Innehåll

Lag

Ibland kan man behöva skaffa ekonomisk information om en person. Detta kan göras genom att man tar en kreditupplysning. Bestämmelser om detta finns i kreditupplysningslag (1973:1173).

En kreditupplysning är oftast inriktad på ekonomiska förhållanden men även personliga uppgifter såsom civilstånd kan vara aktuella. Ibland kan också kreditupplysningen lämna omdömen och råd för en ekonomisk bedömning.

En kreditupplysning tas oftast när det aktuellt att låna ut pengar. Det kan också vara aktuellt med en kreditupplysning när någon som ska få ekonomiskt ansvar ska nyanställas. Även vid tillsättande av styrelseledamöter och verkställande direktör kan det bli aktuellt med kreditupplysning.

Det finns ett antal företag i Sverige som har Datainspektionens tillstånd att bedriva kreditupplysningsverksamhet. En lista på innehavare av kreditupplysningstillstånd finns på Datainspektionens hemsida,www.datainspektionen.se

Kreditupplysningsföretagen samlar in och förmedlar uppgifter om enskilda personers ekonomiska och personliga förhållanden. I de fall kreditupplysningsföretagen använder sig av datorer för att registreras uppgifter skyddas den personliga integriteten av bestämmelserna i dataskyddsförordningen.

Ett företag kan genom en uppkoppling mot kreditupplysningsföretagets dataregister hämta en kreditupplysning. En del kreditupplysningsföretag kan också lämna tryckta kreditupplysningsskrifter.

Varje gång kreditupplysningsföretaget har lämnat ut en kreditupplysning om en fysisk person ska personen samtidigt och kostnadsfritt få ett skriftligt meddelande om de uppgifter, omdömen som upplysningen innehåller. Det sker oftast genom att kreditupplysningsföretaget skickar ut en kopia på det svar de lämnat det företag som begärt kreditupplysningen. Det ska också av kopian framgå vilket företag som begärt upplysningen.

Kommentar

En kreditupplysning är en konfidentiell handling. I de fall den ska förvaras på företagets lönekontor i en anställds personakt måste den hanteras enligt de sekretessregler som gäller på företaget.