Rätt Moms 2022 – Anna Sandberg Nilsson och Lena Westfahl

Konferensarrangemang

Begreppet konferensarrangemang används här för att beteckna en sammansatt tjänst som innefattar tillgång till lokaler såsom hörsalar, möteslokaler eller sammanträdesrum samt stödtjänster som gör det möjligt för kunden att genomföra en konferens. Frågan är om konferensarrangemanget ska ses som en tjänst eller flera? Och om det är en tjänst, vad är det för tjänst? Sammanfattningsvis finns det en mängd olika frågor att ta ställning till i samband med konferensarrangemang som skattesats, en eller flera delar, beskattningsland, vidarefakturering och avdragsrätt mm. I redogörelser, exempel och tabeller sammanfattas aktuella regler.

Definition

Vad är ett konferenspaket, eller med ett annat ord ett konferensarrangemang? Och vad är en konferens?

Skatteverket har lämnat riktlinjer för konferensarrangemang i ett ställningstagande 161129 (dnr: 131 286740-16/111). I detta ställningstagande lämnas följande definitioner:

 • Konferens - en sammankomst med föredrag, seminarier, information eller diskussioner som äger rum på en bestämd plats och vid en bestämd tidpunkt.

Konferensarrangemang - används här för att beteckna en sammansatt tjänst som innefattar tillgång till lokaler såsom hörsalar, möteslokaler eller sammanträdesrum samt stödtjänster som gör det möjligt för kunden att genomföra en konferens. Enbart uthyrning av lokaler är därför inte ett konferensarrangemang, inte ens om lokalerna är särskilt utformade för konferensändamål. Utöver lokaler innefattar ett konferensarrangemang normalt personal, teknisk utrustning såsom audio- och videoutrustning och olika slags förtäring såsom förfriskningar, kaffe och måltider. Den som köper ett konferensarrangemang är intresserad av flera tjänster, t.ex. följande:

 • Konferenslokal

 • Whiteboard, blädderblock m.m.

 • Teknisk utrustning i konferenslokalen, som t.ex. projektor

 • Konferensvärdinnor

 • Service i form av fax, telefon m.m.

 • Frukt, kaffe och förfriskningar i konferenslokalen

 • Måltider

 • Logi

 • Resetjänster

Frågan är om konferensarrangemanget ska ses som en tjänst eller flera? Och om det är en tjänst, vad är det för tjänst?

En transaktion kan bestå av flera olika delar. Då måste det avgöras om de olika delarna tillsammans ska ses som ett enda sammansatt tillhandahållande (huvudsaklighetsprincipen), eller om de olika delarna är fristående i förhållande till varandra (delningsprincipen). En förutsättning för att en tjänst ska kunna ses som ett sammansatt tillhandahållande är att det är fråga om samma säljare och köpare. Det är normalt inte avgörande om det tas ut ett enhetspris, eller om varje del prissätts separat. Det är normalt inte heller avgörande om de olika tjänsterna beställs tillsammans, eller om de beställs vid olika tidpunkter. Det som är avgörande är vad som faktiskt tillhandahålls. Se vidare ordet beskattningsunderlag.

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom (070327, RÅ 2007 ref. 33) fastställt att ett konferensarrangemang, dvs. konferenslokal och tjänster som normalt hör samman med ett konferensarrangemang, ska beskattas som en tjänst. Domstolen fastställde ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden. Skatterättsnämnden ansåg att på grund av ökad konkurrens har lokalupplåtelser för konferenser kommit att utvecklats till att vara något annat än just en lokalupplåtelse. Olika arrangörer erbjuder olika arrangemang, anordningar och faciliteter som dominerar och blir avgörande för kundens val i förhållande till själva lokalupplåtelsen. Skatterättsnämnden menade att lokalen endast blivit ett medel för att sälja det kunden verkligen efterfrågar, nämligen själva konferensarrangemanget.

Sammanfattningsvis finns det ett antal frågor att ta ställning till i samband med konferensarrangemang:

 • Skattesats för konferensarrangemang?

 • Ska mat, logi och annat ingå i ett konferensarrangemang?

 • Skattesats för uthyrning av lokal utan kringtjänster?

 • Skattesats för konferenslokal inom hotellverksamhet?

 • I vilket land ska ett konferensarrangemang beskattas?

 • Vidarefakturering av ett konferensarrangemang?

 • Avdragsrätt för inköp av ett konferensarrangemang?

Beskattning

Deltagaravgift till konferens

Ett tillträde till ett evenemang ska beskattas i Sverige om evenemanget genomförs i Sverige. Med evenemang avses t.ex. vetenskapliga och pedagogiska evenemang. Det betyder att deltagaravgiften eller seminarieavgiften till en konferens ska beskattas i Sverige om konferensen genomförs i Sverige. Det gäller oavsett om köparen är ett företag (B2B) eller en privatperson. Tidigare har Skatteverket ansett att försäljning till företag (B2B) ska beskattas i köparens land enligt den s.k. huvudregeln för tjänster. Efter EU-domstolens dom C-647/17, Srf Konsulterna, från mars 2019 har Skatteverket ändrat sin uppfattning. Frågan gäller i vilket land deltagaravgiften till en femdagarskurs i redovisning ska momsbeskattas när ett svenskt företag förlägger kursen i ett annat EU-land. Enligt EU-domstolen ska momsen redovisas i det land där kursen genomförs oavsett om säljare och köpare är svenska företag. Skatteverket har därför i ett nytt ställningstagande (190613, dnr: 202 261982-19/111) uttalat när en beskattningsbar person (t.ex. ett företag) köper tillträde till ett evenemang så är denna tjänst omsatt i Sverige om evenemanget äger rum i Sverige. Svensk moms ska därför utgå. Om evenemanget äger rum i annat land måste det undersökas om lokal moms ska utgå även om säljare och köpare är svenska parter.

För mer information om deltagaravgifter, se ordet tillträde.

Konferensarrangemang

I sitt ställningstagande (161129, dnr: 131 286740-16/111) ger Skatteverket sin syn på hur ett konferensarrangemang ska beskattas. Nu handlar det inte om deltagaravgifter utan försäljningen av själva arrangemanget från exempelvis en konferensanläggning till ett företag som ska genomföra en konferens.

Skatteverket påtalar att det är viktigt att bedöma om ”en enda tjänst föreligger och i så fall om denna är en från skatteplikt undantagen fastighetsupplåtelse eller en annan tjänst.” Enligt Skatteverket ska kunden minst ha tillgång till följande för att ett sammansatt konferensarrangemang ska anses föreligga:

 • Personal, som kan bistå kunden med administrativa göromål

 • Teknisk utrustning såsom bl.a. AV-utrustning

 • Olika slag av förtäring såsom förfriskningar, kaffe och måltider

Ett konferensarrangemang beskattas enligt huvudregeln mellan beskattningsbara personer (B2B), dvs. beskattning sker i köparlandet. Det innebär att en svensk säljare fakturerar konferensarrangemanget med svensk moms till ett svenskt företag men utan moms till ett utländskt företag. Det gäller oavsett om konferensarrangemanget genomförs i Sverige eller i ett annat land. I det motsatta fallet med en svensk köpare ska denne redovisa förvärvsmoms i sin svenska skattedeklaration oavsett om konferensen genomförs i Sverige eller i annat land. Observera att om konferensen genomförs i annat land så kan det aktuella landet ha regler som t.ex. innebär att säljaren ska redovisa moms i det landet.

För konferensarrangemang till en icke beskattningsbar person (B2C), t.ex. privatpersoner, sker beskattning enligt huvudregeln för B2C. Det innebär beskattning i det land där säljaren är etablerad. Det innebär att ett utländskt företag som säljer ett konferensarrangemang här i Sverige ska fakturera moms enligt sitt lands regler.

Tabellen nedan sammanfattar i vilket land konferenser och konferensarrangemang ska beskattas.

B2B

B2C

Sammansatta konferensarrangemang beskattas i köparens land.

Sammansatta konferensarrangemang beskattas i det land där säljaren är etablerad, oavsett var konferensarrangemanget äger rum.

Deltagaravgift till en konferens beskattas i det land där konferensen genomförs.

Deltagaravgift till en konferens beskattas i Sverige om konferensen äger rum i Sverige. Säljaren debiterar då svensk moms på deltagaravgiften.

Skattesats

Sedan 2012 är restaurangmomsen 12 %. Det har lett till ett antal frågor om hur momsen på restaurang- och cateringtjänster ska hanteras när dessa ingår i ett konferensarrangemang. Skatteverket har i flera ställningstaganden kommenterat detta, se listan nedan. I sitt ställningstagande (161129, dnr: 131 286740-16/111) sammanfattar Skatteverket sin syn enligt följande:

”Tillhandahållanden som direkt syftar till att göra det möjligt för kunden att genomföra en konferens (ett konferensarrangemang) utgör ett enda tillhandahållande av en tjänst som ska beskattas med 25 %. Restaurang- och cateringtjänster som normalt ingår i ett konferensarrangemang och som har ett nära tidsmässigt samband med de övriga konferensaktiviteterna ska anses ingå i konferensarrangemanget.

Tillhandahållanden som inte direkt syftar till att göra det möjligt för kunden att genomföra konferensen ska ses som självständiga tjänster i förhållande till konferensarrangemanget och beskattas med den skattesats som gäller för respektive tjänst. Exempel på sådana tjänster är logi, resor och fritidsaktiviteter. Måltider såsom frukost, kvällsmåltider och banketter ska i normalfallet inte heller anses ingå i ett konferensarrangemang.”

För att fakturera rätt skattesats gäller det att bedöma om det man säljer utgör ett konferensarrangemang som ska betraktas som en tjänst. Därutöver gäller det att hantera delmoment som ska brytas ut från själva konferensarrangemanget på korrekt sätt. Tabellen nedan kan vara vägledande i detta sammanhang.

Tjänst

Beskattning

Skattesats

Lokal utan normala kringtjänster och utan koppling till hotellverksamhet

Momsfri lokalupplåtelse

Momsfri tjänst

Lokal utan normala kringtjänster och inom hotellverksamhet

Momsfri lokalupplåtelse

Momsfri tjänst

Lokal med normala kringtjänster och utan koppling till hotellverksamhet

Momspliktigt konferensarrangemang

25 %

Lokal med normala kringtjänster och inom hotellverksamhet

Momspliktigt konferensarrangemang

25 %

Logi i Sverige

Momspliktig hotelltjänst

12 %

Logi i utlandet

Ej momspliktigt i Sverige (beskattningslandet där fastigheten finns)

-

Matservering som ingår i konferensen

Momspliktigt konferens arrangemang

25 %

Annan matservering utöver konferensen som frukost, kvällsmål och banketter

Momspliktig restaurangtjänst

12 %

Lokala transporter i Sverige

Momspliktig personbefordran

6 %

Lokala transporter i utlandet

Ej momspliktigt i Sverige

-

Persontransporter till/från Sverige

Ej momspliktigt i Sverige

-

Deltagaravgift till konferens, kongress m.m. och deltagaren är en privatperson

Momspliktigt om evenemanget äger rum i Sverige

25 %

Deltagaravgift till konferens, kongress m.m. och deltagaren är ett företag (B2B)

Momspliktigt om evenemanget äger rum i Sverige. Om evenemanget äger rum i annat land måste det undersökas om lokal moms ska utgå i detta land. Detta gäller även om säljare och köpare är svenska parter.

25 %

Avdragsrätt

När ett företag anordnar eller deltar i en konferens kan frågan uppkomma om all moms är avdragsgill. Precis som för övriga inköp i ett företag föreligger avdragsrätt för moms om inköpet görs för en momspliktig verksamhet. Det företag som har en begränsad avdragsrätt för moms, på grund av att man bedriver såväl momspliktig som momsfri verksamhet, måste ta hänsyn till detta när momsavdraget ska göras. Det får inte heller vara fråga om belöningsresor för personalen utan konferensen ska ha en verklig koppling till momspliktig verksamhet. Kurser, konferenser och liknande arrangemang räknas normalt inte som internrepresentation. Därför ska inte reglerna om momsavdrag vid representation påverka momsavdraget.

Vidarefakturering

Det är vanligt att konferenser vidarefaktureras mellan olika skattskyldiga. När det gäller försäljning eller vidarefakturering av kostnader för en konferens i Sverige så kan det gå till så här:

 • Ett företag köper in olika tjänster (hotell, servering, persontransport, underhållning, kurs) vid anordnande av konferens i Sverige.

 • Konferensanordnaren faktureras för allt från serveringstjänster till hotelltjänster.

 • Konferensen säljs vidare till de svenska konferensdeltagarna. Det kan t.ex. vara ett eller flera bolag inom samma koncern.

Hur ska momsen hanteras vid vidarefaktureringen?

Tänk på att om vidarefaktureringen endast avser en lokal i Sverige utan att några ytterligare inslag erbjuds så ska vidarefakturering ske utan moms. Den som vidarefakturerar detta ska då även i sin tur ha mottagit en faktura utan moms. Om konferensanordnaren däremot ska sälja ett knippe tjänster vidare till de som faktiskt ska delta i konferensen så blir det en annan momshantering. Förutsatt att man gör bedömningen att det är ett konferensarrangemang som äger rum i Sverige så ska den delen vidarefaktureras med 25 % moms om köparen är en icke beskattningsbar person. Vidarefakturering till en beskattningsbar person (företag) i utlandet ska ske utan svensk moms enligt huvudregeln för tjänster mellan beskattningsbara personer, B2B. Se vidare ovan under beskattningsland för konferensarrangemang. Login liksom restaurangtjänsten faktureras vidare med 12 % moms och underhållning samt kurs med 25 % moms. Lokala persontransporter ska vidarefaktureras med 6 % moms.

Om den aktuella konferensen genomförs i utlandet blir situationen en annan. När det t.ex. gäller hotelltjänsten så ska den alltid beskattas i det land där hotellet är beläget. Det medför att om hotellet ligger i Frankrike så ska fransk moms utgå. När ett svenskt företag vidarefakturerar en hotellnatt i Frankrike så kan fransk skattemyndighet kräva momsregistrering i Frankrike och redovisning av fransk moms. Både vad avser persontransporter och underhållning sker beskattning normalt lokalt i det land där tjänsterna utnyttjas. Det medför att även dessa tjänster troligen ska beskattas i Frankrike. För kursavgiften (utbildning) som troligen ses som en ersättning för tillträdet (entré) till konferensen kan Frankrike anse att moms ska redovisas i Frankrike.

Vad ska ett svenskt företag göra för att undvika att hamna i den momsproblematik som beskrivits ovan?

Enklast är att låta de franska företag som tillhandahåller tjänsterna fakturera alla involverade företag för sin del. På så sätt undviker man helt en situation med vidarefakturering. Ett annat alternativ är att låta en resebyrå upphandla och fakturera respektive företag. Observera att för reseföretag/resebyråer gäller förenklingsregler om vinstmarginalbeskattning.

Kommentar

Ett tips är att arkivera schemat för konferensen tillsammans med konferensfakturorna. Det är då enkelt att styrka sitt momsavdrag vid en eventuell kontroll av Skatteverket.

I tabellen nedan finns Skatteverkets ställningstaganden som berör konferensarrangemang och konferenser.

Datum

Dnr

Avser

150518

131 283125-15/111

Ett eller flera tillhandahållanden

161129

131 286740-16/111

Konferensarrangemang

190521

202 233726-19/111

Skattesats vid tillträde till visning av idrottsliga evenemang

190613

202 261982-19/111

Beskattningsland vid tillträde till olika evenemang