Rätt Moms 2021 – Anna Sandberg Nilsson och Lena Westfahl

Kommanditbolag

Definition

Ett handelsbolag föreligger, om två eller flera har avtalat att gemensamt utöva näringsverksamhet i bolag och bolaget har registrerats hos Bolagsverket. Kommanditbolag är ett handelsbolag med begränsad ansvarighet för en eller flera delägare. Såväl handelsbolaget som kommanditbolaget utgör ett särskilt rättssubjekt.

Lagrum

6 kap. 1 § mervärdesskattelagen (1994:200)

Beskattning

Om momspliktig verksamhet bedrivs i ett kommanditbolag så är det kommanditbolaget som är den skattskyldiga personen. Observera att ett kommanditbolag är endast skattskyldig person i momshänseende men inte när det gäller inkomstbeskattning. Vid inkomstbeskattningen är det bolagets delägare som är skattesubjekt. När det gäller fastighetsskatt m.m. är kommanditbolag skattesubjekt.

Att ett kommanditbolag är ett skattesubjekt innebär att det precis i samma ordning som gäller för t.ex. aktiebolag får pröva om bolagets transaktioner är momspliktiga. Om ett kommanditbolag har momspliktig försäljning av varor och tjänster i Sverige så ska företaget fakturera moms. Den momsen ska sedan redovisas i kommanditbolagets skattedeklaration. Observera att försäljning av t.ex. sjukvård kan vara momsfritt.

Gemensamt bedriven verksamhet

För att verksamheten ska anses bedrivas gemensamt i kommanditbolaget uppställs vissa krav som har utvecklats i praxis och som Skatteverket kommenterat i ett ställningstagande (210211, dnr: 8-758752). Observera att Skatteverket använder det gemensamma begreppet ”handelsbolag” i sitt ställningstagande.

  • Leverans av varor och tjänster ska göras i kommanditbolaget namn,

  • för kommanditbolagets räkning, och på

  • kommanditbolagets ansvar.

Avgörande är vem som är avtalspart gentemot kunden och vem som står den direkta ekonomiska risken för transaktionen. Hur verksamheten faktiskt bedrivs och vem som har hand om drift och skötsel påverkar i hög grad bedömningen.

För det fall att verksamheten inte anses bedrivas gemensamt i kommanditbolaget kan det istället vara fråga om omsättning av varor och tjänster från delägarna till kommanditbolaget.

I det motsatta fallet, när verksamheten bedrivs gemensamt i kommanditbolaget, måste det avgöras om delägarna i momshänseende tillhandahåller tjänster till kommanditbolaget. Så här säger Skatteverket i sitt ställningstagande (210211, dnr: 8-758752).

”En förutsättning för att det ska vara fråga om omsättning mellan delägare och handelsbolaget är att delägaren agerar självständigt i förhållande till handelsbolaget vid tillhandahållandet av tjänsterna. Enligt Skatteverkets bedömning agerar en delägare inte självständigt gentemot handelsbolaget när denne i egenskap av bolagsman utför nödvändiga åtgärder som ett led i förvaltningen av bolaget. Det ska vara frågan om åtgärder som ingår i bolagets ekonomiska verksamhet i enlighet med bolagsändamålet och som följer av bolags- och delägaravtalen. Sådana tjänster utförs inte mellan självständiga parter. I stället utförs tjänsterna av delägarna inom ramen för handelsbolaget och får därför anses utförda av handelsbolaget för egen räkning. Det är därmed inte fråga om omsättningar.

I mervärdesskattehänseende får nödvändiga förvaltningsåtgärder anses omfatta att delägaren i egenskap av bolagsman

  • i handelsbolagets namn tillhandahåller tjänster till bolagets kunder i enlighet med bolagsändamålet, t.ex. advokatbolag som i egenskap av delägare i ett handelsbolag tillhandahåller advokattjänster åt handelsbolagets kunder i handelsbolagets namn, eller

  • själv är verksam i handelsbolaget för dess ekonomiska verksamhet i enlighet med bolagsändamålet genom att utföra åtgärder som rör bolagets allmänna organisation och drift, t.ex. en delägare i ett fastighetsägande handelsbolag som ansvarar för den löpande skötseln av handelsbolagets fastigheter och bolagets administration.

En ytterligare förutsättning för att det ska anses vara en nödvändig förvaltningsåtgärd är dock att eventuellt arvode betalas som ett led i fördelning av handelsbolagets resultat mellan delägarna. Det ska därmed inte vara frågan om en garanterad ersättning för utförda tjänster.”

Den delägare som självständigt tillhandahåller tjänster mot ersättning som går utöver det som normalt rör handelsbolagets allmänna organisation och drift ska noga analysera momseffekterna i den aktuella situationen.

Kommentar

Kommanditbolag är ett handelsbolag med begränsad ansvarighet för en eller flera delägare.

I de fall aktiebolag är delägare i kommanditbolag eller handelsbolag är det viktigt att titta närmare på momsreglerna. Av rättspraxis, avseende den s.k. Helsingborgsmodellen, framgår nämligen att transaktionerna mellan delägarna i sådana fall inte alltid utgör omsättning i momshänseende. Det innebär att moms inte heller ska utgå då skattskyldighet inte uppkommer. Detta gäller t.ex. när ett aktiebolag är delägare i ett kommanditbolag och aktiebolagets verksamhet endast är att utföra tjänster åt kommanditbolaget och vinstandelar utgör ersättning för tjänsterna.

Det omvända fallet när verksamhet bedrivs i olika handelsbolag men där tjänsterna till kund faktureras via ett gemensamt ägt aktiebolag, har enligt rättspraxis ansetts utgöra omsättning.

Skatteverket har kommenterat rättsläget i en skrivelse avseende transaktioner mellan delägare och handelsbolag/kommanditbolag (070515, dnr: 131 180121-07/111).

”Skatteverket gör bedömningen att när en delägare i ett HB/KB tillhandahåller en vara eller tjänst till bolaget endast i utbyte mot en viss del av bolagets framtida resultat är det inte fråga om en omsättning i mervärdesskattehänseende. Delägaren erhåller i ett sådant fall inte någon ersättning som är direkt kopplad till tillhandahållandet. Om delägaren tillhandahåller en vara eller tjänst till bolaget mot en ersättning som inte är direkt beroende av bolagets framtida resultat är det fråga om en omsättning i mervärdesskattehänseende. Delägaren agerar i ett sådant fall på samma sätt som en utomstående som tillhandahåller varor eller tjänster till bolaget mot ersättning.”

Detta synsätt bekräftas genom ytterligare ett ställningstagande (120126, dnr: 131 25199-12/111) där Skatteverket förtydligar att Skatterättsnämndens förhandsbesked (040210, dnr: 130 2627-04/5931) rörande kommanditbolags betalningar till ett delägarbolag inte anses utgöra gällande rätt. Skatteverkets betonar att ställningstagandet från den 15 maj 2007 får anses spegla nu gällande rätt.