Utländska medborgare beskattas huvudsakligen på samma sätt som andra fysiska personer men för individer som har särskilt kvalificerade arbetsuppgifter eller har en månadslön över en viss nivå, kan det vara möjligt att få skattelättnad på sina svenska tjänsteinkomster. Bestämmelserna gällande detta finns i 11 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).

Skattelättnaden kan beviljas baserat på två kriterier:

  1. Personens avtalade ersättningsnivå når upp till en viss nivå varje månad, för närvarande lägst två prisbasbelopp.

  2. Personen i fråga är ”expert” med specialistkompetens, en högt kvalificerad forskare eller annan nyckelperson vars kompetens är svår att rekrytera inom Sverige.

För att få skattelättnaden måste en ansökan göras till Forskarskattenämnden inom tre månader från att arbetet i Sverige påbörjades. Den aktuella personen måste vara utländsk medborgare och får inte ha vistats stadigvarande i Sverige någon gång under de fem år som föregår den aktuella vistelsen. Vistelsen får bara vara avsedd att vara i fem år, dock minst sex månader. Arbetsgivaren som betalar ut ersättningen till personen ska höra hemma i Sverige eller vara ett utländskt företag med fast driftställe i Sverige.

Skattelättnaden innebär att 25 procent av inkomsten (lön, arvoden och liknande ersättningar och förmåner) undantas från beskattning. Underlaget för skatteberäkning och beräkning av arbetsgivaravgifter blir alltså 75 procent. Beslutet innebär också att vissa kostnadsersättningar som arbetsgivaren betalar undantas från beskattning, exempelvis gäller detta kostnader för flytten till och från Sverige, kostnader för två hemresor per familjemedlem och år till tidigare hemland och avgifter för barns skolgång i grund- och gymnasieskola.

För övriga inkomster beskattas den anställde enligt vanliga regler.

Beslutet om skattelättnad gäller för de första tre åren som den anställde vistas i Sverige. Från och med den 1 januari 2021 utökas giltighetstiden till fem år. Denna nya giltighetstid tillämpas på personer som kommit till Sverige efter den 31 maj 2020. Om en person som kommit till Sverige efter den 31 maj 2020 redan har fått ett beslut om skattelättnad före den 1 januari 2021 behöver en separat ansökan göras för att få giltighetstiden förlängd till 5 år.

Kommentar

För att minska behovet av manuella justeringar kan det vara värt att lägga lite tid på att försöka ställa in lönesystemet så att hanteringen av skattenedsättningen sker med så mycket automatik som möjligt. Då lönesystemen på marknaden är uppbyggda på lite olika sätt kan ingen generell lösning presenteras, men en möjlighet är att bygga separata lönearter för den del av lönen som inte ska vara underlag för beräkning av preliminärskatt och arbetsgivaravgifter. Den här lönearten ska också styra beloppet till kod 035 i arbetsgivardeklarationen på individnivå.