Rätt Moms 2021 – Anna Sandberg Nilsson och Lena Westfahl

Juristtjänst

Juridiska konsultationer är en tjänst i momshänseende. Beskattning sker på olika sätt beroende på om köparen t.ex. är ett företag (B2B) eller en privatperson (B2C) och om köparen finns i Sverige, inom EU eller i land utanför EU.

Beskattning sker enligt huvudregeln för tjänster om tjänsten säljs till en beskattningsbar person (B2B). Om tjänsten istället säljs till annan än en beskattningsbar person (B2C) finns en specialregel. För den aktuella tjänsten är det av särskild vikt att fastställa var privatpersonen är bosatt och var tjänsten faktiskt nyttjas. Se vidare ordet tjänstebeskattning och tabellerna nedan där den praktiska hanteringen för juristtjänst beskrivs.

Definition

Jurister arbetar med att tillämpa rättsregler. De traditionella juristyrkena är domare, advokat och åklagare, men man hittar även jurister t.ex. som rådgivande konsulter, inom den offentliga förvaltningen och på företagens egna juristavdelningar.

Lagrum

5 kap. 5-6 §§ och 17-18 §§ mervärdesskattelagen (1994:200)

Beskattning

För att någon ska vara skattskyldig till moms enligt huvudregeln, ska följande fyra förutsättningar vara uppfyllda:

 • omsättning görs av varor eller tjänster

 • omsättningen är momspliktig

 • omsättningen görs av en beskattningsbar person i denna egenskap

 • omsättningen görs inom landet.

Huvudregeln åskådliggörs i olika sammanhang med en mervärdessKATT.

juristtjanst_01a

För att kunna avgöra vilket land som får beskatta en transaktion finns regler om beskattningsland. När det gäller försäljning mellan företag är det särskilt viktigt att momsreglerna inte hindrar handeln inom EU. Om alla företag fakturerar sitt lands moms förhindras handeln eftersom köparföretagen måste ligga ute med momspengar till dess en återbetalning av den utländska momsen görs från säljarlandet. Inom EU regleras därför t.ex. tjänsteförsäljning och varuförsäljning till privatpersoner, företag med VAT-nummer och företag utan VAT-nummer på olika sätt.

En juristtjänst är en tjänst i momshänseende. Beskattning sker enligt huvudregeln om tjänsten säljs till en beskattningsbar person. Om tjänsten istället säljs till annan än en beskattningsbar person sker beskattning enligt huvudregeln för försäljning till konsument, B2C. Därutöver finns beskattningsregler i ytterligare några bestämmelser för att täcka upp alla olika situationer, t.ex. försäljning till privatperson i land utanför EU (se tabellen nedan).

Tjänstegrupp

Lagrum

Beskattning och exempel

Huvudregel B2B

- försäljning av tjänst till beskattningsbar person.

5 kap. 5 §

Huvudregeln innebär att tjänsten momsbeskattas i köparens land. I praktiken innebär det följande:

- Om både säljare och köpare finns i Sverige debiterar säljaren moms i fakturan. Försäljningen redovisas på rad 05 i skattedeklarationen.

- Om säljaren finns i Sverige och köparen i annat EU-land debiteras inte moms i fakturan utan köparen redovisar förvärvsmoms i sitt land. Försäljningen redovisas på rad 39 i skattedeklarationen och specificeras i en periodisk sammanställning.

- Om säljaren finns i Sverige och köparen i land utanför EU debiteras inte moms i fakturan. Försäljningen redovisas på rad 40 i skattedeklarationen.

- Om säljaren finns utomlands och köparen i Sverige redovisar den svenska köparen förvärvsmoms. Inköp från säljare inom EU redovisas på rad 21 och från säljare från land utanför EU på rad 22 i skattedeklarationen.

Om köpet görs för privat nyttjande anses företaget inte agera i egenskap av beskattningsbar person och beskattning ska istället ske enligt reglerna för konsumenter (B2C) nedan.

Huvudregel B2C

- försäljning av tjänst till annan än en beskattningsbar person.

5 kap. 6 §

Denna huvudregel innebär att tjänsten momsbeskattas i säljarens land. I praktiken innebär det följande:

- Om säljaren är svensk debiteras svensk moms i fakturan till köpare i Sverige, inom EU och utanför EU. Försäljningen redovisas på rad 05 i skattedeklarationen. Vissa tjänster är specialreglerade när köparen är någon annan än en beskattningsbar person, t.ex. en privatperson.

- Om köparen är svensk och säljaren finns inom EU debiterar säljaren sitt lands moms i fakturan.

Avser tjänster som t.ex. jurist-, konsult-, och annonseringstjänster som köps av andra än beskattningsbara personer, t.ex. en privatperson, och denne är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas i land utanför EU.

5 kap. 17 §

Om köparen är beskattningsbar person, beskattas tjänsten enligt huvudregeln B2B ovan.

Tjänster som räknas upp i paragrafen ska inte beskattas i Sverige när köparen är en icke beskattningsbar person, t.ex. en privat person som är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas i land utanför EU. Detta gäller oavsett om säljaren är svensk. Dock ska beskattning ske i Sverige om tjänsterna faktiskt används och utnyttjas i Sverige.

Bestämmelsen reglerar följande tjänster:

1. överlåtelse eller upplåtelse av upphovsrätter, patenträttigheter, licensrättigheter, varumärkesrättigheter och liknande rättigheter

2. reklam- och annonseringstjänster

3. tjänster av rådgivare, ingenjörer, konsultbyråer, jurister och revisorer och andra liknande tjänster samt databehandling och tillhandahållande av information,

4. bank- och finansieringstjänster utom uthyrning av förvaringsutrymmen, samt försäkrings- och återförsäkringstjänster,

5. tillhandahållande av arbetskraft,

6. uthyrning av andra varor som är lös egendom än transportmedel,

7. förpliktelser att helt eller delvis avstå från att utnyttja en sådan rättighet som anges i 1 eller från att utöva en viss verksamhet,

8. tillträde till och överföring eller distribution genom naturgassystem, elsystem eller nät för värme och kyla,

9. tjänster direkt kopplade till tjänster uppräknade under 8.

I paragrafen regleras tjänster som räknas upp i 5 kap. 17§ som säljs från ett land utanför EU och som köps av en icke beskattningsbar person, t.ex. privatperson i Sverige.

5 kap. 18 §

Om köparen är beskattningsbar person, beskattas tjänsten enligt huvudregeln B2B ovan.

Om köparen är en icke beskattningsbar person, t.ex. en privatperson, ska svensk moms redovisas även om säljaren finns utanför EU om:

1. köparen är etablerad, är bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige, och

2. tjänsterna faktiskt används och utnyttjas i Sverige.

Tabellerna nedan visar på ett enkelt sätt om beskattning ska göras i Sverige eller inte och i så fall vem som är skyldig att redovisa momsen. Välj tabell beroende på om köparen är en beskattningsbar person eller inte. Med ”utlandet” avses både länder inom och utanför EU.

I vilket land beskattas en juristtjänst?

5 kap. 5 § ML

 

 

 

Säljaren finns i:

Köparen är beskattningsbar person och finns i:

Beskattningslandet blir:

Skyldig att redovisa moms i Sverige är:

Sverige

Sverige

Sverige

Säljaren

Utlandet

Sverige

Sverige

Köparen

Sverige

Utlandet

Ej Sverige

Ingen

5 kap. 6, 17-18 §§ ML

 

 

 

Säljaren finns i:

Köparen är INTE beskattningsbar person och är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas i:

Beskattningslandet blir:

Skyldig att redovisa moms i Sverige är:

Sverige

Sverige

Sverige

Säljaren

Sverige

EU-land

Sverige

Säljaren

Sverige

Land utanför EU

Ej Sverige (förutsätter att tjänsten inte används/utnyttjas i Sverige)

Ingen

EU-land

Sverige

Ej Sverige

Ingen

Land utanför EU

Sverige

Sverige (förutsätter att tjänsten används/utnyttjas i Sverige)

Säljaren

Bokföring

Om ett svenskt företag t.ex. tar hjälp av en jurist från USA kan förvärvsmomsen bokföras så här. Leverantörsfakturan är efter omräkning till svensk valuta på 5 000 kronor och den innehåller ingen debiterad moms utan redovisning av moms görs i form av s.k. förvärvsmoms. Utgående förvärvsmoms beräknas till 25 % på inköpsvärdet dvs. 1 250 kronor. Inköpet görs för att användas i blandad verksamhet (där den momspliktiga och momsfria delen uppgår till 50 % vardera) varför endast 50 % av förvärvsmomsen i detta fall är avdragsgill. Se momskonton i tabellen i ordet bokföring.

Juristtjanst_01

Deklaration

Beroende på om det finns en svensk köpare eller säljare ska olika rader användas i skattedeklarationen eller inkomstdeklarationen. Några exempel på hur skattedeklarationen kan se ut lämnas här.

Svensk köpare

Om ett företag med avdragsrätt till 50 % köper in en juristtjänst från Finland och USA för 5 000 kronor så ska redovisning av moms i skattedeklarationen göras så här.

Juristtjanst_02

Svensk säljare

Om en svensk advokatbyrå säljer juristtjänster för 5 000 kronor till en beskattningsbar person i ett land i och utanför EU så ska redovisning av moms i skattedeklarationen göras så här. Försäljning till beskattningsbar person inom EU ska rapporteras i en s.k. periodisk sammanställning.

Juristtjanst_03

Periodisk sammanställning

Tjänster som beskattas enligt huvudregeln (5 kap. 5 § ovan) och som säljs till beskattningsbar person ska redovisas i en så kallad periodisk sammanställning. Den försäljning av tjänster som redovisas på rad 39 i skattedeklarationen ska specificeras per köpare i den periodiska sammanställningen. I den periodiska sammanställningen anges köparens momsregistreringsnummer och försäljningen per köpare på följande sätt.

Juristtjanst_3b

Den periodiska sammanställningen ska lämnas enligt följande:

VAROR

Om värdet av försäljning och överföring inte överstiger 500 TSEK / kvartal

Kvartalsvis

VAROR

Om värdet av försäljning och överföring överstiger 500 TSEK / kvartal

Månadsvis

TJÄNSTER

Kvartalsvis

VAROR och TJÄNSTER

Rapportering avseende varor styr, dvs. om värdet inte överstiger 500 TKR sker kvartalsvis rapportering.

Annars månadsvis rapportering.

Den periodiska sammanställningen ska lämnas den 20 i månaden efter utgången av den period som rapporten avser. Om sammanställningen lämnas elektroniskt ska rapporten lämnas den 25 i månaden efter utgången av den period som rapporten avser.

Faktura

Vid försäljning av en juristtjänst till en beskattningsbar person i annat EU-land kan en faktura se ut på följande sätt.

Juristtjanst_04

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2020 2021 2022
Schablonbelopp 177 100 183 700 187 550

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2020 2021 2022
Räntesats 0,50 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10 0,23

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...