Innehåll

Rätt Lön 2021 – Erika Dahlgren

Förebyggande sjukpenning

Lag

I socialförsäkringsbalk (2010:110) finns bestämmelser om bl.a. sjukpenning och föräldrapenning. I lagen finns regler för beräkning av ersättningarna och hur de betalas ut.

Förebyggande sjukpenning innebär att en person som löper risk att bli sjuk och inte kunna arbeta kan få sjukpenning i förebyggande syfte.

För att få rätt till sjukpenning i förebyggande syfte krävs att läkare har konstaterat förhöjd sjukdomsrisk. Sjukdomen ska vara sådan att personen riskerar att förlora arbetsförmågan helt eller delvis. Läkaren ska också ordinera aktuell behandling. Behandlingen kan vara sjukgymnastik, arbetsterapi, syn- och hörselterapi eller annan medicinsk behandling.

Läkaren eller annan sjukvårdspersonal ansöker hos Försäkringskassan om förebyggande sjukpenning. Detta ska göras på särskild blankett. Försäkringskassan utreder därefter om sjukpenning i förebyggande syfte kan betalas.

Förebyggande sjukpenning betalas ut från första behandlingsdagen. Reglerna om karensavdrag gäller alltså inte. Sjukpenningen betalas ut för de dagar som personen inte kunnat arbeta på grund av behandlingen. Under behandlingstiden är personen inte sjukskriven i vanlig bemärkelse utan kan arbeta mellan behandlingstillfällena.

Beräkningen av den förebyggande sjukpenningens storlek sker enligt samma regler som för vanlig sjukpenning. D.v.s. 80 % av den sjukpenninggrundande inkomsten. Högst 8 prisbasbelopp multiplicerat med 0,97.

Behandlingen bekostas inte av Försäkringskassan, utan ska betalas av arbetsgivaren eller hälso- och sjukvården. Detta till skillnad från när en person är sjukskriven och deltar i en arbetslivsinriktad rehabilitering.

Beskattning

Den förebyggande sjukpenningen är en skattepliktig ersättning, som betalas ut från Försäkringskassan. Försäkringskassan drar också preliminärskatt enligt den skattetabell som är aktuell.