Innehåll

Rätt Moms 2022 – Anna Sandberg Nilsson och Lena Westfahl

Huvudregelstjänst

Definition

På momsområdet finns det två huvudregler för att bestämma i vilket land en tjänst ska beskattas. Den ena regeln tar sikte på försäljning mellan beskattningsbara personer, t.ex. företag och den andra reglerar försäljning till en icke beskattningsbar person, en konsument som t.ex. en privatperson. Även om huvudreglerna bestämmer beskattningslandet i många situationer så finns det undantag från huvudreglerna för t.ex. fastighetstjänster och restaurangtjänster.

Huvudregeln vid försäljning av tjänster till beskattningsbar person innebär att tjänsten ska momsbeskattas i köparens land. Det medför att en svensk säljare som säljer tjänster till annat EU-land eller land utanför EU, inte ska fakturera svensk moms eftersom köparen tar hand om beskattningen i sitt hemland. På motsvarande sätt innebär det att som köpare av en tjänst från utlandet ska, i vissa fall, beskattning ske i Sverige. Det sker genom att köparen redovisar förvärvsmoms.

Vid försäljning till sådana som inte är beskattningsbar person, t.ex. privatpersoner ska tjänsten normalt momsbeskattas i det land där säljaren är etablerad.

Det finns mer utförlig information om i vilket land en tjänst ska beskattas under ordet tjänstebeskattning.

Lagrum

5 kap. 5-6 §§ mervärdesskattelagen (1994:200)