Innehåll

Rätt Moms 2021 – Anna Sandberg Nilsson och Lena Westfahl

Momsregistrering

När någon är skattskyldig till moms finns en skyldighet att momsregistrera sig hos Skatteverket. Det görs genom att blanketten Företagsregistrering (f.d. Skatte- och avgiftsanmälan) lämnas in till Skatteverket eller så kan registreringen till moms göras direkt via en webbsidawww.verksamt.se, se nedan. En skyldighet att registreras till moms finns bl.a. i följande fall:

När någon enligt huvudregeln är skattskyldig. Från 2017 infördes en omsättningsgräns på 30 000 kronor i Sverige. För den som har rätt till återbetalning i vissa fall, till exempel för nystartad verksamhet. När en beskattningsbar person (näringsidkare) köper in momspliktiga varor från EU. Vid import av momspliktiga varor till Sverige från ett land utanför EU i vissa fall. Vid felaktigt påförd moms i faktura. Vid så kallad frivillig skattskyldighet under uppbyggnadsskede.

Därutöver medför huvudregeln enligt första punkten ovan att skyldighet att registrera sig till moms även uppkommer i följande fall:

När en beskattningsbar person (näringsidkare) köper in momspliktiga tjänster från Sverige för vilka så kallad omvänd beskattning (förvärvsbeskattning) föreligger. När en beskattningsbar person (näringsidkare) köper in momspliktiga tjänster enligt huvudregeln från utlandet.

Alla företagsformer utom enskild näringsidkare måste registreras hos Bolagsverket för att kunna starta sin verksamhet. En enskild näringsidkare som vill skydda sitt företagsnamn kan också registrera sig hos Bolagsverket. Oavsett företagsform kan registrering till moms ske på två sätt, viawww.verksamt.seeller genom att lämna blanketten Företagsregistrering till Skatteverket. Blanketten innehåller flera delar, bland annat en för momsregistrering. Anmälan innehåller även ansökan om F-skatt, anmälan som arbetsgivare och uppgifter för beräkning av preliminär skatt.

Från och med 2017 infördes en omsättningsgräns på 30 000 kronor exklusive moms i Sverige. Den som kan tillämpa omsättningsgränsen är momsbefriad och behöver därför inte momsregistrera sig eller redovisa moms. Den som är momsbefriad kan inte heller göra avdrag för ingående moms på kostnader. Om den beskattningsbara personen inte är momsregistrerad gäller momsbefrielsen utan att man behöver göra en ansökan hos Skatteverket. Om däremot den beskattningsbara personen redan är momsregistrerad måste denne ansöka om befrielse hos Skatteverket. Det gäller exempelvis alla de privatpersoner som behövt momsregistrera sig de senaste åren för t.ex. mikroproduktion av el. Då gäller befrielsen tidigast från och med dagen för Skatteverkets beslut.

Lagrum

1 kap. 1, 2, 2 a-e §§, 9 d kap. mervärdesskattelagen (1994:200)

7 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244)

2 kap. skatteförfarandeförordningen (2011:1261)

Beskattning

Den som ska vara momsregistrerad är skyldig att anmäla detta till Skatteverket. Anmälan ska göras i god tid innan den verksamhet som medför anmälningsplikt påbörjas eller övertas. Anmälan ska skrivas under av sökanden (enskild näringsidkare eller behörig firmatecknare). Om firman enligt bolagsordning eller föreningsstadgar ska tecknas av flera personer i förening måste samtliga skriva på. Skatteverket har även möjlighet att förelägga den som inte har momsregistrerat sig. För registrering via www.verksamt.se krävs att du har en giltig e-legitimation. E-legitimationen använder du för att legitimera dig och skriva under handlingar elektroniskt på nätet.

Alla som är skyldiga att redovisa moms ska redovisa momsen för varje redovisningsperiod i en mervärdesskattedeklaration (momsdeklaration). Redovisningsperioden för moms är en kalendermånad, ett kvartal eller ett helt beskattningsår beroende på omsättningens storlek. I samband med registreringen tar Skatteverket ställning till vilken redovisningsmetod respektive redovisningsperiod som ska tillämpas.

Den som är momsregistrerad är skyldig att underrätta Skatteverket om ändringar har skett, detta ska också ske inom två veckor från det ändringen inträffade. Meddelandet ska lämnas skriftligen.

Blanketter som används vid ny- och avregistrering samt vid ändringar är följande:

 • Företagsregistrering (SKV 4620)

 • Skatteanmälan för utländska företagare (SKV 4632)

 • Ändringsanmälan (SKV 4639)

Ett beslut om registrering gäller från den dag registreringsbeslutet fattas. Det är inte möjligt att bli registrerad retroaktivt. Förbudet gäller också i det fall Skatteverket beslutar om s.k. tvångsregistrering. En momsregistrering är en formell åtgärd som främst syftar till att underlätta administrationen av momsen och kontrollen av att skattskyldigheten fullgörs. Den är i princip utan betydelse för uppkomsten av skattskyldighet och skyldigheten att redovisa momsen. Skatteverket kan därför meddela beskattningsbeslut för redovisningsperioder före registreringstidpunkten. Skattskyldigheten kan alltså inträda före registreringsdatum och redovisning av denna moms ska också ske även om en formell registrering inte var på plats vid tidpunkten för skattskyldighetens inträde.

Innan en momsregistrering kan ske måste i vissa fall särskilda beslut om skattskyldighet fattas. Detta gäller bl.a. för följande:

 • Frivillig skattskyldighet vid lokaluthyrning under uppbyggnadsskede

 • Frivillig skattskyldighet för konstnärer

 • Frivillig skattskyldighet vid EU-förvärv då förvärvströskeln inte har överskridits

 • Mervärdesskattegrupp (gruppregistrering)

 • Representant för enkelt bolag eller partrederi

 • Ombud för utländsk företagare.

Efter registreringen upprättar Skatteverket ett registerutdrag där det framgår om företaget till exempel är godkänd för F-skatt, är momsregistrerat och registrerat som arbetsgivare. Registerutdraget visar vilka uppgifter Skatteverket har om ett företag i sina register.

Alla som momsregistreras ska tilldelas ett särskilt momsregistreringsnummer av Skatteverket. Momsregistreringsnumret är konstruerat utifrån person- eller organisationsnumret och inleds med SE, som är den svenska landskoden, och avslutas med 01. Eftersom varken bindestreck eller mellanrum ska finnas, skrivs momsregistreringsnumret på följande sätt:

Sverige

SE999999999901

12 siffror

Momsregistreringsnumret som kallas VAT-nummer inom EU spelar en viktig roll i såväl svensk handel som i EU-handeln och ska bl.a. framgå på fakturor.

Kommentar

Att företag som säljer momspliktiga varor och tjänster ska momsregistrera sig är många gånger en självklarhet. Men att momsfria företag eller föreningar är skyldiga att momsregistrera sig när de köper in varor och tjänster från utlandet är för många okänt. Dessa aktörer kan bli skyldiga att momsregistrera sig för sina utländska inköp och redovisa s.k. förvärvsmoms som de många gånger inte har någon avdragsrätt för utan en inbetalning av förvärvsmomsen måste ske.

I Sverige har man varit skattskyldig från första kronan och även skyldig att momsregistrera sig. Det är vanligt inom EU att ha tröskelvärden som måste överstigas innan man blir skattskyldig till moms, och att företag med låg omsättning därför inte är momsregistrerade. Från och med 2017 infördes en omsättningsgräns på 30 000 kronor exklusive moms i Sverige. Se vidare orden omsättningsgräns respektive tröskelvärde.

Det förekommer i andra EU-länder att företag dels har ett momsregistreringsnummer för lokal nationell handel och ett annat nummer för EU-handel. Det är inte helt ovanligt att utländska företag använder fel momsregistreringsnummer vid handel med svenska företag vilket medför problem i rapportering i skattedeklaration och periodisk sammanställning.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2020 2021 2022
Schablonbelopp 177 100 183 700 187 550

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2020 2021 2022
Räntesats 0,50 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10 0,23

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...