Innehåll

Definition

Ett av villkoren för att skattskyldighet till moms ska uppkomma är att en omsättning görs av någon som är en ”beskattningsbar person”. Detta begrepp skiljer sig jämfört med vad som utgör näringsverksamhet i inkomstskattehänseende vilket medför att skattskyldighet till moms kan uppkomma innan någon anses bedriva näringsverksamhet. Med beskattningsbar person menas den som självständigt bedriver ekonomisk verksamhet, oavsett på vilken plats och oberoende av verksamhetens syfte eller resultat.

Lagrum

1 kap. 1 §1p, 4 kap.9 d kap. mervärdesskattelagen (1994:200)

Beskattning

Med beskattningsbar person menas den som: ”självständigt bedriver ekonomisk verksamhet, oavsett på vilken plats och oberoende av verksamhetens syfte eller resultat”.

Det är viktigt att den beskattningsbara personen ”agerar i denna egenskap”. Detta innebär att om en beskattningsbar person gör transaktioner som privatperson eller slutkonsument så ska inte dessa transaktioner hanteras på samma sätt som när den beskattningsbara personen gör transaktioner för företagets verksamhet. För den som är en beskattningsbar person med en årlig omsättning under 80 000 kronor exklusive moms finns sedan 2017 en möjlighet att vara skattebefriad och stå utanför momssystemet. Den 1 juli 2022 höjdes omsättningsgränsen från 30 000 till 80 000 kronor. Se vidare ordet omsättningsgräns.

Begreppet ekonomisk verksamhet är bl.a. definierat som en verksamhet som bedrivs av en producent, en handlare eller en tjänsteleverantör. Alla led i en kedja från producent till konsument fångas upp. Därtill läggs mer specialinriktade verksamheter som gruvdrift och jordbruksverksamhet. Slutligen fångar man upp alla fria och därmed jämställda yrken, samt utnyttjanden av materiella och immateriella tillgångar. En bedömning måste alltid göras av samtliga omständigheter i det enskilda fallet för att fastställa förekomsten av ekonomisk verksamhet. Som vägledande exempel anges i förarbetena till lagen t.ex. att det finns en fastställd affärsplan, ekonomiska kalkyler, bokföring, att särskilda lokaler hyrts och att det sker eller har avsatts pengar för marknadsföringsaktiviteter.

I sitt ställningstagande ”Begreppen beskattningsbar person och ekonomisk verksamhet - mervärdesskatt” (170621, dnr: 131 203052-17/111) ger Skatteverket sin syn på hur de olika begreppen ska tolkas. Som exempel anger Skatteverket ett antal omständigheter som talar för att någon bedriver ekonomisk verksamhet:

” - Att den som bedriver verksamheten säljer varor eller tjänster.”

”- Att det har anskaffats tillgångar som bara kan användas i en ekonomisk verksamhet.”

”- Att det finns lokaler som är särskilt anpassade för en ekonomisk verksamhet.”

”- Att verksamheten aktivt marknadsförs på ett ändamålsenligt sätt.”

Skatteverket exemplifierar under respektive punkt vad som pekar på att ekonomisk verksamhet bedrivs. Skatteverket lyfter även skillnaden mellan moms och F-skatt. För att bli godkänd för F-skatt räcker det i princip att den som ansöker anger att det finns en avsikt att bedriva näringsverksamhet. För att någon däremot ska anses som en beskattningsbar person i momshänseende krävs att det faktiskt bedrivs en självständig ekonomisk verksamhet eller att avsikten att bedriva sådan verksamhet har styrkts med objektiva omständigheter. Det innebär att den som har blivit godkänd för F-skatt inte med automatik kan anses vara en beskattningsbar person enligt momslagen.

Registreringens betydelse

Att registreringen i sig bara är en formell åtgärd för att underlätta uppbörd av skatt och kontroll har slagits fast av EU-domstolen. Av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD 2021 ref. 52) framgår dock att ett beslut om momsregistrering är en bekräftelse på att Skatteverket vid tiden för beslutet bedömt att personen är skattskyldig och att ekonomisk verksamhet föreligger. Därmed ska den sökande kunna förlita sig på registreringsbeslutet. Det behöver däremot inte innebära att den som är momsregistrerad med automatik har avdragsrätt för moms (se orden avdrag och momsregistrering).

Myndighetsutövning

För transaktioner som inte utgör myndighetsutövning ska kommun och region normalt redovisa moms. Om det däremot är myndighetsutövning agerar inte myndigheten som en beskattningsbar person och ingen moms ska påföras transaktionen. Som ett exempel på en avgift som grundar sig på ett privaträttsligt avtal, där räddningstjänsten blir en beskattningsbar person, nämner Skatteverket avgifter i samband med automatlarm. Det kan vara avgifter för anslutning av larmet eller debitering på grund av återställande av felaktigt utlöst larm. I dessa situationer agerar räddningstjänsten som en beskattningsbar person och moms ska därför betalas på dessa avgifter. Se vidare ordet Myndighetsutövning.

Ideell förening

En ideell förening som är frikallad från inkomstskatt kan bli skyldig att redovisa moms vid inköp av varor och tjänster från utlandet. I sitt ställningstagande ”Begreppen beskattningsbar person och ekonomisk verksamhet - Mervärdesskattekonsekvenser för Ideella föreningar” (130625, dnr: 131 393895-13/111) klargör Skatteverket bland annat att en förening ska behandlas som en beskattningsbar person vid inköp av tjänster från utlandet. Se vidare ordet allmännyttig ideell förening.

Uppdrag som styrelseledamot

En styrelseledamot med styrelseuppdrag i ett aktiebolag anses inte agera självständigt i eget namn, för egen räkning eller på eget ansvar. Även om en fast eller rörlig ersättning faktureras och styrelseledamoten anses bedriva ekonomisk verksamhet så är verksamheten inte självständig i momshänseende. Fakturering ska därför inte ske med moms. Styrelseledamoten agerar inte i egenskap av beskattningsbar person i detta avseende. Styrelseledamoten kan däremot ha andra konsultuppdrag där denne anses agera som beskattningsbar person med fakturering med moms som följd. Se Skatteverkets ställningstagande (201009, dnr: 8-512039).

Kommentar

Skatteverket har i ett antal ställningstaganden redogjort för begreppet beskattningsbar person och hur det påverkar svenska momsregler i olika sammanhang.

Datum

Dnr

Avser

130625

131 393895-13/111

Begreppen beskattningsbar person och ekonomisk verksamhet - Mervärdesskattekonsekvenser för Ideella föreningar

130625

131 386491-13/111

Mervärdesskatt för så kallade övningsföretag

130701

131 415747-13/111

Myndigheter och begreppet ekonomisk verksamhet

160202

131 49782-16/111

Ekonomisk verksamhet och innehav av fastighet

161108

131 486675-16/111

Mervärdesskatt för egenanställningsföretag

170510

131 205136-17/111

Skattskyldighet för mikroproducenter av el

170621

131 203052-17/111

Begreppen beskattningsbar person och ekonomisk verksamhet

170712

202 294278-17/111

Omsättning med mera vid idrottstävlingar

210416

8-902676

Beskattningsbar person - gränsdragning mellan ekonomisk verksamhet och privat verksamhet

210621

8-1054864

Uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag och föreningar - självständigt bedriven verksamhet

220215

8-1462899

Samfällighetsföreningars tillhandahållanden till medlemmar

220215

8-1463487

Insatskapital till ekonomiska föreningar som driver olika slags anläggningar