Rätt Moms 2022 – Anna Sandberg Nilsson och Lena Westfahl

Elektronisk tjänst

Digital handel eller e-handel innebär att en konsument eller företag köper en vara eller tjänst via internet eller andra plattformar. Momsbeskattningen skiljer sig åt beroende på om köpare är konsument (B2C) eller företag (B2B) och om leveransen sker på digital (online) eller fysisk väg (offline). När t.ex. ett spel, dataprogram eller en applikation (app) köps via dator eller telefon är detta en online-leverans och ses då som en elektronisk tjänst. I detta ord beskrivs leverans online av elektroniska tjänster. I övrigt se ordet e-handel.

Beskattningen av elektroniska tjänster sker normalt i köparens land men hanteras på olika sätt beroende på om köparen t.ex. är ett företag (B2B) eller en privatperson (B2C) och om köparen finns i Sverige, inom EU eller i land utanför EU.

Tabellerna nedan visar på ett enkelt sätt om beskattning ska göras i Sverige eller inte och i så fall vem som är skyldig att redovisa momsen. Välj tabell beroende på om köparen är en beskattningsbar person eller inte. Med »utlandet« avses både EU-länder och länder utanför EU. Även om beskattning till en privatperson normalt ska ske i köparens land finns sedan 2019 en omsättningsgräns på 99 680 kronor. En säljare med en årsomsättning som understiger detta belopp kan välja att debitera sitt lands moms.

I vilket land beskattas en elektronisk tjänst?

Säljaren finns i:

Köparen är beskattningsbar person och finns i:

Beskattningslandet blir:

Skyldig att redovisa moms i Sverige är:

Sverige

Sverige

Sverige

Säljaren

Utlandet

Sverige

Sverige

Köparen

Sverige

Utlandet

Ej Sverige

Ingen

Säljaren finns i:

Köparen är INTE beskattningsbar person och är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas i:

Beskattningslandet blir:

Skyldig att redovisa moms i Sverige är:

Sverige

Sverige

Sverige

Säljaren

Sverige

EU-land

EU-land

Ingen

Sverige

Land utanför EU

Ej Sverige

Ingen

EU-land

Sverige

Sverige

Säljaren

Land utanför EU

Sverige

Sverige

Säljaren

Definition

Elektroniska tjänster kan avse olika former av tjänster som tillhandahålls digitalt eller elektroniskt. Exempelvis kan nämnas tjänster avseende webbplatser, distansunderhåll och support av programvara och utrustning, programvaror och uppdatering av program, bilder, texter och uppgifter och databasåtkomst, musik, filmer, appar och spel.

År 2015 förändrades beskattningen av elektroniska tjänster inom EU och den 1 januari 2021 förändrades reglerna avseende e-handel till privatpersoner. Reglerna innebär att beskattning ska ske i köparens land när köparen är en icke beskattningsbar person, t.ex. en privatperson, inom EU och den 1 januari 2021 förändrades reglerna avseende e-handel till privatpersoner. Beskattning ska ske där köparen finns eller som det uttrycks ”är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas”. Detta leder till att en svensk säljare kan tvingas redovisa moms i andra EU-länder. För att förenkla och undvika att ett säljande företag måste momsregistrera sig i varje EU-land har en möjlighet till så kallad One Stop Shop, eller förkortat OSS-registrering och redovisning, införts. Från första januari 2021 har detta förenklade momsredovisningssystem (särskilda ordningar) utvidgats till att omfatta e-handel (postorder) av varor och fler tjänster till privatpersoner. Se vidare e-handelspaketet, distansförsäljning och särskilda ordningar.

Lagrum

5 kap. 5 § och 5 kap. 16 § mervärdesskattelagen (1994:200)

Beskattning

För att kunna avgöra vilket land som får beskatta en transaktion finns regler om beskattningsland.

Elektroniska tjänster beskattas enligt huvudregeln för tjänster om tjänsten säljs till en beskattningsbar person (B2B) t.ex. mellan företag. Om tjänsten i stället säljs till annan än en beskattningsbar person (B2C) t.ex. till privatpersoner sker beskattning sedan 2015 där köparen finns.

Vem ses som säljare i momshänseende?

När ett avtal finns mellan två parter är det normalt inte svårt att avgöra vem som är säljare. Vem som ska ses som säljare när en elektronisk tjänst säljs eller förmedlas via en marknadsplats, applikation eller via andra förmedlare, är däremot besvärligare att reda ut och en vanlig fråga i momshänseende. Skatteverket uttalar i ett ställningstagande (141204, dnr: 131 664810-14/111) vad som gäller inom EU:

”Om en elektronisk tjänst säljs via en marknadsplats eller annan förmedlare på Internet ska det presumeras att det är förmedlaren som har omsatt tjänsten till köparen.

Det är bara om det uttryckligen framgår av fakturan eller kvittot att det är leverantören som är säljare som förmedlaren inte anses ha omsatt tjänsten till köparen. Detta måste dessutom framgå av avtalet mellan parterna.

Om det är förmedlaren som godkänner debitering av köparen eller godkänner leverans av tjänsterna eller fastställer de allmänna villkoren för tillhandahållandet är det dock alltid förmedlaren som anses ha omsatt tjänsten till köparen.

Om till exempel en applikation eller en e-bok säljs till en privatperson i Sverige eller ett annat EU-land via en marknadsplats på Internet är det normalt marknadsplatsen som är skattskyldig för försäljningen till privatpersonen. Leverantören anses i sådana fall ha omsatt tjänsten till marknadsplatsen.”

I vilket land finns köparen?

När säljaren är ett företag eller annan beskattningsbar person (B2B) behöver säljaren kontrollera att köpare är en näringsidkare i annat EU-land. Skatteverket har i ett ställningstagande (180125, dnr: 202 460649-17/111) redogjort för sin syn på beskattningsland för tjänster och vilka bevis som krävs. Se vidare ordet VAT-nummerkontroll.

Det kan vara besvärligare att veta var en privatperson eller annan än en beskattningsbar person (B2C) är ”etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas”. För att säljaren ska kunna avgöra det har vissa s.k. presumtioner införts inom EU. Med dessa kan man fastställa i vilket land köparen finns. Skatteverket uttalar i ställningstagande (181129, dnr: 202 488735-18/111) bl.a. att,

”Presumtionerna innebär följande:

  • Om tillhandahållandet kräver att köparen är fysiskt närvarande på en specifik plats för att det ska kunna bli ett tillhandahållande presumeras att köparen är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas på denna plats.

  • Om en tjänst säljs via en fast marklinje presumeras att köparen är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas på den plats där den fasta marklinjen är installerad.

  • Om en tjänst säljs via ett mobilt nät presumeras att köparen är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas i det land som identifieras genom det mobila landsnumret för det SIM-kort som används när tjänsterna tas emot.

  • Om en tjänst kräver en dekoder eller liknande anordning presumeras att köparen är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas på den plats där dekodern eller liknande anordningen finns eller, om den platsen inte är känd, den plats dit programkortet skickas för att användas där.

  • Om någon av ovan angivna presumtioner inte kan tillämpas presumeras att köparen är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas på den plats som identifieras som sådan av säljaren med hjälp av två icke motstridiga bevis.

Från och med den 1 januari 2019 räcker det för säljaren att ha ett enda bevis för var köparen finns om säljarens omsättningar av de aktuella tjänsterna till icke beskattningsbara personer i andra EU-länder uppgår till högst 996 800 kronor. För att kunna tillämpa denna bevislättnad ska dock detta enda bevis vara antingen köparens faktureringsadress, IP-nummer, bankuppgifter, mobilt landsnummer eller platsen för köparens fasta marklinje via vilken tjänsten tillhandahålls denne.

Det finns möjlighet för säljaren att motbevisa de olika presumtionerna om det finns information som kan användas för att fastställa köparens faktiska plats. Skatteverket har också möjlighet att motbevisa en presumtion när det finns tecken på missbruk eller oegentligheter från säljarens sida.”

Kan en säljare välja att redovisa moms i sitt hemland?

Elektroniska tjänster anses enligt huvudregeln omsatta i det land där köparen av tjänsten finns. En svensk säljare som har en omsättning av e-tjänster och distansförsäljning av varor till konsumenter i andra EU-länder som totalt understiger 99 680 kronor per år kan välja att beskattas i Sverige och tillämpa svenska momsregler i stället.

Nedan följer en tabell över vissa tjänster med hänvisning till lagrum etc.

Tjänstegrupp

Lagrum

Beskattning och exempel

Huvudregel B2B

- försäljning av tjänst till beskattningsbar person.

5 kap. 5 §

Huvudregeln innebär att tjänsten momsbeskattas i köparens land. I praktiken innebär det följande:

- Om både säljare och köpare finns i Sverige debiterar säljaren moms i fakturan. Försäljningen redovisas på rad 05 i skattedeklarationen.

- Om säljaren finns i Sverige och köparen i annat EU-land debiteras inte moms i fakturan utan köparen redovisar förvärvsmoms i sitt land. Försäljningen redovisas på rad 39 i skattedeklarationen och specificeras i en periodisk sammanställning.

- Om säljaren finns i Sverige och köparen i land utanför EU debiteras inte moms i fakturan. Försäljningen redovisas på rad 40 i skattedeklarationen.

- Om säljaren finns utomlands och köparen i Sverige redovisar den svenska köparen förvärvsmoms. Inköp från säljare inom EU redovisas på rad 21 och från säljare från land utanför EU på rad 22 i skattedeklarationen.

Om köpet görs för privat nyttjande anses företaget inte agera i egenskap av beskattningsbar person och beskattning ska i stället ske enligt reglerna för konsumenter (B2C) nedan.

Huvudregel B2C

- försäljning av tjänst till konsument.

5 kap. 6 §

Denna huvudregel innebär att tjänsten momsbeskattas i säljarens land. I praktiken innebär det följande:

- Om säljaren är svensk debiteras svensk moms i fakturan till konsumenter inom EU. Försäljningen redovisas på rad 05 i skattedeklarationen. Vissa tjänster är specialreglerade när köparen är någon annan än en beskattningsbar person, t.ex. en privatperson.

- Om köparen är svensk och säljaren finns inom EU debiterar säljaren sitt lands moms i fakturan.

Elektronisk tjänst - försäljning till konsument.

5 kap. 16 §

Denna regel innebär att telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster beskattas i Sverige om köparen är en icke beskattningsbar person som är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige.

Med elektroniska tjänster avses:

1. webbplatser och webbhotell samt distansunderhåll av programvara och utrustning,

2. programvara och uppdatering av denna,

3. bilder, texter och uppgifter samt databasåtkomst,

4. musik, filmer och spel, inbegripet hasardspel och spel om pengar, samt politiska, kulturella, konstnärliga, idrottsliga, vetenskapliga eller underhållningsbetonade sändningar och evenemang, och

5. distansundervisning.

Telekommunikationstjänst - försäljning till konsument

- max 99 680 kr under kalenderåret

5 kap. 16a §

Tjänsterna som anges i 16 § ovan beskattas i Sverige om

1. säljaren är etablerad i Sverige och saknar etablering i annat EU-land eller om säljaren saknar etablering i Sverige men är bosatt eller stadigvarande vistas här (och inte i något annat EU-land)

2. tjänsterna köps av någon som inte är en beskattningsbar person t.ex. en privatperson och som är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas i annat EU-land och

3. det sammanlagda värdet (exkl. moms) av dessa tjänster inte överstiger 99 680 kr under innevarande kalenderår och inte heller översteg detta belopp det föregående kalenderåret.

Upphör att gälla m.a.a. e-handelspaketet 1 juli 2021, se vidare tröskelvärdet i 20-21§§ nedan.

Telekommunikationstjänst - försäljning till konsument

- över 99 680 kr under kalenderåret

- max 99 680 kr och säljaren begär beskattning i annat EU-land

5 kap. 16b §

Om beloppet i 3 ovan överskrids ska tjänsterna beskattas i annat EU-land fr.o.m. den omsättning som medför att beloppet överskrids. Även om villkoren i 16 a § är uppfyllda får säljaren begära att momsbeskattning ska ske i annat EU-land där köparen finns. Skatteverket ska besluta att tjänsterna är omsatta.

Bestämmelsen i 16 a § får inte tillämpas igen förrän efter utgången av det andra kalenderåret efter det kalenderår då beslutet fattades.

Upphör att gälla m.a.a. e-handelspaketet 1 juli 2021, se vidare tröskelvärdet i 20-21§§ nedan.

Tjänster och postordervaror - försäljning till konsument

- max 99 680 kr under kalenderåret

5 kap. 20 §

Från 1 juli 2021

Tjänster i 16 § ovan och postordervaror (se distansförsäljning) beskattas i Sverige, om

1. säljaren finns i Sverige och saknar etablering i annat EU-land

2. tjänsterna köps av icke beskattningsbar person t.ex. privatperson som finns i annat EU-land, eller varorna sänds till ett annat EU-land, och

3. det sammanlagda värdet, exkl. moms, av varor och tjänster inte överstiger 99 680 kr under innevarande kalenderår och närmast föregående kalenderåret.

Tjänster och postordervaror - försäljning till konsument

- över 99 680 kr under kalenderåret

-max 99 680 kr och säljaren begär beskattning i annat EU-land

5 kap. 21 §

Från 1 juli 2021

Om tröskeln 99 680 kr överskrids är tjänster eller varor omsatta utomlands fr.o.m. den omsättning som medför att tröskelvärdet överskrids.

Även om villkoren i 20 § är uppfyllda får säljaren begära att momsbeskattning ska ske i annat EU-land där köparen finns. Skatteverket ska besluta att tjänsterna är omsatta där. Beslutet gäller tills vidare. Bestämmelsen i 20 § får inte tillämpas igen förrän efter utgången av det andra kalenderåret efter det kalenderår då beslutet fattades.

För elektroniska tjänster som tillhandahålls från ett företag utanför EU till en privatperson som finns inom EU innebär reglerna att beskattning ska ske i det land där köparen finns och är etablerad. Bakgrunden till regeln är att man vill åstadkomma en beskattning i det land där konsumtionen sker.

Periodisk sammanställning

Tjänster som beskattas enligt huvudregeln (5 kap. 5 § ovan) och som säljs till företag eller andra beskattningsbara personer (B2B) ska redovisas i en så kallad periodisk sammanställning. Den försäljning av tjänster som redovisas på rad 39 i skattedeklarationen ska specificeras per köpare i den periodiska sammanställningen. I den periodiska sammanställningen anges köparens momsregistreringsnummer och försäljningen per köpare.

Faktura

Det finns ett flertal lagar som ställer krav på vilket innehåll en faktura ska ha. Bland annat finns sådana krav i bokföringslagen och aktiebolagslagen. Momslagen har de mest detaljerade kraven på hur en faktura ska se ut. Se vidare ordet faktura där dessa regler framgår.

Från och med 190101 infördes regler vad gäller e-, tele- och sändningstjänster som påverkar vilket lands fakturaregler som gäller. Dessa regler innebär att den som omsätter e-tjänster till privatpersoner (B2C) och använder någon av de särskilda ordningarna för momsredovisning (MOSS) ska tillämpa faktureringsreglerna i identifieringsmedlemsstaten. Skatteverket redogör för när Sverige är identifieringsmedlemsstat i ett ställningstagande (190409, dnr: 202 170210-19/111).

Datum

Dnr

Avser

141007

131 550782-14/111

Begreppet ”faktisk användning och utnyttjande”

141204

131 664810-14/111

Försäljning av elektroniska tjänster via marknadsplatser eller andra förmedlare på Internet

150424

131 191846-15/111

Beskattning vid mining av bitcoin och andra virtuella valutor m.m.

170130

131 430652-16/111

Internetbaserade onlinespel

180125

202 460649-17/111

Beskattningsland för tjänster och bevisbördans placering

181129

202 488735-18/111

Presumtioner för var köparen är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas

181129

202 259852-18/111

Transaktioner med virtuella valutor

190409

202 170210-19/111

Tillämpningsområdet för mervärdesskattelagens faktureringsregler

2021

Skatteverket.se

skatteverket.se/foretag/moms

one stop shop (MOSS - OSS)

2021

Rättslig vägledning

Redovisning enligt särskilda ordningar

Bestämmelser från och med den 1 juli 2021

Grundläggande om bestämmelserna - från och med den 1 juli 2021

2021

Rättslig vägledning

Redovisning enligt särskilda ordningar

Bestämmelser från och med den 1 juli 2021

Registrering - från och med den 1 juli 2021

2021

Rättslig vägledning

Redovisning enligt särskilda ordningar

Bestämmelser från och med den 1 juli 2021

Deklaration och betalning - från och med den 1 juli 2021

2021

Rättslig vägledning

Skattskyldighet i särskilda fall

Bestämmelser för plattformsföretag från och med den 1 juli 2021

2021

Rättslig vägledning

Distansförsäljning

211029

8-1293055

Försäljning av varor genom elektroniskt gränssnitt till konsument