Definition

Ett handelsbolag föreligger, om två eller flera har avtalat att gemensamt utöva näringsverksamhet i bolag och bolaget har registrerats hos Bolagsverket. Kommanditbolag är ett handelsbolag med begränsad ansvarighet för en eller flera delägare. Såväl handelsbolaget som kommanditbolaget utgör ett särskilt rättssubjekt.

Lagrum

4 kap. 15 § mervärdesskattelagen (2023:200) ikraft fr.o.m. 1 juli 2023

6 kap. 1 § mervärdesskattelagen (1994:200) ikraft t.o.m. 30 juni 2023

Beskattning

Om momspliktig verksamhet bedrivs i ett kommanditbolag så är det kommanditbolaget som är den skattskyldiga personen. Observera att ett kommanditbolag är endast skattskyldig person i momshänseende men inte när det gäller inkomstbeskattning. Vid inkomstbeskattningen är det bolagets delägare som är skattesubjekt. När det gäller fastighetsskatt m.m. är kommanditbolag skattesubjekt.

Att ett kommanditbolag är ett skattesubjekt innebär att det precis i samma ordning som gäller för t.ex. aktiebolag får pröva om bolagets transaktioner är momspliktiga. Om ett kommanditbolag har momspliktig försäljning av varor och tjänster i Sverige så ska företaget fakturera moms. Den momsen ska sedan redovisas i kommanditbolagets skattedeklaration. Observera att försäljning av t.ex. sjukvård kan vara momsfritt.

Gemensamt bedriven verksamhet

För att verksamheten ska anses bedrivas gemensamt i kommanditbolaget uppställs vissa krav som har utvecklats i praxis och som Skatteverket kommenterat i ett ställningstagande (210211, dnr: 8-758752). Observera att Skatteverket använder det gemensamma begreppet ”handelsbolag” i sitt ställningstagande.

  • Leverans av varor och tjänster ska göras i kommanditbolaget namn,

  • för kommanditbolagets räkning, och på

  • kommanditbolagets ansvar.

Avgörande är vem som är avtalspart gentemot kunden och vem som står den direkta ekonomiska risken för transaktionen. Hur verksamheten faktiskt bedrivs och vem som har hand om drift och skötsel påverkar i hög grad bedömningen.

För det fall att verksamheten inte anses bedrivas gemensamt i kommanditbolaget kan det i stället vara fråga om omsättning av varor och tjänster från delägarna till kommanditbolaget.

I det motsatta fallet, när verksamheten bedrivs gemensamt i kommanditbolaget, måste det avgöras om delägarna i momshänseende tillhandahåller tjänster till kommanditbolaget. Så här säger Skatteverket i sitt ställningstagande (210211, dnr: 8-758752).

”En förutsättning för att det ska vara fråga om omsättning mellan delägare och handelsbolaget är att delägaren agerar självständigt i förhållande till handelsbolaget vid tillhandahållandet av tjänsterna. Enligt Skatteverkets bedömning agerar en delägare inte självständigt gentemot handelsbolaget när denne i egenskap av bolagsman utför nödvändiga åtgärder som ett led i förvaltningen av bolaget. Det ska vara frågan om åtgärder som ingår i bolagets ekonomiska verksamhet i enlighet med bolagsändamålet och som följer av bolags- och delägaravtalen. Sådana tjänster utförs inte mellan självständiga parter. I stället utförs tjänsterna av delägarna inom ramen för handelsbolaget och får därför anses utförda av handelsbolaget för egen räkning. Det är därmed inte fråga om omsättningar.

I mervärdesskattehänseende får nödvändiga förvaltningsåtgärder anses omfatta att delägaren i egenskap av bolagsman

  • i handelsbolagets namn tillhandahåller tjänster till bolagets kunder i enlighet med bolagsändamålet, t.ex. advokatbolag som i egenskap av delägare i ett handelsbolag tillhandahåller advokattjänster åt handelsbolagets kunder i handelsbolagets namn, eller

  • själv är verksam i handelsbolaget för dess ekonomiska verksamhet i enlighet med bolagsändamålet genom att utföra åtgärder som rör bolagets allmänna organisation och drift, t.ex. en delägare i ett fastighetsägande handelsbolag som ansvarar för den löpande skötseln av handelsbolagets fastigheter och bolagets administration.

En ytterligare förutsättning för att det ska anses vara en nödvändig förvaltningsåtgärd är dock att eventuellt arvode betalas som ett led i fördelning av handelsbolagets resultat mellan delägarna. Det ska därmed inte vara frågan om en garanterad ersättning för utförda tjänster.”

Den delägare som självständigt tillhandahåller tjänster mot ersättning som går utöver det som normalt rör handelsbolagets allmänna organisation och drift ska noga analysera momseffekterna i den aktuella situationen.