Rätt Lön 2021 – Erika Dahlgren

Elektronisk utrustning och abonnemang mot fast avgift

 

Det har blivit allt vanligare att arbetsgivaren tillhandahåller elektronisk utrustning som mobiltelefon eller läsplatta, bärbar dator, mobilt bredband och router för att arbetstagarna ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter. Det har även blivit vanligare med distansarbete. Samtidigt har utvecklingen gått från abonnemang med rörlig kostnad som innebär att abonnenten betalade för sin förbrukning, till abonnemang där abonnenten betalar en fast avgift oavsett användande.

Privat användning av elektronisk utrustning eller abonnemang mot fast avgift som sker på arbetet i arbetsgivarens lokaler är inte en skattepliktig förmån. Även om den anställde använder utrustningen utanför ordinarie arbetsplats är förmånen inte skattepliktig under förutsättning att utrustningen uppfyller kraven som gör att den räknas som ett arbetsredskap: utrustningen är av väsentlig betydelse för arbetets utförande, förmånen av det privata användandet är av mindre värde samt är svår att särskilja från nyttan i anställningen.

Om det däremot inte är av väsentlig betydelse för att den anställde ska kunna utföra sitt arbete att den anställde får ta med sig utrustningen utanför arbetsgivarens lokaler och använda den för privat bruk så utgör utrustningen en skattepliktig förmån. Förmånen ska värderas till marknadsvärdet och redovisas som övrig skattepliktig förmån i arbetsgivardeklarationen på individnivå.

Om arbetsgivaren tillhandahåller flera olika typer av utrustning och/eller abonnemang med fast avgift ska en bedömning om det är av väsentlig betydelse för arbetet göras för varje enskild del.

Om privata tjänster inte ingår i ett abonnemang utan faktureras separat och arbetsgivaren betalar dem utgör de en skattepliktig förmån. Ett exempel på detta kan vara privata samtal som görs med förvalda prefix eller pinkod.

Om man inte vill att det ska ske en förmånsbeskattning då den anställde tar med sig utrustningen från arbetsplatsen ska det framgå av avtal eller annan dokumentation att utrustningen inte får användas för privat bruk.

Exempel

Nadia arbetar som projektledare och får av sin arbetsgivare en mobiltelefon med abonnemang mot fast avgift för att användas under ordinarie arbetstid, men även för att hon ska vara nåbar hemma. Eftersom mobiltelefonen med tillhörande abonnemang mot fast avgift är av väsentlig betydelse för att Nadia ska kunna utföra sina arbetsuppgifter även utanför den ordinarie arbetsplatsen ska hon inte beskattas för den förmånen av det privata användandet av mobiltelefonen.

Nadia har även tillgång till en läsplatta för att kunna utföra sina arbetsuppgifter, men den är endast av väsentlig betydelse för hennes arbete när hon är på kontoret. Om Nadia använder läsplattan utanför ordinarie arbetsplats ska hon förmånsbeskattas. Värdet av förmånen är vad det skulle ha kostat henne att inneha motsvarande läsplatta och abonnemang privat. Förmånsvärdet ska beräknas löpande varje månad.

Exempel

Stefan arbetar som lagerarbetare och har av sin arbetsgivare fått en mobiltelefon med abonnemang mot fast avgift för att han ska kunna komma i kontakt med sina kollegor när han arbetar. Arbetsgivaren tillåter att Stefan använder mobiltelefonen för privat bruk när han inte är på arbetet, vilket Stefan också gör. Eftersom mobiltelefonen och abonnemanget inte är av väsentlig betydelse när Stefan befinner sig utanför ordinarie arbetsplats ska han beskattas för förmånen. Värdet på förmånen är vad det skulle ha kostat honom att inneha motsvarande mobil och abonnemang. Förmånsvärdet ska beräknas löpande varje månad.

Om Stefan inte vill använda arbetsgivarens mobiltelefon på sin fritid kan arbetsgivaren och Stefan skriftligt komma överens om detta. Eftersom Stefan inte har tillåtelse att använda utrusningen för privat bruk utanför den ordinarie arbetsplatsen uppkommer inte någon skattepliktig förmån.

Beskattning

Om skattepliktig förmån uppstår ska värdet av denna ingå i underlaget för beräkning av preliminärskatt och arbetsgivaravgifter.

Kommentar

Bedömningen av vad som ska vara en skattepliktig förmån eller inte är många gånger svår. För att vara på den säkra sidan kan man kontakta Skatteverket och redogöra för just den situation som uppstått. Be att få bedömningen skriftligen via post eller e-post.

Beskattning

Om skattepliktig förmån uppstår ska värdet av denna ingå i underlaget för beräkning av preliminärskatt och arbetsgivaravgifter.

Lag

Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst regleras i 11 kap. inkomstskattelagen (1999:1229). Huvudregeln är att förmåner som erhålls på grund av tjänst är skattepliktiga, se 11 kap. 1§ IL. Skattepliktiga förmåner värderas oftast till marknadsvärdet, det vill säga det pris som den anställde skulle ha fått betala om han eller hon köpt motsvarande vara eller tjänst själv.

Det har blivit allt vanligare att arbetsgivaren tillhandahåller elektronisk utrustning som mobiltelefon eller läsplatta, bärbar dator, mobilt bredband och router för att arbetstagarna ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter. Det har även blivit vanligare med distansarbete. Samtidigt har utvecklingen gått från ett abonnemang som innebar att abonnenten betalade för sin förbrukning, till abonnemang där abonnenten betalar en fast avgift oavsett användande.

Privat användning av elektronisk utrustning eller abonnemang mot fast avgift, som sker på arbetet i verksamhetens lokaler, är inte en skattepliktig förmån. Även om den anställde använder utrustningen utanför ordinarie arbetsplats är förmånen inte skattepliktig om den är svår att särskilja från nyttan i anställningen, och den är av begränsat värde för den anställde. Detta förutsätter att utrustningen är av väsentlig betydelse för att den anställde ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. Om ett abonnemang innehåller tjänster utöver vad som är väsentligt för arbetets utförande ska den anställde förmånsbeskattas för denna tjänst.

Däremot är det så att om den anställde får ta med sig utrustningen och använda den för privat bruk, utan att den är av väsentlig betydelse för att den anställde ska kunna utföra sitt arbete, så utgör utrustningen en skattepliktig förmån. Förmånen ska värderas till marknadsvärdet och redovisas som övrig skattepliktig förmån i arbetsgivardeklarationen på individnivå.

En skattepliktig förmån uppkommer också om arbetsgivaren betalar privata samtal när det är möjligt att särskilja privatsamtalen med t.ex. förvalda prefix eller pinkod.

Om man inte vill att det ska ske en förmånsbeskattning då den anställde tar med sig utrustningen från arbetsplatsen ska det framgå av avtal eller annan dokumentation att utrustningen inte får användas för privat bruk.

Exempel

Nadia arbetar som projektledare och får av sin arbetsgivare en mobiltelefon med abonnemang mot fast avgift för att användas under ordinarie arbetstid, men även för att hon ska vara nåbar hemma. Nadia har tillstånd från Arbetsgivaren att använda mobiltelefonen för privat bruk, vilket hon även gör hemma. Eftersom mobiltelefonen med tillhörande abonnemang mot fast avgift är av väsentlig betydelse för att Nadia ska kunna utföra sina arbetsuppgifter även utanför den ordinarie arbetsplatsen ska hon inte beskattas för den förmånen som kan uppstå när hon använder mobiltelefonen privat.

Nadia har även tillgång till en läsplatta för att kunna utföra sina arbetsuppgifter, men den är endast av väsentlig betydelse för hennes arbete när hon är på kontoret. Om Nadia använder läsplattan utanför ordinarie arbetsplats ska hon förmånsbeskattas. Värdet av förmånen är vad det skulle ha kostat henne att inneha motsvarande läsplatta och abonnemang privat. Förmånsvärdet ska beräknas löpande varje månad.

Exempel

Stefan arbetar som lagerarbetare och har av sin arbetsgivare fått en mobiltelefon med abonnemang mot fast avgift för att han ska kunna komma i kontakt med sina kollegor när han arbetar. Arbetsgivaren tillåter att Stefan använder mobiltelefonen för privat bruk när han inte är på arbetet, vilket Stefan också gör. Eftersom mobiltelefonen och abonnemanget inte är av väsentlig betydelse när Stefan befinner sig utanför ordinarie arbetsplats ska han beskattas för förmånen. Värdet på förmånen är vad det skulle ha kostat honom att inneha motsvarande mobil och abonnemang. Förmånsvärdet ska beräknas löpande varje månad.

Om Stefan inte vill använda arbetsgivarens mobiltelefon på sin fritid kan arbetsgivaren och Stefan skriftligt komma överens om detta. Eftersom Stefan inte har tillåtelse att använda utrusningen för privat bruk utanför den ordinarie arbetsplatsen uppkommer inte någon skattepliktig förmån.

Beskattning

Om skattepliktig förmån uppstår ska värdet av denna ingå i underlaget för beräkning av preliminärskatt och arbetsgivaravgifter.