Innehåll

Lag

När en anställd blir sjuk ska arbetsgivaren betala sjuklön under den första delen av sjukperioden. Det här regleras i lag (1991:1047) om sjuklön.

Den anställde ska anmäla sjukfrånvaro direkt till arbetsgivaren den första sjukdagen.

Arbetsgivaren har ingen skyldighet att betala sjuklön för tid före sjukanmälan. När en anställd inte har sjukanmält sig till arbetsgivaren är frånvaron att betrakta som olovlig och medför löneavdrag. Naturligtvis kan det finnas speciella omständigheter som omöjliggjort anmälan.

Efter sjukperioden har arbetsgivaren rätt att kräva in en skriftlig försäkran från den anställde. I försäkran ska den anställde intyga att han varit frånvarande på grund av sjukdom.

En blankett för försäkran kan skickas ut till de anställda den första sjukdagen och den anställde tar med sig blanketten ifylld när sjukperioden är över.

På många företag betalas inte sjuklönen ut förrän en skriftlig försäkran inkommit. Om lönen ska beredas innan försäkran har inkommit görs ett tjänstledighetsavdrag för frånvaron. När sedan försäkran kommit in justeras tjänstledighetsavdraget vid nästa lönetillfälle och sjuklönen betalas ut.

En försäkran ska lämnas även om frånvaron har varit väldigt kort.