Innehåll

Rätt Lön 2022 – Erika Dahlgren

Nattraktamente

Ett traktamente är avsett att täcka de merkostnader en anställd har i samband med en tjänsteresa. Det kan t.ex. vara kostnader för logi, kost, telefonsamtal m.m. Med tjänsteresa menas att arbetsgivaren beordrat den anställde att utföra arbete på annan ort, än där den anställde har sitt tjänsteställe.

Lag

Regler för avdragsrätt för fördyrade levnadskostnader vid tjänsteresa finns i inkomstskattelag (1999:1229). Traktamentet ska alltså täcka de merkostnader den anställde har haft i samband med sin tjänsteresa. Den anställde skulle, om han betalar de här kostnaderna själv, ha avdragsrätt i sin inkomstdeklaration. I och med att arbetsgivaren betalar ut traktamente för täckande av merkostnaderna, sker en tyst kvittning av kostnaderna, och arbetsgivaren kan betala ut traktamente skattefritt.

Det vanligaste är att arbetsgivaren betalar kostnaden för övernattning på hotell vid en tjänsteresa. I vissa fall kanske den anställde ordnar sitt boende själv och arbetsgivaren kan då betala ut ett nattraktamente, som är 120 kronor för resa i Sverige under 2022 och ett halvt normalbelopp vid resa utomlands. Skatteverket utfärdar allmänna råd om normalbelopp för olika länder.

Kommentar

Det skattefria traktamentet kan betalas ut vid sidan av ordinarie löneutbetalning, eftersom inget preliminärskatteavdrag behöver göras. Det är dock viktigt att man skapar ordentliga rutiner för utbetalningen, som att ha fasta datum för utbetalningen och datum när reseräkningen senast ska lämnas.

Observera dock att om skattepliktigt traktamente utbetalas, måste utbetalning ske i samband med övrig löneutbetalning.

Den anställde bör lämna en reseräkning som omfattar avrese- och hemkomsttid, vilka måltider som har betalats av arbetsgivaren och vilka som varit representationsmåltider. Reseräkningen ska attesteras av den som på företaget är attestberättigad för den aktuella resan.

Bokföring

Om traktamentet betalas ut enligt schablon debiteras konto 7321 Skattefria traktamenten, Sverige eller 7323 Skattefria traktamenten, utlandet. Om belopp över schablon betalas ut debiteras det överstigande beloppet på konto 7322 Skattepliktiga traktamenten, Sverige alternativt 7324 Skattepliktiga traktamenten, utlandet.