Innehåll

Lag

Artister, idrottsmän, artistföretag och arrangörer bosatta i utlandet ska betala särskild inkomstskatt, artistskatt. Detta regleras i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Skatteverket handlägger särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister och idrottsmän samt för utländska artistföretag och arrangörer.

Den skattepliktiga inkomsten är sådan kontant betalning eller annan ersättning för artist- eller idrottsverksamhet som bedrivs i Sverige eller på svenskt fartyg.

För utländska arrangörer är den skattepliktiga inkomsten de intäkter som kommer in vid ett arrangemang i Sverige eller på svenskt fartyg. Intäkterna kan komma från biljettförsäljning, försäljning av programhäften, klistermärken eller annat.

Den som betalar ut skattepliktig ersättning till en artist eller idrottsman ska göra avdrag för preliminärskatt. Skatten är 15 % av den skattepliktiga inkomsten.

Utbetalaren ska också redovisa skatten och betala in den till Skatteverket senast den 12:e efter det att ersättningen betalats ut.

Utländska arrangörer ska redovisa och betala skatten senast den 12:e i månaden efter den månad då arrangemanget ägde rum.

Den som ska redovisa särskild inkomstskatt ska registrera sig hos Skatteverket. Det görs på särskild blankett som kan hämtas på Skatteverkets hemsida,www.skatteverket.se.

I båda fallen ska skatten anses betald när den är bokförd på Skatteverkets särskilda konto.

Ibland kanske artisten eller idrottsmannen fått skattepliktiga förmåner utöver den kontanta ersättningen. Om den kontanta ersättningen i sådana fall inte räcker till för skatteavdraget, är utbetalaren ansvarig för att mellanskillnaden betalas.

Ej skattepliktiga ersättningar

Ersättningar för resor, kost och logi i samband med ett arrangemang är inte skattepliktiga. Kostnaderna måste dock kunna styrkas genom t.ex. kvitton.

Betalningar som ges till gatumusikanter är inte skattepliktiga.

Sociala förmåner

Den som betalar ut ersättningar till utomlands bosatta artister eller idrottsmän behöver inte betala några arbetsgivaravgifter på ersättningen. Artisten/idrottsmannen omfattas ändå av den svenska socialförsäkringen. För att detta ska kunna ske ska mottagarens samordningsnummer (personnummer) anges. Detta rekvireras hos det lokala skattekontor där utbetalaren har sin verksamhet.

En artist som bor utomlands och fått skattepliktig ersättning i Sverige måste oftast också betala skatt i hemlandet. För att inte personen ska behöva betala skatt två gånger för samma inkomst har Sverige tecknat dubbelbeskattningsavtal med andra länder. I vissa fall kan detta innebära att särskild inkomstskatt inte behöver betalas.

Artist som betalat för mycket skatt har rätt att få överskjutande belopp tillbaka. Ansökan om återbetalning ska ske senast vid utgången av sjätte kalenderåret efter det år då ersättningen betalats ut. Ansökan görs hos Skatteverket.