Rätt Moms 2019 - Anna Sandberg Nilsson & Lena Westfahl

Kreditfaktura  credit invoice

Definition

Kreditnotan beskrivs som en handling eller ett meddelande med en ändring av den ursprungliga fakturan och med en särskild och otvetydig hänvisning till den ursprungliga fakturan. En kreditnota är alltså en handling som återspeglar en ändring av en tidigare inträffad affärshändelse. En kreditfaktura ska enligt momslagen därför ställas ut vid nedsättningar av priset eller vid kundkrediteringar av annat slag. Kreditfakturan (kreditnotan) ska innehålla följande information:

  1. Ändringen av den ursprungliga fakturan
  2. och en särskild och otvetydig hänvisning till den ursprungliga fakturan
  3. och uppgifter om vad som ändrats.

Lagrum

11 kap. 9-10 §§ mervärdesskattelagen (1994:200)

Faktura

En kreditering kan se ut på följande sätt.

En kreditfaktura ska redovisas på samma sätt som vanliga fakturor hos såväl utställaren som mottagare och redovisningen beror därför på vilken redovisningsmetod som används. Nedsättning av momsen med anledning av en kreditering ska göras i den redovisningsperiod då

  1. kreditfakturan bokförts eller borde ha bokförts om faktureringsmetoden tillämpas och
  2. i den period då återbetalning skett om bokslutsmetoden tillämpas.

Kommentar

Skatteverket har i ett ställningstagande (050930, dnr: 131.505964-05/111) påtalat att huvudregeln är att det ska finnas en hänvisning till den ursprungliga fakturan. Vid ett mycket stort antal ursprungsfakturor och om det skulle medföra onormalt stora kostnader att tillgodose detta krav, räcker det med en hänvisning till fakturor utställda under viss berörd period (t.ex. kan den aktuella månaden anges).

Kreditfaktura måste utställas vid nedsättning av priset p.g.a. kassarabatter, dvs. en rabatt som erhålls för att betalning sker innan viss tidpunkt. Vid andra typer av rabatter eller prisnedsättningar (t.ex. mängdrabatt) är det möjligt att avtala mellan säljare och köpare att momsen inte ska påverkas av rabatten. Det innebär att den tidigare redovisade momsen inte kommer att påverkas av att en sådan rabatt lämnas. Kreditfakturan innehåller i sådana fall endast en korrigering av det fakturerade priset exklusive moms. Om köparen och säljaren har avtalat bort momsen så behöver därför inte kreditfakturan uppfylla momslagens regler.

I detta sammanhang har fråga ställts vad som gäller kring kravet på kreditnota om köpare begär en historisk ändring av momsen. Denna fråga har varit föremål både för rättslig prövning och en lagändring. Efter flera år av oklarhet förklarade Högsta förvaltningsdomstolen i en dom (051227, målnr 4010-03) att en skattskyldig hade rätt att återfå felaktigt debiterad moms utan att behöva ställa ut en kreditnota. Skatteverket kommenterar domen i ett ställningstagande (060404, dnr: 131.195842-06/111). Denna dom föranledde en lagändring som infördes 2008. Till och med år 2007 fanns inget stöd i momslagen för att kräva en kreditnota vid ändring av felaktigt debiterad moms. Från och med 2008 är däremot en säljare skyldig att redovisa och inbetala felaktigt debiterad moms och skyldig att utfärda kreditnota för att korrigera momsen. I vissa särskilda fall kan Skatteverket efterge kravet på kreditnota, detta kan exempelvis ske när köparen är okänd för säljaren som vid försäljning via automater.

Enligt momslagen måste den som har påfört moms i en faktura betala in momsen till staten. När en kreditnota utfärdas får momsen reduceras. Föreligger särskilda skäl behövs ingen kreditnota. Ett företag hade felaktigt tagit ut moms vid försäljning av varor till privatpersoner i länder utanför EU. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg (131216, målnr 6409-12) att det inte fanns särskilda skäl att tillåta återbetalning av momsen när inte kreditnota hade utfärdats. Enligt domstolen bör det mot bakgrund av EU-rätten finnas fall där kreditnota inte behöver utfärdas. Det gäller om det visserligen inte är omöjligt men ändå bedöms vara orimligt svårt att utfärda kreditnota. En förutsättning är dock att det inte finns någon risk för skattebortfall. Domstolen fann att det i detta fall inte förelåg särskilda skäl för att efterge kravet på kreditnota. Företaget fick därför inte tillbaka den utgående moms som felaktigt debiterats i fakturor för exportförsäljningar.

 

faktura

kassarabatt

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

AktuelltLäs mer