Rätt Lön 2022 – Erika Dahlgren

Sysselsättningsgrad

 

Ett mycket centralt begrepp inom löneadministrationen är sysselsättningsgraden, d.v.s. den anställdes arbetstid uttryckt i procent.

Den arbetstid den anställde ska ha är en överenskommelse mellan arbetsgivare och anställd och bestäms normalt vid anställningstillfället. Den anställde kanske sedan vill ändra sin arbetstid. Man anser sysselsättningsgraden ändrad när arbetsgivaren och den anställde kommer överens om övergång till annan arbetstid.

Vid sjukdom anses sysselsättningsgraden ändrad då den anställde har halv sjuk- eller aktivitetsersättning som inte är semesterlönegrundande, d.v.s. efter 180 semesterlönegrundande dagar under intjänandeåret. Vid halv sjukskrivning med halv sjukpenning anses däremot inte sysselsättningsgraden ändrad förrän sjukskrivningen pågått oavbrutet under ett helt intjänandeår utöver insjuknandeåret.

När en anställd är föräldraledig del av dag, partiell ledighet, och inte uppbär föräldrapenning anses sysselsättningsgraden ändrad.

För att räkna ut sysselsättningsgraden kan man ta den veckoarbetstid den anställde har och dela den med heltidsarbetstid per vecka som gäller på företaget.

Exempel

Claes arbetar 35 timmar i veckan och heltidsarbetstid på företaget är 40 timmar i veckan. Sysselsättningsgraden blir då:

sysselsattningsgrad-01

När en anställd med fast månadslön ändrar sin sysselsättningsgrad måste också månadslönen räknas om.

Exempel

Claes i exemplet ovan har för 87,5 % sysselsättningsgrad 18 900 kronor i månadslön. Han ändrar sin sysselsättningsgrad till 60 %. Omräkningen av månadslönen blir då:

sysselsattningsgrad-02

En anställd kanske ändrar sin sysselsättningsgrad flera gånger under ett år. När det blir dags för semesteruträkningar måste vi räkna ut den genomsnittliga sysselsättningsgraden under t.ex. intjänandeåret för semesterlönen.

Exempel

Alfons har under tiden 1 april-31 mars ändrat sin sysselsättningsgrad enligt följande

1 april - 30 september

32 timmar per vecka

1 oktober - 31 mars

20 timmar per vecka

Heltid på arbetsplatsen är

40 timmar per vecka

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden blir då

sysselsattningsgrad-03

Kommentar

Det är viktigt att man noterar förändringar i sysselsättningsgraden ordentligt.

Många lönesystem har funktioner för att räkna ut den genomsnittliga sysselsättningsgraden. Detta under förutsättning att man anger rätt arbetstid vid varje lönetillfälle.