Rätt Moms 2021 – Anna Sandberg Nilsson och Lena Westfahl

Beskattningsbar person

Ett av villkoren för att skattskyldighet till moms ska uppkomma är att en omsättning görs av någon som är en ”beskattningsbar person”. Med beskattningsbar person menas den som ”självständigt bedriver ekonomisk verksamhet, oavsett på vilken plats och oberoende av verksamhetens syfte eller resultat”. Detta begrepp skiljer sig jämfört med vad som utgör näringsverksamhet vilket medför att skattskyldighet till moms kan uppkomma innan någon anses bedriva näringsverksamhet. Huvudregeln åskådliggörs i olika sammanhang med en mervärdessKATT.

beskattningsbar_person_01

Definition

Sedan 1 juli 2013 har begreppet beskattningsbar person förts in i den svenska momslagen. Det innebär en ändring av momslagen så att den bättre ska överensstämma med EU:s mervärdesskattedirektiv. Denna ändring medförde att flera centrala begrepp togs bort och att nya infördes. Tanken med förändringen var inte att den ska leda till en förändrad beskattning mer än möjligen i enstaka fall utan den ska ses som en teknisk anpassning av momslagen till EU:s begrepp.

Lagrum

1 kap. 1 § 1p, 4 kap. 9 d kap. mervärdesskattelagen (1994:200)

Beskattning

Efter anpassningen av momslagen har bland annat begrepp som yrkesmässig verksamhet, näringsidkare och företagare tagits bort och ersatts med begreppen ”beskattningsbar person” och ”ekonomisk verksamhet”.

När momslagen innehöll definitionen av yrkesmässig verksamhet fanns kopplingen till näringsverksamhet enligt 13 kap. inkomstskattelagen. Det innebar att någon var yrkesmässig om denne bedrev verksamhet självständigt, varaktigt och med vinstsyfte, de så kallade rörelsekriterierna.

Numera krävs en självständigt bedriven ekonomisk verksamhet för att vara en beskattningsbar person. För den som är en beskattningsbar person med en årlig omsättning under 30 000 kronor exklusive moms finns sedan 2017 en möjlighet att vara skattebefriad och stå utanför momssystemet. Förutsättningarna för skattebefrielse p.g.a. omsättningsgränsen är införda i 9 d kap. i momslagen. Se vidare ordet omsättningsgräns. I tabellen nedan framgår momslagens utformning både före och efter 1 juli 2013.

1 kap. 1 § 1p ML intill 30 juni 2013

1 kap. 1 § 1p ML efter 30 juni 2013

1 kap. 1 § 1p ML fr.o.m. 2017

Mervärdesskatt ska betalas till staten enligt denna lag

1. vid sådan omsättning inom landet av varor eller tjänster som är skattepliktig och görs i en yrkesmässig verksamhet.

Mervärdesskatt ska betalas till staten enligt denna lag

1. vid sådan omsättning inom

landet av varor eller tjänster som är skattepliktig och görs av en beskattningsbar person i denna egenskap.

Mervärdesskatt ska betalas till staten enligt denna lag

1. vid sådan omsättning inom landet av varor eller tjänster som är skattepliktig och görs av en beskattningsbar person i denna egenskap, i den utsträckning den beskattningsbara personen inte är befriad från skatt på omsättningen.

4 kap. 1 § ML intill 30 juni 2013

4 kap. 1 § ML efter 30 juni 2013

 

En verksamhet är yrkesmässig om den

1. utgör näringsverksamhet enligt 13 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), eller

2. bedrivs i former som är jämförliga med en till sådan näringsverksamhet hänförlig rörelse och ersättningen för omsättningen i verksamheten under beskattningsåret överstiger 30 000 kronor.

Med beskattningsbar person avses den som, oavsett på vilken plats, självständigt bedriver en ekonomisk verksamhet, oberoende av dess syfte eller resultat. Anställda och andra personer anses inte bedriva verksamhet självständigt i den mån de är bundna till en arbetsgivare av ett anställningsavtal eller av ett annat rättsligt förhållande som skapar ett anställningsförhållande vad avser arbetsvillkor, lön och arbetsgivaransvar.

Med ekonomisk verksamhet avses varje verksamhet som bedrivs av en producent, en handlare eller en tjänsteleverantör, inbegripet gruvdrift och jordbruksverksamhet samt verksamheter inom fria och därmed likställda yrken.

Utnyttjande av materiella eller immateriella tillgångar i syfte att fortlöpande vinna intäkter därav ska särskilt betraktas som ekonomisk verksamhet.

 

Beskattningsbar person ”agerar i denna egenskap”

För att skattskyldighet överhuvudtaget ska uppstå är det viktigt att den beskattningsbara personen ”agerar i denna egenskap”. Detta innebär att om en beskattningsbar person gör transaktioner som privatperson eller slutkonsument så ska inte dessa transaktioner hanteras på samma sätt som när den beskattningsbara personen gör transaktioner för företagets verksamhet.

Med beskattningsbar person avses nedanstående.

  • Den som självständigt bedriver ekonomisk verksamhet, oavsett på vilken plats och oberoende av verksamhetens syfte eller resultat.

Genom att 4 kap. 1 § ML (se tabellen ovan) reglerar anställda och andra personer som har ett anställningsförhållande, införs en avgränsning mot självständighetskriteriet. Den skrivning som införs i momslagen följer definitionen av begreppet självständighet i mervärdesskattedirektivet.

När det gäller begreppet ekonomisk verksamhet är det bl.a. definierat som en verksamhet som bedrivs av en producent, en handlare eller en tjänsteleverantör. Alla led i en kedja från producent till konsument fångas upp. Därtill läggs något mer specialinriktade verksamheter som gruvdrift och jordbruksverksamhet. Slutligen fångar man upp alla fria och därmed jämställda yrken, samt utnyttjanden av materiella och immateriella tillgångar. En bedömning måste alltid göras av samtliga omständigheter i det enskilda fallet för att fastställa förekomsten av ekonomisk verksamhet. Som vägledande exempel anges i förarbetena till lagen t.ex. att det finns en fastställd affärsplan, ekonomiska kalkyler, bokföring, att särskilda lokaler hyrts och att det sker eller har avsatts pengar för marknadsföringsaktiviteter.

I sitt ställningstagande ”Begreppen beskattningsbar person och ekonomisk verksamhet - mervärdesskatt” (170621, dnr: 131 203052-17/111) ger Skatteverket sin syn på hur de olika begreppen ska tolkas. Som exempel anger Skatteverket t.ex. ett antal omständigheter som talar för att någon bedriver ekonomisk verksamhet:

” - Att den som bedriver verksamheten säljer varor eller tjänster.”

”- Att det har anskaffats tillgångar som bara kan användas i en ekonomisk verksamhet.”

”- Att det finns lokaler som är särskilt anpassade för en ekonomisk verksamhet.”

”- Att verksamheten aktivt marknadsförs på ett ändamålsenligt sätt.”

Under respektive punkt ger Skatteverket därefter ett antal exempel på vad som pekar på att ekonomisk verksamhet bedrivs. Vidare nämner Skatteverket hur man anser att begreppet näringsverksamhet förhåller sig till momslagens begrepp. Skatteverket påtalar bl.a. att vid momsregistrering så måste en självständig bedömning göras om verksamheten är ekonomisk och att näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen, IL, inte automatiskt är en ekonomisk verksamhet. Vidare anger Skatteverket att en verksamhet som är näringsverksamhet enligt IL i de flesta fall också anses som en ekonomisk verksamhet enligt ML. Skatteverket lyfter även skillnaden mellan moms och F-skatt. För att bli godkänd för F-skatt räcker det i princip med att den som ansöker anger att det finns en avsikt att bedriva näringsverksamhet. För att någon däremot ska anses som en beskattningsbar person momsmässigt krävs att det faktiskt bedrivs en självständig ekonomisk verksamhet eller att avsikten att bedriva sådan verksamhet har styrkts med objektiva omständigheter. Det innebär att den som har blivit godkänd för F-skatt inte med automatik kan anses vara en beskattningsbar person enligt ML.

Ideell förening

En ideell förening som är frikallad från inkomstskatt kan bli skyldig att redovisa moms vid inköp av varor och tjänster från utlandet. I sitt ställningstagande ”Begreppen beskattningsbar person och ekonomisk verksamhet - Mervärdesskattekonsekvenser för Ideella föreningar” (130625, dnr. 131 393895-13/111) klargör Skatteverket bland annat att en förening ska behandlas som en beskattningsbar person vid inköp av tjänster från utlandet. Se vidare ordet allmännyttig ideell förening.

Uppdrag som styrelseledamot

En styrelseledamot med styrelseuppdrag i ett aktiebolag anses inte agera självständigt i eget namn, för egen räkning eller på eget ansvar. Även om en fast eller rörlig ersättning faktureras och styrelseledamoten anses bedriva ekonomisk verksamhet så är verksamheten inte självständig i momshänseende. Fakturering ska därför inte ske med moms. Styrelseledamoten agerar inte i egenskap av beskattningsbar person i detta avseende. Styrelseledamoten kan däremot ha andra konsultuppdrag där denne anses agera som beskattningsbar person med fakturering med moms som följd.

Kommentar

Skatteverket har i ett antal ställningstaganden redogjort för begreppet beskattningsbar person och hur det påverkar svenska momsregler i olika sammanhang.

Datum

Dnr

Avser

130625

131 393895-13/111

Begreppen beskattningsbar person och ekonomisk verksamhet - Mervärdesskattekonsekvenser för Ideella föreningar

130625

131 386491-13/111

Mervärdesskatt för så kallade övningsföretag

130701

131 415747-13/111

Myndigheter och begreppet ekonomisk verksamhet

150831

131 378239-15/111

Beskattningsbar person - gränsdragning mellan ekonomisk verksamhet och privat verksamhet

160202

131 49782-16/111

Ekonomisk verksamhet och innehav av fastighet

161108

131 486675-16/111

Mervärdesskatt för egenanställningsföretag

170510

131 205136-17/111

Skattskyldighet för mikroproducenter av el

170621

131 203052-17/111

Begreppen beskattningsbar person och ekonomisk verksamhet

170712

202 294278-17/111

Omsättning med mera vid idrottstävlingar

201009

8-512039

Beskattningsbar person - uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...