Rätt Lön 2022 – Erika Dahlgren

Föreningsuppdrag inom skolan

En anställd har rätt att vara ledig för att utföra uppdrag i grundskolan åt en ideell förening eller liknande som den anställde är medlem i.

Lag

Ledigheten regleras i lag (1979:1184) om rätt till ledighet för vissa föreningsuppdrag inom skolan m.m. Uppdraget, som medför rätten till ledighet, ska vara något som föreningen åtagit sig och som ska genomföras under skoldag i grundskolan eller dagtid inom fritidsverksamhet.

Den anställde har rätt att vara ledig under den tid som behövs, dock högst 90 arbetstimmar per kalenderår. En deltidsanställd med mindre än 1600 arbetstimmar per år har rätt till ledighet i proportion till arbetstiden. T.ex. en anställd vars sysselsättningsgrad är 50 % har rätt till högst 45 timmar per kalenderår. Arbetsgivaren kan dock neka ledighet som överstiger tjugo arbetstimmar per kalendermånad eller femton procent av överenskommen arbetstid per kalendermånad.

Anmälan till arbetsgivaren om ledighet skall göras minst två veckor i förväg.

En anställd får inte sägas upp eller avskedas på grund av att han eller hon begär eller utnyttjar sin rätt till ledighet.

Under ledigheten utgår ingen lön eller andra förmåner utan arbetsgivaren gör tjänstledighetsavdrag. Ledigheten är inte semestergrundande och ingår inte i anställningstiden vid beräkning av antalet betalda semesterdagar.

Avtal

Löneavdrag vid ledighet för föreningsverksamhet görs enligt det kollektivavtal som arbetsgivaren är bunden av. På företag som har kollektivavtal för tjänstemän och även många företag som ej är kollektivavtalsbundna gör man vanligen avdrag enligt följande:

Exempel

Om ledighetsperioden omfattar högst fem arbetsdagar görs avdrag per arbetsdag

foreningsuppdrag-01

tal inom parentes användes vid 6-dagarsvecka

alternativt

foreningsuppdrag-02

Om ledighetsperioden omfattar fler än fem arbetsdagar görs avdrag för varje kalenderdag i ledighetsperioden.

foreningsuppdrag-03

Kalenderdagsavdrag innebär att avdrag görs för varje dag i ledighetsperioden, alltså även helgdagar, lediga dagar osv. Ledigheten får dock inte påbörjas eller avslutas på en för den anställde arbetsfri söndag eller helgdag. I vissa kollektivavtal har den här regeln utökats till att gälla även arbetsfri lördag. Julafton, nyårsafton och midsommarafton jämställs i det här avseendet med lördag.

Vid ledighet del av dag görs frånvaroavdrag per timme. Storleken på avdraget är beroende av veckoarbetstiden vid 40-timmarsvecka görs avdrag med

foreningsuppdrag-04

vid deltidsanställning måste månadslönen räknas om till heltidslön. Omräkningen förutsätter då att vi känner till den anställdes sysselsättningsgrad, d.v.s. arbetstiden uttryckt i procent.

Exempel

En anställd arbetar deltid 30 timmar per vecka. Ordinarie arbetstid för heltidsanställda vid företaget är 40 timmar.

foreningsuppdrag-05

Omräkning till heltidsmånadslön

foreningsuppdrag-06

Exempel

foreningsuppdrag-07

För deltidsanställd som arbetar endast en del av veckans dagar, s.k. intermittent deltidsarbete, görs frånvaroavdrag per arbetsdag oavsett hur lång ledighetsperioden är. Avdraget räknas ut på följande sätt:

foreningsuppdrag-08

Tal inom parentes används vid 6-dagarsvecka.

Exempel

En anställd arbetar måndag-onsdag varje vecka och har 12 000 kronor i månadslön. Vid tjänstledighet ska avdrag göras enligt följande:

foreningsuppdrag-09

Om ledigheten omfattar en hel månad görs avdrag med hela månadslönen.

Inom andra kollektivavtalsområden, t.ex. Svensk Handel, görs frånvaroavdrag per arbetsdag oavsett hur lång ledighetsperioden är,

foreningsuppdrag-10

Vid frånvaro del av dag

foreningsuppdrag-11

Kommentar

I de fall den anställde avlönas per timme görs naturligtvis inget frånvaroavdrag. Det är dock viktigt att frånvaron registreras med tanke på semesterlönegrundande tid.

Beskattning

Tjänstledighetsavdrag görs från den anställdes bruttolön och medför ett lägre skatteberäkningsunderlag för den anställde och ett lägre underlag för beräkning av arbetsgivaravgift.