Innehåll

 

Varje år fastställer regeringen ett prisbasbelopp, ett förhöjt prisbasbelopp och ett inkomstbasbelopp. De olika basbeloppen speglar till viss del kostnadsläget i landet och styr beräkning av grundavdrag, högsta sjukpenninggrundande inkomst och högsta pensionsgrundande inkomst m.m.

Prisbasbelopp

Under 2023 är prisbasbeloppet 52 500 kronor. Den högsta sjukpenninggrundande inkomsten är 10 gånger prisbasbeloppet d.v.s. 52 500 × 10 = 525 000 kronor.

Prisbasbeloppet används också vid beräkning av bilförmånsvärdet. I uträkningsformeln för bilförmån används 31,7 % (för bilar tillverkade före 2018) respektive 29% (för bilar tillverkade 2018 och senare) av prisbasbeloppet. Vid beräkning av gränsen för ”lyxbilstillägg” vid bilförmån används prisbasbeloppet × 7,5.

Prisbasbeloppet används också vid beräkning av värdet på sexårsbilar genom att man räknar fyra prisbasbelopp som högsta belopp.

Förhöjt prisbasbelopp

Under 2023 är det förhöjda prisbasbeloppet 53 500 kronor. Det används för att räkna ut högsta inkomst för intjänande av ATP-poäng. Högsta inkomst som grundar för ATP-poäng är 7,5 × det förhöjda prisbasbeloppet. Detta gäller för personer som fortfarande tjänar in delar av sin pension i det gamla pensionssystemet.

Inkomstbasbelopp

Inkomstbasbeloppet är under inkomståret 2023 fastställt till 74 300 kronor. Inkomstbasbeloppet används för att räkna ut högsta pensionsgrundande inkomst.