Rätt Lön 2021 – Erika Dahlgren

Kontantprincipen

 

Vid utbetalning av löner och förmåner är det en strikt kontantprincip som gäller.

Det betyder att lönen ska tas upp till beskattning den månad och det år då inkomsten kan disponeras av den anställde. Vanligen är tidpunkten för detta när lönen sätts in på den anställdes bankkonto.

Retroaktiv lön

När retroaktiv lön betalas ut gäller också strikt kontantprincip. Det innebär att den retroaktiva lönen kanske avser tidigare kalenderår, men betalas ut senare. Den retroaktiva lönen ska beskattas den månad och det år den utbetalas.

Förmåner

Förmåner beskattas till marknadsvärde och ska tas upp till beskattning den månad då förmånen utnyttjas.

Det finns några lagstadgade undantag gällande kontantprincipen och tidpunkten för beskattning av vissa förmåner, exempelvis förmån för fritt drivmedel och trängselskatt. Dessa förmåner tas upp till beskattning en respektive två månader efter att de nyttjats eftersom det är först då som underlagen kommer arbetsgivaren tillhanda. Skatteverket har i ett ställningstagande (181218, dnr: 202 506246-18/111) konstaterat att det är rimligt att även vissa andra förmåner, som av praktiska skäl inte kan redovisas den månad de nyttjas, får redovisas med en eller maximalt två månaders fördröjning. Undantaget gäller inte regelbundet återkommande, schablonberäknade förmåner som exempelvis bil- och bostadsförmåner.

Arbetsgivardeklaration på individnivå

Eftersom strikt kontantprincip gäller ska bruttolön, förmåner (med de undantag som beskrivits i föregående stycke) och andra ersättningar redovisas den månad och det år som de utbetalas.

Kontantprincipen styr alltså när en anställd ska beskattas för en lön eller en förmån. Den påverkar också arbetsgivarens inbetalning av arbetsgivaravgifter. Månaden efter det att lönen betalats ut, ska arbetsgivaren betala in den arbetsgivaravgift som härrör från löneutbetalningen månaden innan.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...