Rätt Lön 2022 – Erika Dahlgren

Ettårsregeln

Lag

Regler för beräkning av preliminärskatt och arbetsgivaravgifter för personal som arbetar utomlands finns i inkomstskattelag (1999:1229).

De som är bosatta och arbetar i Sverige är obegränsat skattskyldiga. Detta innebär att alla inkomster ska beskattas i Sverige oavsett var inkomsten är intjänad. Den som arbetar utomlands kortare tid än sex månader ska alltid betala skatt i Sverige. Arbetsgivaren gör alltså skatteavdrag enligt regler för preliminär skatt.

Från regeln om obegränsad skattskyldighet finns två undantag, sexmånadersregeln och ettårsregeln.

Ettårsregeln

Den som har en anställning som innebär att man vistas i utlandet under mer än ett år kan bli skattebefriad. Detta gäller även om inkomsten inte har beskattats i arbetslandet. Till skillnad mot sexmånadersregeln måste dock inkomsten ha tjänats in i ett och samma land. Dessutom krävs att skattebefrielsen i arbetslandet beror på att bestämmelser om beskattning saknas, att arbetslandets interna lagstiftning undantar inkomsten från beskattning eller på grund av avtal eller genom särskilt beslut av myndighet i landet i fråga.

Med avtal i det här fallet menas s.k. proceduravtal som ingåtts med biståndsländer och avser biståndsarbete och liknande eller avtal med statshandelsländer. Om däremot skattebefrielsen i arbetslandet beror på bestämmelser i skatteavtal som Sverige ingått med landet ifråga, gäller inte ettårsregeln.

Semester

Kortare avbrott i utlandsarbetet för semester eller tjänsteuppdrag i Sverige kan räknas in i ettårsperioden. Avbrottet får inte motsvara längre tid än sex dagar per hel månad. Dagarna kan sparas för att användas för en längre vistelse i Sverige men kan enligt ettårsregeln bara uppgå till totalt 72 dagar. Resdagar inkluderas i vistelsetiden och del av dag räknas som hel dag. Avbrottet i utlandsarbetet får inte förläggas till början eller slutet av utlandsvistelsen.

Avbrott i utlandsarbetet för tjänsteuppdrag räknas in i de sex dagarna per hel månad eller 72 dagarna under 12 månader. Detta gäller även om tjänsteuppdraget har samband med utlandsarbetet. Resdagar räknas in i tiden och del av dag räknas som hel dag.

Semesterersättning

Utbetald semesterersättning är underlag för beräkning av preliminär skatt. Semesterersättning beräknad på inkomst intjänad i Sverige ska beskattas i Sverige medan semesterersättning som intjänats i arbetslandet ska beskattas i arbetslandet. Detta kan innebära att semesterersättning, som betalas ut under första årets vistelse i arbetslandet, ska beskattas i Sverige. Det här kan bli fallet när företaget beräknar semester enligt semesterlagens intjänande- och semesterår.

Sjuklön, sjukpenning

Om den anställde under utlandsvistelsen blir sjuk och får sjuklön från arbetsgivaren omfattas sådan ersättning av ettårsregeln.

Vid längre tids sjukdom då Försäkringskassan betalar ut sjukpenning undantas denna från ettårsregeln. Sjukpenningen beskattas i vanlig ordning i Sverige. Detsamma gäller om Försäkringskassan har betalat ut annan ersättning, t.ex. tillfällig föräldrapenning.

Jämkning

En arbetsgivare i Sverige som betalar ut lön till en anställd är enligt skattelagstiftningen skyldig att göra skatteavdrag, även för den som arbetar utomlands. Den anställde kan, om man kan anta att ettårsregeln kommer att gälla för utlandsarbetet, ansöka om ändrad skatteberäkning hos Skatteverket. Blanketten SKV 4303 ska användas vid ansökan och kan hämtas på Skatteverkets hemsidawww.skatteverket.se.

Till ansökan bifogas dels ett avtal om anställningen dels ett intyg som visar att skattebefrielse i arbetslandet kan vara aktuellt enligt ettårsregeln.

Beslutet från Skatteverket om ändrad beräkning är endast preliminärt. Den slutliga skatten beräknas vid den årliga inkomstdeklarationen där även utlandsinkomsten ska redovisas.

Om lönen betalas ut direkt av en arbetsgivare i utlandet finns ingen skyldighet för svensk arbetsgivare att göra skatteavdrag.

Arbetsgivaravgifter

En svensk arbetsgivare eller utländsk arbetsgivare med fast driftställe i Sverige som har anställda som arbetar utomlands och där arbetet kan antas pågå längre tid än ett år, ska enligt huvudregeln i svensk lag inte betala arbetsgivaravgifter i Sverige. Det gäller alltid när varken EU:s förordning om socialtrygghet eller en socialförsäkringskonvention är tillämplig.

EU-förordningens huvudregel är att den som arbetar utomlands längre än ett år ska tillhöra arbetslandets socialförsäkring och att socialavgifter ska betalas i arbetslandet.

Om ett utlandsarbete som från början avsågs vara kortare tid än ett år finns regler om förlängning. Om arbetet på grund av oförutsedda omständigheter varar längre tid än ett år ska den anställde fortsätta att tillhöra svensk socialförsäkring. Förlängningen ska styrkas av ett E102-intyg. Intyget utfärdas av Försäkringskassan. I detta fall ska alltså arbetsgivaren i Sverige betala arbetsgivaravgifter i Sverige.

Avbruten utlandsvistelse

Med avbruten utlandsvistelse menas att utlandsarbetet måste avbrytas av orsaker som den anställde själv inte rår över t.ex. allvarlig sjukdom hos den anställde eller dennes anhörig. Andra omständigheter kan vara t.ex. krig eller naturkatastrof.

Det som avgör beslutet om fortsatt skattefrihet är om det är ”uppenbart oskäligt” att beskatta inkomsten. Skatteverket är restriktiva med att besluta om fortsatt skattefrihet på grunden ”uppenbart oskäligt” då de oförutsedda händelserna sker i början eller i slutet av utlandsarbetet.

Arbetsgivardeklaration på individnivå

Även om den anställde inte ska beskattas för inkomsten som tjänats in under utlandsarbetet ska arbetsgivaren redovisa den i arbetsgivardeklaration på individnivå. Vilka rutor som uppgifterna ska redovisas i beror på om den anställde omfattas av svensk socialförsäkring eller inte gör det men är bosatt i, eller ska beskattas i något av de länder med vilka Sverige har överenskommelse om utbyte av inkomstuppgifter.

Om den anställde har arbetat delar av året i Sverige ska den lönen och uppgift om avdragen skatt redovisas som vanligt i arbetsgivardeklarationen på individnivå. Det gäller också om den anställde inte lämnat ett beslut om att inte skatteavdrag ska göras för samt den eventuella skatt som dragits på utlandsinkomst som uppburits före Skatteverkets beslut.

Inkomstdeklaration

Den som är skattebefriad i Sverige med stöd av sexmånadersregeln eller ettårsregeln ska lämna inkomstdeklaration i Sverige som vanligt.

Det är Skatteverket som bedömer om ettårsregeln ska gälla. Jämkningsbeslutet är preliminärt och Skatteverket tar det definitiva beslutet med utgångspunkt från inkomstdeklarationen. Därför ska den anställde kunna visa kvitto, intyg eller annan handling från arbetslandet som visar att skatt har betalats.

För att ettårsregeln ska gälla krävs intyg från myndighet eller liknande som visar att grunden för skattebefrielse i arbetslandet överensstämmer med bestämmelserna enligt ettårsregeln.

Om intygen är skrivna på annat språk än de nordiska språken måste den anställde själv se till att intygen översätts till svenska. I de flesta fall kan intyg på engelska, tyska och franska godtas.

Kommentar

När en anställd arbetar utomlands uppstår en mängd frågor. Många undantag finns i angivna regler och förordningar och konventioner förändras. Det är viktigt att skatteavdrag och redovisning av arbetsgivardeklaration på individnivå blir riktiga. Den anställdes sociala trygghet påverkas av reglerna om var arbetsgivaravgifter ska betalas. Kontrollera därför med Skatteverket vid varje enskilt fall om förändringar skett.