Innehåll

Rätt Lön 2021 – Erika Dahlgren

Expertskatt

Utländska medborgare beskattas huvudsakligen på samma sätt som andra fysiska personer men för individer som har särskilt kvalificerade arbetsuppgifter eller har en månadslön över en viss nivå, kan det vara möjligt att få skattelättnad på sina svenska tjänsteinkomster. Bestämmelserna gällande detta finns i 11 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).

Skattelättnaden kan beviljas baserat på två kriterier:

  1. Personens avtalade ersättningsnivå når upp till en viss nivå varje månad, för närvarande lägst två prisbasbelopp.

  2. Personen i fråga är ”expert” med specialistkompetens, en högt kvalificerad forskare eller annan nyckelperson vars kompetens är svår att rekrytera inom Sverige.

För att få skattelättnaden måste en ansökan göras till Forskarskattenämnden inom tre månader från att arbetet i Sverige påbörjades. Den aktuella personen måste vara utländsk medborgare och får inte ha vistats stadigvarande i Sverige någon gång under de fem år som föregår den aktuella vistelsen. Vistelsen får bara vara avsedd att vara i fem år, dock minst sex månader. Arbetsgivaren som betalar ut ersättningen till personen ska höra hemma i Sverige eller vara ett utländskt företag med fast driftställe i Sverige.

Skattelättnaden innebär att 25 procent av inkomsten (lön, arvoden och liknande ersättningar och förmåner) undantas från beskattning. Underlaget för skatteberäkning och beräkning av arbetsgivaravgifter blir alltså 75 procent. Beslutet innebär också att vissa kostnadsersättningar som arbetsgivaren betalar undantas från beskattning, exempelvis gäller detta kostnader för flytten till och från Sverige, kostnader för två hemresor per familjemedlem och år till tidigare hemland och avgifter för barns skolgång i grund- och gymnasieskola.

För övriga inkomster beskattas den anställde enligt vanliga regler.

Beslutet om skattelättnad gäller för de första tre åren som den anställde vistas i Sverige. Från och med den 1 januari 2021 utökas giltighetstiden till fem år. Denna nya giltighetstid tillämpas på personer som kommit till Sverige efter den 31 maj 2020. Om en person som kommit till Sverige efter den 31 maj 2020 redan har fått ett beslut om skattelättnad före den 1 januari 2021 behöver en separat ansökan göras för att få giltighetstiden förlängd till 5 år.

Kommentar

För att minska behovet av manuella justeringar kan det vara värt att lägga lite tid på att försöka ställa in lönesystemet så att hanteringen av skattenedsättningen sker med så mycket automatik som möjligt. Då lönesystemen på marknaden är uppbyggda på lite olika sätt kan ingen generell lösning presenteras, men en möjlighet är att bygga separata lönearter för den del av lönen som inte ska vara underlag för beräkning av preliminärskatt och arbetsgivaravgifter. Den här lönearten ska också styra beloppet till kod 035 i arbetsgivardeklarationen på individnivå.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...