Innehåll

Rätt Lön 2022 – Erika Dahlgren

Säsongsarbete

Lag

I lag (1982:80) om anställningsskydd finns regler för hur en arbetsgivare får teckna avtal om anställning.

När arbetet är beroende av en viss säsong eller viss årstid, t.ex. inom turistnäringen där verksamheten bara förekommer under sommarhalvåret, kan avtal tecknas om tidsbegränsad anställning.

Det finns ingen egentlig gräns för hur lång en säsong är. Den anställde kan också anställas under flera säsonger.

Lönesättning vid anställning för säsongsarbete, är beroende av kollektivavtal och personligt anställningsavtal. Eftersom denna anställningsform vanligen avser en kortare tid är timlön vanligt, men undantag finns. Semesterersättning betalas ut vid varje lönetillfälle eller efter anställningstidens slut.

Kommentar

Vid alla typer av anställningar, tillsvidare eller tidsbegränsade, ska anställningsvillkoren skriftligen bekräftas till den anställde, senast inom en månad efter det att avtalet har träffats. Det finns inget krav på särskilda anställningsavtal, men ett sådant är att rekommendera då det är viktigt att alla villkor finns med i avtalet.