Rätt Moms 2022 – Anna Sandberg Nilsson och Lena Westfahl

Fastighet

Definition

Vad som utgör fastighet i momshänseende, är viktigt att ta reda på då det har avgörande betydelse för vilka momsregler som ska tillämpas. Exempelvis påverkar bedömningen frågan om en transaktion:

  • är en momspliktig eller momsfri fastighetstjänst

  • kan omfattas av frivillig skattskyldighet för uthyrning av verksamhetslokaler

  • kan omfattas av reglerna om jämkning och

  • i vilket land transaktionen ska beskattas (beskattningsland).

Till och med år 2016 har utgångspunkten för definitionen av fastighet i momslagen varit jordabalkens definition av fast egendom. Från och med år 2017 förändrades detta då ett EU-harmoniserat fastighetsbegrepp införs, se vidare nedan.

Fastighetsbegrepp t.o.m. år 2016

Fastighet enligt momslagen har, t.o.m. 2016, varit jordabalkens definition av fast egendom. Enligt jordabalken utgörs den fasta egendomen av jord och denna indelas sedan i fastigheter.

Av praktiska skäl har momslagen gjort några avvikelser från jordabalkens definition. Exempel på en sådan avvikelse är att även en byggnad på ofri grund, dvs. då byggnaden respektive marken ägs av olika personer, var fastighet i momshänseende. Ett annat exempel på avvikelse var industritillbehör som inte utgjorde fastighet momsmässigt även om det utgör fastighet enligt jordabalken.

Fastighetsbegrepp fr.o.m. år 2017

Sedan 2017 har vi ett EU-harmoniserat fastighetsbegrepp. Syftet är att uppnå en mer enhetlig tillämpning av moms på fastighetsområdet mellan EU-länderna och därmed en enklare momshantering.

Ändringen innebär att fastighetsbegreppet i momslagen ersätts med en hänvisning till definitionen av fast egendom i EU:s tillämpningsförordning. Så i momslagen kommer man inte att kunna hitta själva definitionen utan man måste gå till genomförandeförordningen (se vidare under Lagrum nedan).

I förordningen anges att med fast egendom avses följande:

  1. Varje bestämd del av jorden, på eller under dess yta, som det är möjligt att äga eller besitta.

  2. Varje byggnad eller konstruktion som har fästs vid eller i marken, ovan eller under havsnivån, och som varken kan monteras ned eller flyttas med lätthet.

  3. Varje föremål som har installerats och ingår som en integrerad del av en byggnad eller konstruktion och utan vilken byggnaden eller konstruktionen är ofullständig, exempelvis dörrar, fönster, tak, trappor och hissar.

  4. Varje föremål, utrustning eller maskin som är varaktigt installerad i en byggnad eller konstruktion och som inte kan flyttas utan att byggnaden eller konstruktionen förstörs eller förändras.

Till och med 2016 återfanns begreppet ”verksamhetstillbehör” i momslagens definition av fastighet men detta begrepp ersattes fr.o.m. 2017 med EU-begreppet ”maskiner och utrustning som har installerats varaktigt”. Detta innebär att sådant som t.o.m. 2016 var byggnads- eller verksamhetstillbehör inte omfattas av fastighetsbegreppet fr.o.m. 2017.

Industritillbehör är lös egendom t.o.m. 2016. EU-definitionen av fast egendom som trädde i kraft 2017 innebär en utvidgning, då den även omfattar vad som utgör industritillbehör enligt jordabalken. Industritillbehör utgör därmed fastighet momsmässigt fr.o.m. 2017.

Lagrum

1 kap. 11-12 §§ mervärdesskattelagen (1994:200) som hänvisar till:

Artikel 13b i rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011 av den 15 mars 2011 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt.

Kommentar

På EU-nivå finns förklarande riktlinjer för vad fastighetsbegreppet innebär (”Explanatory notes on EU VAT place of supply rules on services connected with immovable property that enter into force in 2017”). Dessa är främst vägledande vad gäller reglerna om beskattningsland, dvs. vilket land som ska beskatta viss transaktion. De förklarande riktlinjerna på EU-nivå är omfattande och kan uppfattas som svårtillgängliga. Dessa riktlinjer har medfört ändrade och nya ställningstaganden från Skatteverket. Fastighetsbegreppet påverkar även andra momsregler, förutom beskattningsland, som momsfrihet, momsplikt, omvänd moms, jämkning osv. Förarbeten (prop. 2016/17:14) ger dubbla budskap om den ändrade fastighetsdefinitionen medför förändrad momshantering eller inte. Här anges att en rad områden påverkas samtidigt som man gör bedömningen att det nya fastighetsbegreppet inte ”bör innebära några större förändringar”.

Fastighetsbegreppet är avgörande vid bedömning av vad som är momspliktiga respektive momsfria fastighetstransaktioner, vid den omvända byggmomsen och vid frivillig skattskyldighet för verksamhetslokaler. Likaså är begreppet avgörande vid användning av jämkningsreglerna för ingående moms och i de fall det ingår olika tjänster i en nyttjanderätt till fastighet, t.ex. om det ingår el, vatten och bredband i en hyra (se vidare bostad).

Sedan 2016 har Skatteverket publicerat följande ställningstaganden med anledning av det EU-harmoniserade fastighetsbegreppet:

Datum

Dnr

Avser

161222

131 552367-16/111

Det mervärdesskatterättsliga fastighetsbegreppet - frågor och svar nr 1

161222

131 554069-16/111

Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt vid tillhandahållande av tjänst avseende montering/installation av utrustning och maskiner

161222

131 554071-16/111

Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt vid tillhandahållande av tjänst avseende reparation eller underhåll av fastighet

170124

131 32893-17/111

Beskattningsland för tjänster med anknytning till fastighet

170614

131 101175-17/111

Frågor och svar (A) - allmänna förutsättningar för omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn

170614

131 101180-17/111

Frågor och svar (B) - omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn vid arbete på och i byggnader

170614

131 101225-17/111

Frågor och svar (C) - omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn vid arbete och uppförande på mark

170614

131 101266-17/111)

Frågor och svar (D) - bedömning av om vissa tjänster omfattas av omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn (170614, dnr: 131 101266-17/111)

191122

202 448424-19/111

Det mervärdesskatterättsliga fastighetsbegreppet ersätter tidigare (161222, dnr: 131 558080-16/111)