Innehåll

I företagsledares, styrelseledamöters eller vd:s anställningsavtal finns ofta en överenskommelse om tantiem. Med tantiem menas en rörlig ersättning som beräknas exempelvis på företagets rörelseresultatet eller omsättning.

Beskattning av ett tantiem anser Skatteverket ska ske när beloppet är tillgängligt för lyftning. Normalt brukar detta vara när bolagsstämman fastställt resultat- och balansräkning för företaget.

Vid utbetalning är det strikt kontantprincip som gäller, d.v.s. beskattning ska ske det år då tantiem betalas ut, även om det avser föregående års resultat.

Normalt sker inget tillägg för semesterersättning beräknat på ett tantiem. Men för att ingen diskussion ska uppstå, är det bra att i anställningsavtalet förtydliga detta.

Bokföring

Utbetalt tantiem kan bokföras som vanliga löner, men kan också debiteras konto 7222 Tantiem till företagsledare.

Beskattning

För den anställde

Tantiem är ett engångsbelopp som beskattas enligt engångsskattetabell.

För företaget

Tantiem är underlag för beräkning av arbetsgivaravgifter.