Rätt Moms 2022 – Anna Sandberg Nilsson och Lena Westfahl

Arbete på vara

Värdering av eller arbete på en vara som är lös egendom (inte fastighet) är en tjänst i momshänseende. Exempel:

målning, montering och installation reparation, service och underhåll bearbetning och förändring förädling och restauration smältning och gjutning värdering trimning av djur

Beskattningen hanteras på olika sätt beroende på om köparen t.ex. är ett företag (B2B) eller en privatperson (B2C) och om köparen finns i Sverige, inom EU eller i land utanför EU.

Definition

Arbete på en vara kan t.ex. avse reparation av en vara men även att det tillverkas något av befintligt material. Vid momsbeskattningen är det av särskild vikt att fastställa vilket land som har rätt att beskatta transaktionen.

Lagrum

5 kap. 5 § och 12 § andra meningen mervärdesskattelagen (1994:200)

Beskattning

Under ordet tjänstebeskattning återfinns en sammanfattande tabell över huvudreglerna och samtliga specialregler.

Värdering av eller arbete på en vara som är lös egendom är en tjänst i momshänseende. Beskattning sker enligt huvudregeln för tjänster om tjänsten säljs till en beskattningsbar person som t.ex. ett företag. Om tjänsten i stället säljs till en privatperson, dvs. annan än en beskattningsbar person så finns en specialregel, se vidare tabellen nedan.

Tjänstegrupp

Lagrum

Beskattning och exempel

Huvudregel B2B

- försäljning av tjänst till beskattningsbar person.

5 kap. 5 §

Huvudregeln innebär att tjänsten momsbeskattas i köparens land. I praktiken innebär det följande:

- Om både säljare och köpare finns i Sverige debiterar säljaren moms i fakturan. Försäljningen redovisas på rad 05 i skattedeklarationen.

- Om säljaren finns i Sverige och köparen i annat EU-land debiteras inte moms i fakturan utan köparen redovisar förvärvsmoms i sitt land. Försäljningen redovisas på rad 39 i skattedeklarationen och specificeras i en periodisk sammanställning.

- Om säljaren finns i Sverige och köparen i land utanför EU debiteras inte moms i fakturan. Försäljningen redovisas på rad 40 i skattedeklarationen.

- Om säljaren finns utomlands och köparen i Sverige redovisar den svenska köparen förvärvsmoms. Inköp från säljare inom EU redovisas på rad 21 och från säljare från land utanför EU på rad 22 i skattedeklarationen.

Om köpet görs för privat nyttjande anses företaget inte agera i egenskap av beskattningsbar person och beskattning ska i stället ske enligt reglerna för konsumenter (B2C) nedan.

Värdering av eller arbete på en vara som är lös egendom till andra än till beskattningsbar person (B2C).

5 kap. 12 § andra meningen

Om köparen är beskattningsbar person, beskattas tjänsten enligt huvudregeln B2B ovan.

Dessa tjänster ska beskattas i Sverige om de fysiskt utförs i Sverige och utförs till konsument B2C. Försäljningen redovisas då på rad 05 i skattedeklarationen.

- Om säljaren är utländsk måste denne registrera sig för moms i Sverige och redovisa på motsvarande sätt om inte en särskild ordning för momsredovisning är möjlig (se orden tjänstebeskattning och e-handelspaketet).

- Om en svensk säljare fysiskt utför tjänsten i annat land måste det utredas om detta medför att en momsregistrering måste ske i detta land eller om momsredovisning enligt särskild ordning är möjlig (se orden tjänstebeskattning och e-handelspaketet).

Kommentar

Som framgår ovan sker beskattning enligt huvudregeln om tjänsten säljs till en beskattningsbar person (B2B) men om tjänsten i stället säljs till annan än en beskattningsbar person (B2C) finns specialregler och var tjänsten rent fysiskt utförs kan bli avgörande. Det kan hända att annat EU-land bedömer att beskattningen ska ske lokalt i det land där tjänsten fysiskt utförs även B2B vilket medför att faktura kan erhållas med debiterad lokal moms. Trots att tjänsten redan beskattas i annat EU-land ska tjänsten förvärvsbeskattas i Sverige.

Tjänster som beskattas enligt huvudregeln (5 kap. 5 § ovan) och som säljs till beskattningsbar person redovisas i en så kallad periodisk sammanställning. Den försäljning av tjänster som redovisas på rad 39 i skattedeklarationen ska specificeras per köpare i den periodiska sammanställningen.

Om det gäller tjänst på varor som är placerade i tullager eller skatteupplag kan tjänsten vara undantagen från moms. Se vidare ordet skatteupplag.

Med förhoppning om att få oss att laga och ändra redan tillverkade varor sänktes skattesatsen på mindre reparationer av t. ex. cyklar, skor, lädervaror, kläder och hemtextilier från 12 % till 6 % den 1 juli 2022.