Innehåll

Rätt Lön 2021 – Erika Dahlgren

Elektromagnetiska fält

I Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2016:3 om elektromagnetiska fält finns regler som ska skydda arbetstagare mot alla kända direkta och övergående hälso- och säkerhetsrisker när de exponeras för elektromagnetiska fält.