Rätt Moms 2021 – Anna Sandberg Nilsson och Lena Westfahl

Kreditfaktura

Definition

Kreditnotan beskrivs som en handling eller ett meddelande med en ändring av den ursprungliga fakturan och med en särskild och otvetydig hänvisning till den ursprungliga fakturan. En kreditnota är alltså en handling som återspeglar en ändring av en tidigare inträffad affärshändelse. En kreditfaktura ska enligt momslagen därför ställas ut vid nedsättningar av priset eller vid kundkrediteringar av annat slag. Kreditfakturan (kreditnotan) ska innehålla följande information:

  • Ändringen av den ursprungliga fakturan

  • och en särskild och otvetydig hänvisning till den ursprungliga fakturan

  • och uppgifter om vad som ändrats.

Lagrum

11 kap. 9-10 §§ mervärdesskattelagen (1994:200)

Faktura

En kreditering kan se ut på följande sätt.

Kreditfaktura_01

En kreditfaktura ska redovisas på samma sätt som vanliga fakturor hos såväl utställaren som mottagare och redovisningen beror därför på vilken redovisningsmetod som används. Nedsättning av momsen med anledning av en kreditering ska göras i den redovisningsperiod då

  • kreditfakturan bokförts eller borde ha bokförts om faktureringsmetoden tillämpas och

  • i den period då återbetalning skett om bokslutsmetoden tillämpas.

Kommentar

Skatteverket har i ett ställningstagande (050930, dnr: 131 505964-05/111) påtalat att huvudregeln är att det ska finnas en hänvisning till den ursprungliga fakturan. Vid ett mycket stort antal ursprungsfakturor och om det skulle medföra onormalt stora kostnader att tillgodose detta krav, räcker det med en hänvisning till fakturor utställda under viss berörd period (t.ex. kan den aktuella månaden anges).

Kreditfaktura måste utställas vid nedsättning av priset p.g.a. kassarabatter, dvs. en rabatt som erhålls för att betalning sker innan viss tidpunkt. Vid andra typer av rabatter eller prisnedsättningar (t.ex. mängdrabatt) är det möjligt att avtala mellan säljare och köpare att momsen inte ska påverkas av rabatten. Det innebär att den tidigare redovisade momsen inte kommer att påverkas av att en sådan rabatt lämnas. Kreditfakturan innehåller i sådana fall endast en korrigering av det fakturerade priset exklusive moms. Om köparen och säljaren har avtalat bort momsen så behöver därför inte kreditfakturan uppfylla momslagens regler.

I detta sammanhang har fråga ställts vad som gäller kring kravet på kreditnota om köpare begär en historisk ändring av momsen. Denna fråga har varit föremål både för rättslig prövning och en lagändring. Efter flera år av oklarhet förklarade Högsta förvaltningsdomstolen i en dom (051227, målnr 4010-03) att en skattskyldig hade rätt att återfå felaktigt debiterad moms utan att behöva ställa ut en kreditnota. Skatteverket kommenterar domen i ett ställningstagande (060404, dnr: 131 195842-06/111). Denna dom föranledde en lagändring som infördes 2008. Till och med år 2007 fanns inget stöd i momslagen för att kräva en kreditnota vid ändring av felaktigt debiterad moms. Från och med 2008 är däremot en säljare skyldig att redovisa och inbetala felaktigt debiterad moms och skyldig att utfärda kreditnota för att korrigera momsen. I vissa särskilda fall kan Skatteverket efterge kravet på kreditnota, detta kan exempelvis ske när köparen är okänd för säljaren som vid försäljning via automater.

Enligt momslagen måste den som har påfört moms i en faktura betala in momsen till staten. När en kreditnota utfärdas får momsen reduceras. Föreligger särskilda skäl behövs ingen kreditnota. Ett företag hade felaktigt tagit ut moms vid försäljning av varor till privatpersoner i länder utanför EU. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg (131216, målnr 6409-12) att det inte fanns särskilda skäl att tillåta återbetalning av momsen när inte kreditnota hade utfärdats. Enligt domstolen bör det mot bakgrund av EU-rätten finnas fall där kreditnota inte behöver utfärdas. Det gäller om det visserligen inte är omöjligt men ändå bedöms vara orimligt svårt att utfärda kreditnota. En förutsättning är dock att det inte finns någon risk för skattebortfall. Domstolen fann att det i detta fall inte förelåg särskilda skäl för att efterge kravet på kreditnota. Företaget fick därför inte tillbaka den utgående moms som felaktigt debiterats i fakturor för exportförsäljningar.