Personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige får i stället för personnummer ett samordningsnummer. Bestämmelser om samordningsnummer finns i folkbokföringslag (1991:481).

Samordningsnumret gör att det finns en gemensam identifikation för de som inte är folkbokförda i Sverige. Samordningsnummer används i nedanstående syften av de olika myndigheterna.

Skatteverket

Registrering i det centrala skatteregistret av utomlandsbosatta personer för beskattning av tjänst, sjöinkomst eller kapital.

Polismyndigheten, åklagare, allmänna domstolar

Registrering i olika polisregister, t.ex. brottmålsdom för en person som bor utomlands.

Försäkringskassan

Registrering i socialförsäkringsregister.

Sjöfartsverket

Registrering i sjömansregister för sjömän som bor utomlands.

Transportstyrelsen

Registrering i körkortsregistret och bilregistret

Rekryteringsmyndigheten

Registrering i register över totalförsvarspliktiga.

Samordningsnumret består precis som personnumret av tio siffror. De sex första siffrorna är personens födelsetid, år, månad, dag. Därefter följer ett individuellt nummer på tre siffror, som är udda för män och jämna för kvinnor. Den sista siffran är en kontrollsiffra.

Innan kontrollsiffran räknas ut ska siffran för födelsedag ökas med 60.

Exempel

Kontrollsiffran för en person som är född 10 maj 1975 och har individuellt nummer 183 blir:

samordningsnummer-01

Siffrorna i födelseår, födelsemånad och födelsedag och individuellt nummer multipliceras växelvis med 2 och 1.

samordningsnummer-02

Lägg samman siffrorna i produkterna (14 räknas som 1+4)

1+4+5+5+2+2+8+6 = 33

Sista siffran i siffersumman (här: 3) dras från talet 10

10 - 3 = 7

Restsiffran 7 blir kontrollsiffra. Blir restsiffran 10 blir kontrollsiffran 0.

Samordningsnumret blir 750510-1837

Tilldelning av samordningsnumret sker med hjälp av det centrala referensregistret. I registret finns alla tilldelade samordningsnumret. Om man behöver vet en persons samordningsnummer kan förfrågan göras hos Skatteverket.

Om en person bosätter sig i Sverige under minst ett år ska inflyttningen anmälas till Skatteverket. Personen får då i stället ett personnummer.

Se även

personnummer