Rätt Moms 2021 – Anna Sandberg Nilsson och Lena Westfahl

Kultur

Man brukar säga att kulturmomsen är 6 %. Sanningen är att kulturområdet omfattas av en stor mängd olika momsregler och skattesatser. Transaktionerna kan vara undantagna från moms (momsfri), omfattas av olika skattesatser (6, 12 eller 25 %) och omfattas av s.k. vinstmarginalbeskattning. Det finns även regler om s.k. frivillig skattskyldighet vid försäljning av konstverk.

Lagrum

3 kap. 11 § 1 p, 7 kap 1 § 3 st. och 5 kap. mervärdesskattelagen (1994:200)

Beskattning

Ett skattskyldigt företag måste ta ställning till vilken skattesats som gäller för transaktionen. Beskattningen inom kulturområdet kan sammanfattas på följande sätt.

Kulturtjänst

Moms

Skattesats

Utövande konstnärs framförande av ett litterärt eller konstnärligt verk som omfattas av upphovsrättslagen, dvs. gage för ett artistframträdande.

Nej

 

Bibliotek

a) bedrivs med bidrag från det allmänna till minst 10 %

b) bedrivs inte på sätt som beskrivs enligt a)

Nej

Ja

6 %

Arkiv

a) bedrivs med bidrag från det allmänna till minst 10 %

b) bedrivs inte på sätt som beskrivs enligt a)

Nej

Ja

25 %

Museum

a) bedrivs med bidrag från det allmänna till minst 10 %

b) bedrivs inte på sätt som beskrivs enligt a)

Nej

Ja

6 %

Folkbildningsverksamhet

a) understödd av det allmänna som tillhandahölls av studieförbund

b) kommersiell utbildning

Nej

Ja

25 %

Kulturbildningsverksamhet

a) bedriven av kommun

b) bedriven t.ex. genom aktiebolag

Nej

Ja

25 %

Upplåtelse eller överlåtelse av upphovsrättigheter avseende litterära verk t.ex. royalty avseende

a) skönlitterära verk, litterära verk, översättningar

b) datorprogram

Ja

6 %

25 %

Upplåtelse eller överlåtelse av upphovsrättigheter avseende konstnärliga verk t.ex. royalty avseende musikaliska verk, film- eller bildkonstverk

Ja

6 %

Upplåtelse eller överlåtelse av upphovsrättigheter avseende t.ex. royalty avseende fotografier, reklamalster, ADB-system, informationsfilm

Ja

25 %

Tillträde till konsert, cirkus, teater, balett, opera eller liknande.

Ja

6 %

Utsändning av artistframträdande på internet ses inte som tillträde.

Ja

25 %

Tillträde till bio. Skattesatsen höjdes från 6 % till 25 % fr.o.m. den 1 januari 2017. Observera att det fortfarande är 6 % på utsändning av t.ex. konsert, opera och balett, se vidare under rubriken Kommentar.

Ja

25 %

Tillträde och förevisning av djurpark

Ja

6 %

Överlåtelse eller upplåtelse av rättighet till ljud- eller bildupptagning av en utövande konstnärs framförande

Ja

6 %

Böcker (bok), tidskrifter, kartor, noter m.m.

Ja

6 %

Försäljning av konstverk kan beskattas med 0 % (med möjlighet till frivillig skattskyldighet), 12 %, 25 % eller enligt vinstmarginalbeskattning (VMB).

Ja/Nej

momsfri,

frivilligmoms,

12 %

25 %

VMB

Uppdrag i samband med radio-, tv- eller filmproduktion

Skatteverket har i ett ställningstagande kommenterat skattesatsen för olika uppdrag i samband med radio-, tv- eller filmproduktion (201022, dnr: 8-532774). En artists uppdrag kan avse olika delar, ett totalansvar för hela eller delar av produktionen, manusskrivning, scenografi eller t.ex. programledarskap.

Vid ett ansvar för hela eller delar av produktionen tillhandahålls en tjänst som normalt utgör en rättighetsupplåtelse som omfattas av 6 % moms. Uppdraget, som anses utgöra ett enda tillhandahållande, innefattar t.ex. manusskrivning, scenografi, programledarskap eller uppdrag som kommentator. Vid begränsade uppdrag måste man ta ställning till om det är en upphovsrättslig del med 6 % som tillhandahålls eller om det är ett arbete som ska beskattas med 25 %. Om produktionen avser reklam är skattesatsen alltid 25 %. Detsamma gäller för produktioner som avser information.

Den som endast är programledare eller bisittare som begränsar sin insats till att presentera och kommentera inslag i produktionen beskattas normalt med 25 % moms eftersom tjänsten inte innefattar en rättighetsupplåtelse.

Tjänster utförda av tekniker, produktionsledare, rekvisitörer, sminkörer, stylister eller inspelningsledare beskattas med 25 % moms enligt Skatteverket.

Beskattningsland

För att kunna avgöra vilket land som får beskatta en transaktion finns regler om beskattningsland.

Biljetten till ett evenemang som är kulturellt, idrottsligt, vetenskapligt, pedagogiskt, av underhållningskaraktär eller liknande ska beskattas i det land där evenemanget äger rum. Det spelar ingen roll om köparen är ett företag eller en privatperson.

Om evenemanget äger rum i olika länder ska biljettpriset delas upp och beskattas i de olika länderna.

Andra tjänster än biljetten (tillträdet) till ett evenemang beskattas enligt huvudregeln för tjänster vid försäljning till en beskattningsbar person, t.ex. ett företag. Det innebära att beskattning sker i köparens land. Vid försäljning till någon som inte är en beskattningsbar person, t.ex. en privatperson, sker beskattning i det land där aktiviteten äger rum.

Avdrag för moms på kostnader

Ett vanligt missförstånd är att momsen alltid är avdragsgill och att momsen därför inte kan bli en kostnad. Om någon säljer både undantagna (momsfria) och momspliktiga transaktioner, vilket är vanligt i kultursektorn, bedrivs i momshänseende så kallad blandad verksamhet. Kostnader som tillhör respektive del måste identifieras och momsavdrag får bara göras om kostnaden direkt kan kopplas till momspliktiga transaktioner. Om det är en gemensam kostnad (t.ex. för ett datasystem som används för hela företaget) så får momsavdraget proportioneras efter lämplig grund. Se vidare ordet avdrag.

Kommentar

Skatteverket har i ett ställningstagande (190521, dnr: 202 233726-19/111) uttalat sig om skattesatsen vid idrottsliga evenemang.

”Skattesatsen 6 % gäller vid tillträde till idrottsliga evenemang som t.ex. fotbollsmatcher.

Även tillträde till visning av sådana evenemang kan omfattas av den reducerade skattesatsen. Om visningen sker inför publik direkt när evenemanget äger rum gäller skattesatsen 6 % vid tillhandahållandet av tillträdet. Det saknar betydelse om utsändningen är fördröjd av något skäl, t.ex. om den av rättighetsskäl inte får sändas samtidigt som evenemanget genomförs.

Om visningen sker inför publik efter att evenemanget har ägt rum krävs att den inspelade filmen av evenemanget inte har bearbetats, redigerats eller klippts för att skattesatsen 6 % ska gälla. Om den inspelade filmen däremot har bearbetats, redigerats eller klippts gäller normalskattesatsen 25 %.”

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...