Innehåll

Rätt Lön 2022 – Erika Dahlgren

Kammarrätten

Kammarrätten är en allmän förvaltningsdomstol som behandlar mål som överklagats från förvaltningsrätten. Det finns fyra kammarrätter i Sverige belägna i Stockholm, Göteborg, Jönköping och Sundsvall.

Kammarrättens huvudsakliga uppgift är att pröva beslut i mål som rör skatter, socialförsäkringsmål. Men även andra mål kan prövas t.ex. mål om offentlig upphandling och byggmål.Utlännings- och medborgarskapsmål överprövas av Migrationsdomstolen i Kammarrätten i Stockholm.

Alla mål som överklagas tas inte upp till prövning i kammarrätten. Endast sådana mål, där beslutet kan bli ett prejudikat eller att man finner anledning att ändra på förvaltningsrättens beslut. I vissa mål behövs inte prövningstillstånd, det gäller t.ex. skattemål.