Innehåll

Förutom semester finns det flera tillfällen den anställde har rätt att vara ledig från sitt arbete.

Lag

Sedan 1970-talet har vi på arbetsmarknaden lagstiftning som reglerar den anställdes rätt till ledighet från arbetet, t.ex. studieledighet. Ibland är inte ledigheten lagstiftad utan praxis har utvecklats t.ex. ledighet för offentliga förtroendeuppdrag eller internationell biståndsverksamhet.

Ledighetslagstiftningen innebär också att den anställde inte kan sägas upp och att anställningsvillkoren inte kan försämras på grund av att den anställde utnyttjar sin rätt till ledighet.

Avtal

Under ledighetsperioderna gör arbetsgivaren tjänstledighetsavdrag enligt regler i det kollektivavtal arbetsgivaren är bunden av. I vissa fall har den anställde också rätt att behålla sin lön under ledigheten. Viss ledighet grundar också för semester under en bestämd tid.

I kollektivavtal finns också regler för ledighet, t.ex. permission, vilket betyder en kort ledighet då den anställde behåller sin lön under ledigheten, t.ex. vid nära anhörigs frånfälle eller begravning.

Man kan också lokalt på företaget, utöver lag och praxis, besluta om annan ledighet med eller utan lön, t.ex. ledighet vid läkar- eller tandläkarbesök. Sådana regler bör lämpligen skrivas in i en personalhandbok eller liknande för att undvika orättvisor och misstolkningar.

Det finns inget lagstadgat krav på skriftlig ansökan för ledighet, men det är att rekommendera. I en ledighetsansökan bör det tydligt framgå av vilken orsak den anställde begär ledigt och när ledigheten beräknas starta respektive avslutas.

ledighet-01

Kommentar

Det är viktigt att man på företaget skapar rutiner för information till berörda parter, t.ex. lönekontoret, då någon begär och beviljas ledighet av olika orsaker så att rätt löneavdrag kan göras och rätt semesterdagar och rätt semesterlön kan beräknas.

Bokföring

Ledighetsavdrag från den anställdes bruttolön krediteras konto 7011 Löner kollektivanställda eller konto 7211 Löner tjänstemän. Avdraget kan också bokföras på konto 7018 Bruttolöneavdrag, kollektivanställda eller 7218 Bruttolöneavdrag, tjänstemän.