Innehåll

Lag

En person som är ny i Sverige kan få etableringsersättning. Detta regleras i lagen (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Ansvaret för etableringsersättning och övriga ersättningar vid etablering togs den 1 januari 2018 över av Försäkringskassan från Arbetsförmedlingen. Etableringsersättningen är pengar man får när man har och deltar i en etableringsplan från Försäkringskassan. Etableringsplanen upprättas av Försäkringskassan och den som deltar ska varje månad redovisa aktiviteter som har utförts inom planen.

Etableringsersättningen varierar mellan 231 kronor till 308 kronor per dag och betalas ut fem dagar per vecka.

Ansökan om etableringsersättning görs hos Försäkringskassan i samband med att en etableringsplan upprättas.

Etableringstillägg

Den som har barn, som bor hemma, kan ha få etableringstillägg. Hur mycket etableringstillägg som betalas ut beror på antalet barn och barnens ålder. Den sökande får 800 kronor för varje barn som inte har fyllt 11 år och 1 500 kronor för varje barn som har fyllt 11 år.

Etableringstillägg kan betalas ut för maximalt tre barn. Om den sökande har fler än tre barn räknas de äldsta barnen och en familj kan få maximalt 4 500 kronor i etableringstillägg per månad.

Etableringstillägg beslutas av Försäkringskassan och där ansöker man också om ersättningen.

Om en sökande får underhållsstöd kan det innebära en minskning av etableringstillägget.

Utbetalning

Försäkringskassan betalar ut etableringsersättning, etableringstillägg och bostadsersättning en gång i månaden. Pengarna kommer i efterskott.