Rätt Lön 2022 – Erika Dahlgren

Hälsoundersökningar

Lag

Arbetsmiljölag (1977:1160) har till ändamål att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att uppnå en god arbetsmiljö. Man säger i lagen ”att arbetsmiljön ska vara tillfredställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället. Arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende.” Arbetsgivaren ska se till att de anställda får skydd i form av skyddskläder, hjälmar, hörselskydd m.m. vid arbete som kräver sådan utrustning.

Lagen föreskriver att arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren ska också systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten så att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på god arbetsmiljö.

I Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2005:6 finns riktlinjer för hälsoundersökningar och medicinska kontroller vid arbete med hälsofarliga ämnen och arbete på platser som kan vara farliga för arbetstagaren.

Medicinsk kontroll

Enligt Arbetsmiljöverket är en medicinsk kontroll ”en medicinsk åtgärd avsedd att vara till stöd i arbetsmiljöarbetet.” I en medicinsk kontroll kan ingå biologisk exponeringskontroll, läkarundersökning, hälsoundersökning och tjänstbarhetsbedömning.

Vid vissa arbeten är arbetsgivaren skyldig att ordna med medicinska kontroller av de anställda

  • vid arbete som innebär kontakt med bly och kadmium

  • arbete som innebär kontakt med bl.a. asbest och kvarts

  • arbete som innebär exponering för härdplaster

  • arbete som innebär stor fysisk påfrestning t.e.x. höjdarbete i master och stolpar, rök- och kemdykning samt dykeriarbete.

För de som arbetar med bly, kadmium, asbest, kvarts samt härdplaster ska de medicinska kontrollerna resultera i en tjänstbarhetsbedömning. Tjänstbarhetsbedömning innebär att läkaren gör en bedömning av hälsotillståndet för en anställd eller en nyanställd, och bedömer om det är lämpligt att personen får arbeta med den här typen av ämnen.

Om en anställd arbetar med verktyg som kan orsaka vibrationsskador eller om en anställd har nattarbete ska arbetsgivaren erbjuda medicinska kontroller. Dessa medicinska kontroller är alltså inte tvingande för arbetsgivaren.

Inga av ovanstående medicinska kontroller ska innebära någon kostnad för den anställde.

I vissa fall ska läkaren som ska genomföra de medicinska kontrollerna ha särskild behörighet. T.ex. specialistkompetens i yrkesmedicin, miljömedicin eller företagshälsovård.

Register

Arbetsgivaren ska notera och föra register över de medicinska kontroller som gjorts enligt ovan. Registret ska innehålla:

  • arbetstagarens namn

  • vilka ämnen som den anställde utsatts för, t.ex. asbest

  • under vilken tid den anställde arbetat med ämnet i fråga

  • resultat av biologiska exponeringskontroller för bly och kadmium

  • resultat av undersökningar och tjänstbarhetsbedömning, när undersökningen gjorts och vem som gjort bedömningen.

Arbetsgivaren ska vid vissa tidpunkter, som framgår av Arbetsmiljöverkets föreskrifter, också sammanställa uppgifterna och sända sammanställningen till Arbetsmiljöverket.

Kommentar

Medicinska uppgifter klassas som känsliga personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Behandling och arkivering av denna typ av uppgifter ska därför göras med försiktighet.

Om man har anställda som är utsatta för ovanstående risker och genomgår regelbundna kontroller för tjänstbarhetsbedömning kan tidpunkten för den genomförda kontrollen läggas in i personal- eller lönesystem. Resultatet av undersökningen får dock inte lagras i sådana system. I vissa system kan man lägga in en bevakning av datum för nästa kontroll.

Hälsoundersökning

En del företag erbjuder sina nyanställda en hälsoundersökning på företagshälsovården. Även övriga anställda kan erbjudas hälsoundersökning med regelbundna intervall beroende på ålder och arbetsuppgifter.

En hälsoundersökning kan genomföras utan att läkaren behöver medverka i undersökningen. Läkaren ansvarar dock för den slutliga bedömningen. Hälsoundersökningen kan genomföras med hjälp av ett frågeformulär, ett enskilt samtal samt kroppsundersökningar och provtagningar.

Läkarundersökning kräver dock att läkaren ansvarar för och medverkar vid undersökningen.