Rätt Moms 2021 – Anna Sandberg Nilsson och Lena Westfahl

Bok

Beskattning

När ett företag säljer böcker och levererar i Sverige ska moms debiteras med den reducerade skattesatsen 6 %, även kallad ”bokmomsen”. En digital bok har dock beskattats med 25 % vilket ändrades 1 juli 2019 då skattesatsen för digitala böcker och tidningar sänktes till 6 %.

Kommentar

Från och med den 1 juli 2019 omfattas även digitala publikationer som t.ex. böcker och tidningar av 6 % moms. Om publikationen helt eller huvudsakligen är ägnad åt reklam eller helt eller huvudsakligen består av rörlig bild eller hörbar musik gäller istället 25 % moms. Skatteverket har i ställningstagande (190603, dnr: 202 251398-19/111) redogjort för sin syn hur denna gränsdragning ska göras. Skatteverket anger att avgörande för bedömningen är om produkten kan anses jämförbar med en publikation i fysisk form till sitt innehåll, funktion och användningsområde. Skatteverket exemplifierar i ställningstagandet gränsdragningen för en digital nyhetstidning med popup fönster och digitala läromedel.

Lagrum

7 kap. 1 § mervärdesskattelagen (1994:200)

Deklaration

De försäljningar (omsättningar) som görs där företag debiterar moms med 6 % (utgående moms) och de avdragsgilla inköpen innehåller moms med 6 % (ingående moms), ska redovisas på rad 05 och 12 samt rad 48 i skattedeklarationen.

Bok_01

Kommentar

Det är inte i alla fall den reducerade skattesatsen 6 % får användas vid försäljning av böcker. Det finns en hel del gränsdragningar som måste göras. Detta framgår bl.a. av Skatteverkets skrivelse (190612, dnr: 202 261722-19/111). Skatteverket anger att en vara som har form och utseende som en bok, ett häfte, en broschyr etc. och som enligt allmänt språkbruk betecknas som en sådan, omfattas av skattesatsen 6 %. Om varan på grund av sin funktion inte betecknas som en bok enligt allmänt språkbruk, ska en bedömning göras med ledning av tulltaxan för att avgöra om varan kan omfattas av reducerad moms. Program och kataloger för vissa särskilt uppräknade verksamheter omfattas av 6 % när verksamheten i sig omfattas av skattesatsen 6 %. Skattesatsen 6 % gäller inte för produkter som helt eller huvudsakligen är ägnade åt reklam. Skatteverket anser att de berörda produkterna huvudsakligen är ägnade åt reklam när minst 75 % av innehållet i produkten är reklam.

Skatteverket har i ett ställningstagande (200123, dnr: 8-26534) uttalat vad som gäller för bilagor i tryckta publikationer.

”Följande är exempel på omständigheter som kan tala för att en bilaga är en del av publikationen:

  • Utformning och innehåll i bilagan bestäms av utgivaren.

  • Bilagan framställs av eller på uppdrag av utgivaren.

  • Bilagan ska bara bifogas i publikationens upplaga eller del av upplagan.

  • Något särskilt pris för bilagan ska inte tas ut.

  • Bilagan har anknytning till publikationens innehåll.

Följande är exempel på omständigheter som kan tala för att bilagan är en separat vara och/eller tjänst i förhållande till publikationen:

  • Bilagans form och innehåll bestäms av annan än utgivaren.

  • Bilagan paketeras i eget emballage.

  • Bilagan framställs i fler exemplar än de som bifogas publikationen.

  • Särskilt pris för bilagan ska tas ut.

  • Bilagan har ingen anknytning till publikationens innehåll.”

Efter EU-domstolens dom (C-88/09) Graphic Procédé utfärdade Skatteverket ett ställningstagande om momshanteringen vid framställning av tryckta produkter (100709, dnr: 131 355983-10/111).

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...