Rätt Lön 2022 – Erika Dahlgren

Styrelsearvode

Lag

Ett aktiebolag är enligt aktiebolagslag (2005:551) skyldiga att ha en styrelse. Styrelsen utses av bolagsstämman. Om företaget är bundet av kollektivavtal och har fler än 25 anställda har också personalen på företaget, enligt lag (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda, rätt att ha personalrepresentanter i bolagets styrelse.

Styrelseledamöter avlönas genom att styrelsearvoden utbetalas till ledamöterna. Vilka arvoden som ska betalas ut, beslutas av bolagsstämman. Man kommer också överens om hur ofta arvodet ska betalas ut. Ibland betalas arvode ut en gång om året eller efter varje styrelsemöte eller vid andra överenskomna tidpunkter. Styrelsens ordförande brukar ha ett högre arvode än övriga ledamöter.

Bokföring

Arvode som betalas ut till styrelsens medlemmar debiteras antingen konto 6410 Styrelsearvoden som inte är lön eller konto 7240 Styrelsearvoden. Avdragen skatt krediteras konto 2710 Personalskatt.

Beskattning

För styrelseledamoten

Ersättningen i form av styrelsearvode är en skattepliktig bruttolön som ska vara underlag för beräkning av preliminärskatt. Eftersom ett styrelseuppdrag ofta är ett uppdrag utanför ordinarie arbete ska skatten i dessa fall beräknas enligt regler om sidoinkomst, d.v.s. minst 30% preliminärskatt eller efter överenskommelse, dock inte lägre skatteprocent.

För företaget

Styrelsearvodet är en kontant bruttolön som ska vara underlag för beräkning av arbetsgivaravgifter.