Rätt Lön 2021 – Erika Dahlgren

Föräldralön

Avtal

I kollektivavtal kan det finns bestämmelser om föräldralön eller föräldrapenningtillägg. Detta är en ersättning som betalas ut av arbetsgivaren som komplement till föräldrapenningen som betalas ut av Försäkringskassan. Även arbetsgivare som inte är bundna av kollektivavtal kan välja att de vill erbjuda sin anställda föräldralön. De bestämmer då själva hur ersättningen ska beräknas och vilka regler som ska gälla för att en anställd ska vara berättigad till ersättningen.

Tjänstemannaavtal

Hur länge föräldralönen utbetalas beror i de flesta kollektivavtal på hur länge anställningen har varat vid tidpunkten för föräldraledighetens början och ofta beräknas ersättningen per månad som en månadslön minus 30 kalenderdagsavdrag vid sjukdom dag 15-90. Detta innebär att om en anställd tjänar mer än 10 prisbasbelopp ska föräldralön beräknas även på den del av lönen som överstiger 10 prisbasbelopp.

Kollektivavtalen kan också innehålla ytterligare regler om förutsättningar som måste vara uppfyllda för att man ska vara berättigad till föräldralön och hur ersättningen ska betalas ut. Det är därför alltid viktigt att kontrollera det aktuella kollektivavtalet innan beräkning och utbetalning.

Exempel

Klara har varit anställd i tre år när hon blir mamma och går på föräldraledighet. Hennes lön är 28 000 kronor per månad.

Enligt det kollektivavtal som gäller på Klaras arbetsplats betalas föräldralön ut i två månader om anställningen varat i ett men inte två år, i tre månader om anställningen varat i två men inte tre år, i fyra månader om anställningen varat i tre men inte fyra år och i fem månader om anställningen varat fyra år eller mer.

Föräldralönen beräknas som en månadslön minus 30 kalenderdagsavdrag vid sjukdom dag 15-90 enligt formeln:

månadslönen - 30 × (90 % × (månadslönen × 12 / 365)).

Eftersom Klaras anställningstid överstiger två år får hon föräldralön i tre månader.

Hennes lön understiger 10 prisbasbelopp och hennes föräldralön räknas ut enligt följande:

28 000 - 30 × (90 % × (28 000 × 12 / 365)) = 3 145 kronor.

Klara får 3 145 kronor per månad i föräldralön utbetalt i tre månader.

Observera att föräldralön i tre månader förutsätter att föräldraledigheten varar i minst tre månader. Om den anställde är föräldraledig kortare tid betalas föräldralön endast ut för den tid hen är ledig.

För anställda med en månadslön som överstiger 10 prisbasbelopp, som är taket för föräldrapenning från Försäkringskassan, blir föräldralönen enligt följande exempel:

Exempel

Maria är anställd på samma företag som Klara och har varit anställd i fyra år då hon går på föräldraledighet. Hon har därmed rätt till föräldralön i fem månader. Hon har 42 500 kronor i månadslön.

Högsta föräldrapenninggrundande inkomst 2021 är:

10 × 47 600 = 476 000 kronor vilket motsvarar en månadslön på 39 667 kronor (476 000 / 12 månader).

Maria får precis som Klara en utfyllnad på 10% på sin lön upp till Försäkringskassans tak på 39 667 kronor men hon ska också få 90% i föräldralön på den delen som överstiger taket. Marias lön överstiger prisbasbeloppsgränsen med 2 833 kronor (42 500 - 39 667).

Föräldralönen per månad beräknas som månadslön minus 30 kalenderdagsavdrag vid sjukdom dag 15-90 enligt formeln:

månadslönen - 30 × ((90 % × ((10 × pbb) × 12 / 365)) + (10 % × ((månadslönen × 12) - (10 × pbb)) / 365)).

För att tydliggöra uträkningen delar vi upp beräkningen i två delar och börjar med utfyllnaden på lönen upp till Försäkringskassans tak 39 667 kronor. Beräkningen blir här densamma som för Klara:

39 667 - 30 × (90% × (39 667 × 12 / 365)) = 4 456 kronor.

För den del av lönen som överstiger taket, 2 833 kronor, ska Maria få behålla 90% i föräldralön och därför gör vi en beräkning med avdrag på endast 10% enligt följande:

2 833 - 30 × (10 % × (2 833 × 12 / 365)) = 2 554 kronor.

Marias föräldralön blir totalt 4 456 + 2 554 = 7 010 kronor per månad.

Kommentar

I vissa avtal inom tjänstemannaområdet finns inskrivet att förutsättningen för föräldralön är att den anställde arbetar tre månader efter föräldraledigheten. I de fallen brukar hälften av den totala föräldralönen betalas ut i början av föräldraledigheten och resterande efter det att den anställde är tillbaka i tjänst och har arbetat i tre månader efter föräldraledigheten.

Om föräldralönen betalas ut i två omgångar är det viktigt att på ett bra sätt göra en notering om den resterande utbetalningen så att den inte glöms bort. Många lönesystem har olika funktioner för bevakning framåt i tiden.

Föräldrapenningtillägg

Svenskt Näringsliv och LO har kommit överens om en försäkring om föräldrapenningtillägg som ersätter föräldralönen i kollektivavtalen inom SAF-LO. Försäkringen administreras och utbetalas av AFA Försäkring och det är den anställde som själv ansöker om ersättningen.

Försäkringen började gälla 1 januari 2014 och för att vara berättigad till ersättningen krävs att man varit anställd i minst 12 månader innan barnets födelse. Om man varit anställd i minst 12 månader under de senaste 4 åren, hos en arbetsgivare som har försäkringen, har man rätt till 60 dagar med föräldrapenningtillägg. Har man varit anställd minst 24 månader har man rätt till maximalt 180 dagar.

Ersättningen motsvarar 10 procent av lönen upp till 10 prisbasbelopp och 90 procent på lönedelar som överstiger 10 prisbasbelopp.

Bokföring

Utbetald föräldralön debiteras konto 7083 Föräldraersättning till kollektivanställda eller 7283 Föräldraersättning till tjänstemän.

Beskattning

Den anställde

Föräldralönen betalas ut av företaget till den anställde och är en kontant bruttolön och ska ingå i underlaget för beräkning av preliminärskatt.

För företaget

Föräldralönen är en kontant bruttolön och ska vara underlag för beräkning av arbetsgivaravgifter.