Rätt Moms 2021 – Anna Sandberg Nilsson och Lena Westfahl

Installation

Definition

En montering eller installation är till sin karaktär en tjänst. Med monteringsleverans menas leverans av vara i kombination med installation eller sammansättning. Då ett företag monterat eller installerat en vara inom ett land genom säljarens försorg ses det som antingen ett tillhandahållande av tjänst eller ett tillhandahållande av vara.

Lagrum

5 kap. 2 § p 2, 5 kap. 2 a § p 2, 5 kap. 5 §, 5 kap. 8 § och 5 kap. 12 § mervärdesskattelagen (1994:200)

Beskattning

När varor säljs med löfte om att varan ska monteras eller installeras gäller särskilda momsregler. Följande måste utredas:

  • Är fråga om försäljning av en vara eller en tjänst?

  • I vilket land ska transaktionen beskattas (beskattningsland)?

  • Om det är fråga om tjänst som utförs i Sverige, omfattas denna tjänst av reglerna för byggmoms som kan innebära omvänd lokal beskattning om vissa förutsättningar är uppfyllda?

Vara eller tjänst?

Om monteringen eller installationen är av underordnad betydelse anses hela uppdraget vara en försäljning av en vara. Om däremot monterings- eller installationsarbetena är mycket omfattande ska normalt transaktionen anses utgöra en tjänst. Faktorer som kan vara avgörande för bedömningen om det är en vara eller en tjänst är exempelvis avtalet, priset, arbetstid och arbetskostnader.

Att detta kan vara en svår bedömning visar bl.a. det s.k. sjökabelmålet. I ett förhandsbesked ansåg Skatterättsnämnden (030613) att nedläggning av telekommunikationskabel från Sverige till annat land över nationellt och internationellt vatten samt reparation och underhåll av sådan nedlagd kabel, var en tjänst och att beskattningslandet för dessa är Sverige enligt dåvarande huvudregeln. EU-domstolen ansåg istället att transaktionen är en leverans av vara då kostnaden för själva kabeln utgör den klart övervägande delen av totalkostnaden för den nämnda transaktionen, och att de tjänster som leverantören tillhandahåller är begränsade till installation av kabeln (C-111/05 Aktiebolaget NN). Högsta förvaltningsdomstolen hänvisar till EU-domstolen och förklarar i sin dom (071108, målnr: 4224-03) ”att en transaktion som avser leverans och installation av sjökabel, vilken placeras på två medlemsstaters territorier och även utanför gemenskapens territorium, skall anses utgöra leverans av vara.”

Beskattningsland - om vara?

Om en svensk säljare levererar och installerar en vara i Sverige till en svensk köpare ska svensk moms till skattesatsen 25 % normalt utgå. Om en utländsk säljare levererar och installerar en vara i Sverige är varan omsatt och ska beskattas här. Om säljaren är utländsk och köparen har ett svenskt VAT-nummer kan köparen redovisa förvärvsmoms istället för att säljaren ska debitera svensk moms. En utländsk säljare kan välja att vara skattskyldig i Sverige och i sådana fall debiterar denne svensk moms i fakturan.

Om ett svenskt företag säljer varan med montering i ett annat EU-land är varan omsatt och ska beskattas i det EU-landet. Den svenske säljaren måste undersöka om en eventuell momsregistrering ska ske i det aktuella landet.

Sedan 1 januari 2011 reglerar 5 kap. 2a§ p 2 mervärdesskattelagen att det inte ska ske beskattning i Sverige av en vara som finns här men som ska transporteras och monteras/installeras i annat EU-land. Varan kan utan momseffekter i Sverige föras till det aktuella EU-landet. Skatteverket har sedan 2006 gett uttryck för detta synsätt i ett rättsligt ställningstagande (060911, dnr: 131 476752-06/111) men i och med regleringen i mervärdesskattelagen upphävs ställningstagandet.

Beskattningsland - om tjänst?

Om ett svenskt företag säljer en tjänst i form av installation eller montering gäller fr.o.m. 2010 följande vid bestämmande i vilket land en tjänst ska beskattas (tjänstebeskattning). Vid bedömningen påverkar följande:

  • Säljs tjänsten till en beskattningsbar person eller

  • säljs tjänsten till annan än beskattningsbar person (t.ex. en privatperson) och

  • avser tjänsten en fastighet eller

  • avser tjänsten lös egendom.

För reglerna om beskattning av tjänster, se ordet tjänstebeskattning.

Om beskattningslandet är Sverige måste även undersökas om reglerna om byggmoms är tillämpliga eller inte. Köparen kan nämligen bli skyldig att redovisa förvärvsmoms enligt byggmomsreglerna vid:

  • Inköp av vissa typer av byggtjänster, när

  • köparen är ett byggföretag som inte endast tillfälligt säljer vissa typer av byggtjänster, eller

  • köparen är någon som säljer vissa typer av byggtjänster till ett företag som själv inte endast tillfälligt säljer vissa typer av byggtjänster.