Innehåll

Rätt Lön 2020 – Erika Dahlgren

Smittbärare

Lag

En anställd som bär på en smitta men inte är sjuk, t.ex. salmonellasmitta eller liknande, kan bli tvungen att ta ledigt från sitt arbete för att inte föra smittan vidare. Den anställde får då ersättning från Försäkringskassan, s.k. smittbärarpenning. Detta regleras i socialförsäkringsbalk (2010:110).

Den som bedöms som smittbärare får ersättning i form av smittbärarpenning från Försäkringskassan. För att få ersättning behöver man inte vara inskriven i Försäkringskassan.

Den som är borta från arbetet på grund av sjukdom, räknas alltså inte som smittbärare enligt lagen. I dessa fall gäller sjuklönelagen och sjukförsäkringen.

Smittbärarpenning motsvarar smittbärarens sjukpenning, d.v.s. 80 % av sjukpenninggrundande inkomst/SGI.

Den tid den anställde uppbär smittbärarpenning är semestergrundande i 180 kalenderdagar per intjänandeår.

Avtal

Det är i kollektivavtalen vi hittar regler för löneavdrag under tiden någon måste avstå från arbete på grund av smitta.

Inom tjänstemannaområdet är det vanligt att man gör avdrag som vid sjukdom, d.v.s. de första 14 kalenderdagarna sker löneavdrag per arbetstimme enligt formeln

smittbarare-01

med veckoarbetstid menas i detta fall den enskilde tjänstemannens veckoarbetstid

Fr.o.m. den 15:e dagen görs avdrag för varje kalenderdag i frånvaroperioden enligt formeln:

smittbarare-02

Kalenderdagsavdrag innebär att avdrag görs för varje dag i ledighetsperioden, alltså även helgdagar, lediga dagar osv.

I de fall den anställde avlönas per timme görs naturligtvis inget frånvaroavdrag. Det är dock viktigt att frånvaron registreras med tanke på semesterlönegrundande tid då den lön den anställde skulle ha kunnat tjäna under frånvaron skall vara underlag för beräkning av semesterlön.

Beskattning

Avdrag görs från den anställdes bruttolön och medför ett lägre skatteberäkningsunderlag för den anställde och ett lägre underlag för beräkning av arbetsgivaravgift.

Kommentar

Det är viktigt att det rör sig om frånvaro med smittbärarpenning så att sjuklön från arbetsgivaren enligt sjuklönelagen inte betalas ut till den anställde.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%