Innehåll

Avtal

En anställd som är avlönad med timlön får endast lön för de timmar han eller hon arbetar under en period. Det innebär att timlön inte betalas för helgdagar som infaller på en vardag. Som helgdagar i detta avseende räknas nyårsdagen, trettondagen, långfredagen, annandag påsk, 1 maj, Kristi Himmelfärdsdag, nationaldagen, midsommarafton, julafton, juldagen, annandag jul och nyårsafton.

När dessa helgdagar infaller på en vardag betalas i stället helglön som beräknas enligt det kollektivavtal, som gäller på företaget. Helglön utgår inte för anställningar som avser kortare tid än en månad. Helglön betalas heller inte ut om den anställde uppbär sjuklön eller sjukpenning under den aktuella dagen.

Underlag för beräkning av samtliga helglöner är medeltimförtjänsten under närmast föregående tredje kvartal (d.v.s. juli-september). I det här fallet räknas medeltimförtjänsten på timlön och eventuell rörlig lön som ackord eller bonus, ersättning för obekväm arbetstid och övertid räknas inte in i medeltimförtjänsten vid beräkning av helglön.

Exempel

Erik arbetar 8 timmar per dag och har under närmast föregående tredje kvartal arbetat 703 timmar. Han har 98,13 i timlön. Under perioden har han också tjänat 10 850 kronor i rörlig lön.

Medeltimförtjänsten blir 703 × 98,13 = = 68 985,39 + 10 850 = 79 835,39/703 = 113,56.

Helglönen beräknas med medeltimförtjänsten gånger det antal timmar som den anställde skulle ha arbetat under den helglöneberättigade dagen. I exemplet ovan blir Eriks helglön 8x 113,56 = 908,48 per helglöneberättigad dag.

Bokföring

Utbetalad helglön debiteras konto 7089 Övriga löner till kollektivanställda för ej arbetad tid.

Beskattning

För den anställde

Helglön är en kontant bruttolön och beskattas i normalfallet enligt preliminärskattetabell. Enligt vilken preliminärskattetabell som skatt ska beräknas bestäms av vilken kommun den anställde är folkbokförd den 1 november året före inkomståret.

För företaget

Helglönen är kontant bruttolön som är underlag för beräkning av arbetsgivaravgifter och ska redovisas på företagets arbetsgivardeklaration.