att göra skatteavdrag gäller dock för alla ersättningar som betalas ut till dödsboet efter den avlidne.