Rätt Lön 2022 – Erika Dahlgren

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL

 

Arbetsgivare som tecknat avtal med ett LO-förbund eller arbetsgivare som har ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK, ett s.k. tjänstemannaavtal, är skyldiga att teckna tjänstegrupplivförsäkring, TGL för sina anställda.

TGL är en livförsäkring som betalar ut ett engångsbelopp om den anställde avlider. Villkoren för TGL skiljer sig åt vad gäller tjänstemän respektive arbetare.

TGL för tjänstemän

TGL gäller så länge personen är anställd. Tidigast från månaden efter det att den anställde fyllt 18 år och längst till pensionsåldern. En anställd måste arbeta 8 timmar eller mer per vecka för att TGL ska gälla.

TGL har ett efterskydd som gäller tre månader efter att anställningen upphört. Om den anställde blir arbetslös eller den nye arbetsgivaren inte har tecknat TGL, förlängs efterskyddet i som längst två år.

TGL betalar ut ett engångsbelopp vid dödsfall oavsett om dödsfallet skett under arbetstid eller inte. Ersättningen består av ett grundbelopp och ett barntillägg. Storleken på grundbeloppet är dels beroende av den anställdes ålder vid dödsfallet, dels vilken arbetstid den anställde har haft.

Barntillägget beräknas som 0,5 - 2 prisbasbelopp, beroende på barnets ålder. Har barnet fyllt 20 år utgår inget barntillägg.

Beloppen betalas ut till den avlidnes förmånstagare eller enligt förmånstagarförordnande.

Försäkringsbolagen får information om dödsfall från folkbokföringsregistret. Arbetsgivare behöver bara anmäla dödsfall för anställda i utlandet då Alecta ska kontaktas. Om arbetsgivaren har TGL i annat bolag än Alecta ska aktuellt bolag kontaktas. För mer information se Collectums hemsida,www.collectum.se.

TGL för arbetare

TGL börjar gälla fr.o.m. den dag den anställde börjar arbeta. En anställd måste arbeta 8 timmar eller mer per vecka för att TGL ska gälla. Om någon arbetar mindre än 8 timmar per vecka gäller TGL endast de dagar den anställde arbetar. TGL gäller också vid sjukdom eller ledighet för vård av barn.

När en anställning upphör fortsätter TGL att gälla i vissa fall. Vid sjukdom eller olycksfall gäller efterskyddet till 65 år.

TGL betalas ut vid dödsfall oavsett om dödsfallet skett under arbetstid eller inte. Ersättningen består av begravningshjälp, grundbelopp och barnbelopp.

Grundbeloppets storlek är beroende av den anställdes ålder vid dödsfallet, dels vilken arbetstid den anställde har haft. Grundbeloppet halveras om den anställde endast efterlämnar barn som fyllt 21 år.

Barnbeloppet beräknas som 0,5 - 2 prisbasbelopp, beroende på barneets ålder. Har barnet fyllt 20 år utgår inget barnbelopp.

Grundbelopp och barnbelopp betalas ut till den anställdes generella förmånstagare eller enligt förmånstagarförordnande.

Begravningshjälp betalas ut till dödsboet och är 0,5 prisbasbelopp.

Bokföring

Arbetsgivarens kostnader för tjänstebostad debiteras konto 7382 Kostnader för fri bostad.

Beskattning

Utbetalningar från Tjänstegrupplivförsäkring, TGL är skattefri ersättning.