Rätt Moms 2022 – Anna Sandberg Nilsson och Lena Westfahl

Kundförlust

Korrigering av den utgående momsen får ske för kundförluster. Skatteverket uppställer specifika krav för när detta kan ske och hur säljaren ska visa att en kundförlust föreligger.

Beskattning

Om ett företag har kundfordringar som inte betalas, dvs. kundförluster, kan företaget få korrigera den tidigare redovisade utgående momsen. Korrigering eller minskningen av den utgående momsen får göras med ett belopp som motsvarar momsen på förlusten och ska beräknas efter samma skattesats som på den ursprungliga fakturan.

En vanlig missuppfattning är att det krävs att kunden går i konkurs för att ett företag ska kunna korrigera redovisad moms. Vid konkurs är kundförlusten mer eller mindre definitiv men företaget behöver inte vänta så länge för att få korrigera momsen. Kundförlusten ska vara konstaterad på så sätt att man vidtagit alla rimliga åtgärder för att driva in fordran. Om sedan det skulle inflyta betalning så finns ju regeln som säger att företaget måste redovisa moms på beloppet som inflyter efter korrigeringen. Skatteverket ställer däremot höga krav på att säljaren visar att relevanta åtgärder vidtagits för att få in betalningen innan korrigering av momsen godkänns.

Alla relevanta omständigheter ska vägas in som t.ex. konkurs eller att ärendet har överlämnats till Kronofogden. Skatteverket anser att det inte räcker med att ärendet överlämnats till Kronofogden. Myndigheten ska även ha upprättat en utredningsrapport där det framgår att tillgångar saknas, för att en förlust ska anses konstaterad.

Skatteverket besvarar i ställningstagande (191205, dnr: 202 494536-19/111) följande frågor:

  • Hur säljaren ska visa att det föreligger en kundförlust.

  • Vad som gäller vid utebliven kvittning i konkurs.

  • Hur en förlust på en fordran vid ackord eller skuldsanering ska behandlas.

Skatteverket sammanfattar sin syn på följande sätt.

”För att beskattningsunderlaget ska få sättas ned på grund av en kundförlust krävs att säljaren kan visa att det är sannolikt att betalning inte kommer att fås för en fordran. Detta kan bero på att kunden saknar betalningsförmåga eller, i undantagsfall, att fordran av andra skäl i praktiken är omöjlig att driva in. Vid en kundförlust får säljaren sätta ned beskattningsunderlaget utan att utfärda en kreditnota. Köparen behöver inte heller justera sitt gjorda avdrag för ingående skatt.

Vid nedsättning av priset i efterhand, till exempel vid lämnade rabatter, får beskattningsunderlaget sättas ned. Nedsättning av en fordran genom ett lagakraftvunnet offentligt ackord, genom lagakraftvunnen skuldsanering eller F-skuldsanering och genom ett fullföljt underhandsackord ska behandlas som en nedsättning av priset i efterhand. En nedsättning av den utgående skatten vid nedsättning av priset i efterhand får bara göras om säljaren utfärdar en kreditnota till köparen. Köparen är i sin tur skyldig att återföra den avdragna ingående skatt som hänför sig till prisnedsättningen enligt kreditnotan. Säljaren och köparen kan dock avtala att beskattningsunderlaget inte ska sättas ner. I så fall ska ingen kreditnota utfärdas och ingen justering ska göras av säljarens utgående skatt eller av köparens avdragna ingående skatt.”

Skatteverket har i ett ställningstagande (210330, dnr: 8-873834) redogjort för när statens fordran uppkommer på återbetalning av ingående mervärdesskatt vid ett offentligt ackord. Skatteverket anger följande.

”När en säljare utfärdar en kreditnota i samband med ett offentligt ackord så ska köparen återföra den avdragna ingående mervärdesskatten med det belopp som köparen tidigare har dragit av och som är hänförligt till prisnedsättningen. Skatteverket anser att statens fordran på återbetalning av ingående mervärdesskatt gentemot köparen uppkommer när kreditnotan utfärdas.”

Det går att få sätta ner den utgående momsen även om köparen inte försatts i konkurs. För att återfå moms från Skatteverket krävs då att säljaren kan visa att det är sannolikt att betalning inte kommer att fås för en fordran. Så är normalt fallet om köparen har gått i konkurs men med den situationen jämställs att säljaren har överlämnat sin fordran till Kronofogden som i sin tur har upprättat en utredningsrapport. Av den rapporten ska det framgå att köparen saknar tillgångar och därför inte kan betala skulden. Då får säljaren korrigera den tidigare redovisade momsen utan att ställa ut en kreditfaktura.

Kundfordringar av mindre värde - som understiger 1 000 kr

Skatteverket uttalar i ställningstagande (191205, dnr: 202 494536-19/111) följande kring kundfordringar av mindre värde:

”I undantagsfall kan en kundförlust föreligga även om säljaren inte har kunnat göra sannolikt att köparen saknar möjlighet att betala men fordran ändå i praktiken är omöjlig att driva in. Detta kan enligt Skatteverkets bedömning främst bli aktuellt när det gäller kundfordringar av mindre värde.

Enligt Skatteverket bedömning bör obetalda fordringar som understiger 1 000 kronor få behandlas som kundförluster även om säljaren inte har kunnat visa att köparen saknar möjlighet att betala. Skatteverkets anser dock att det krävs att det har gått minst 8 månader sedan fordran förföll till betalning samt att både en betalningspåminnelse och ett inkassokrav har skickats ut. I ett sådant fall kan säljarens kostnad för att administrera och ansöka om betalningsföreläggande komma att överstiga fordrans nominella värde. Eftersom det under sådana förhållanden inte är ekonomiskt försvarbart att vidta ytterligare åtgärder för att driva in fordran får den enligt Skatteverkets bedömning ses som i praktiken omöjlig att driva in.”

Ändringen ska göras för den redovisningsperiod under vilken kundförlusten enligt god redovisningssed bokförts eller borde ha bokförts. Detta innebär att avdraget ska göras i deklarationen för den redovisningsperiod under vilken förlusten har konstaterats.

Corona-pandemin

På grund av den rådande coronasituationen gäller förmildrande omständigheter. Skatteverket har i ett ställningstagande (210120, dnr: 8-704665) meddelat att det under coronapandemin kan presumeras att en köpare inte kan betala sin skuld om ett antal förutsättningar är uppfyllda. Anledningen är att företag i många branscher påverkas ekonomiskt av coronapandemin och därmed har fått eller kan komma att få betalningssvårigheter.

Förutsättningarna som ska vara uppfyllda för att det ska anses sannolikt att köparen saknar betalningsförmåga framgår nedan.

Köparen är en beskattningsbar person. Fakturan för köpet ska ha utfärdats mellan 1 februari 2020 - den 31 december 2021. Minst tre månader ska ha förflutit efter förfallodatumet. Skriftlig betalningspåminnelse ska ha skickats ut. Köparen och säljaren är inte i intressegemenskap.

Förutsatt att dessa omständigheter är uppfyllda kan säljaren sätta ner beskattningsunderlaget på grund av en kundförlust. Har momsen redovisats in en tidigare redovisningsperiod kan det nu återfås om förutsättningarna som beskrivs ovan är uppfyllda (det krävs alltså inte en kreditfaktura). Om säljaren senare erhåller betalning från köparen, helt eller delvis, är säljaren skyldig att åter redovisa momsen på den del av betalningen som erhållits.

Lagrum

13 kap. 24-25 §§ mervärdesskattelagen (1994:200)

Deklaration

Ett företag har en momspliktig omsättning för mars månad på 50 000 kronor och utgående moms med 12 500 kronor. Under mars månad har företaget även konstaterade kundförluster på 10 000 kronor plus moms 2 500 kronor. Kundfordringen uppstod under januari och den utgående momsen redovisades då. Korrigeringen av kundförlusten får inte ske förrän den är konstaterad. I momsdeklarationen korrigeras därför omsättningen så att 40 000 kronor (=50 000-10 000) redovisas på raden 05 och korrigering sker även av den utgående momsen så att 10 000 kronor (=12 500-2 500) redovisas på raden 10.