Innehåll

Rätt Moms 2022 – Anna Sandberg Nilsson och Lena Westfahl

Kostnadsersättning

Definition

Vid vidarefakturering av utlägg, t.ex. rese- och kostnadsersättningar av olika slag, uppkommer ofta frågan om moms ska debiteras och till vilken skattesats. I momshänseende definieras utlägg på ett snävare sätt än i redovisningshänseende eller i det vanliga språkbruket. Ett företag måste därför ta reda på hur de aktuella kostnaderna definieras i momshänseende och om det är fråga om

  • en kostnadskomponent,

  • ett utlägg i civilrättslig mening eller

  • ett inköp och en vidareförsäljning.

Se även

utlägg