Rätt Lön 2022 – Erika Dahlgren

Personalstiftelse

Lag

Enligt lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. s.k. tryggandelagen kan en arbetsgivare bilda en personalstiftelse som har till ändamål ”att främja sådan välfärd åt arbetstagare eller arbetstagares efterlevande som ej avser pension, avlöning eller annan förmån vilken arbetsgivaren är skyldig att utge till enskild arbetstagare”. Med detta menas att arbetsgivaren via personalstiftelsen inte får betala sådant som överenskommits i anställningsavtal, lag eller kollektivavtal. T.ex. pensionspremier till ITP-plan eller andra premier.

Det är arbetsgivaren som grundar personalstiftelsen som ska ha ovanstående ändamål. Personalstiftelsen ska ha ett namn och i namnet ska ingå ordet personalstiftelse. Enligt lagen får man bestämma att stiftelsen endast ska omfatta en viss grupp av anställda eller deras efterlevande.

Arbetsgivaren kan via personalstiftelsen upphandla semesterbostäder åt de anställda. Detta kan vara ekonomiskt fördelaktigt för arbetsgivaren eftersom avsättningen till personalstiftelsen är en avdragsgill kostnad. Om företaget köper semesterbostaden får företaget göra sedvanliga avdrag för investeringskostnader.

Personalstiftelsen kan också betala ut studiestipendier till de anställda för t.ex. vidare utveckling i arbetet. Personalstiftelsen kan också ge bidrag till någon som är sjuk eller råkat ut för en olycka.

En personalstiftelse får däremot inte låna ut pengar till anställda eller ge bidrag till ideella eller ekonomiska föreningar. Det får heller inte handla om utfästelser, som arbetsgivaren har skyldighet att betala till den anställde enligt lag eller kollektivavtal.

Beskattning

För den anställde

Utbetalningar eller förmåner från en personalstiftelse är skattepliktig för den anställde. Beloppet ska vara underlag för beräkning av preliminärskatt. Det kan ibland hända att ingen kontant lön betalas ut då kan naturligtvis ingen preliminärskatt dras. Skatteberäkningen kommer i stället att ske av Skatteverket när den slutliga skatten beräknas.

För arbetsgivaren

Alla utbetalningar från en personalstiftelse är skattepliktig ersättning och ska vara underlag för beräkning av arbetsgivaravgifter. Personalstiftelsen ska redovisa utbetalda kontanta pengar eller värden på förmåner samt eventuellt avdragen preliminärskatt i arbetsgivardeklarationen på individnivå.