Rätt Moms 2021 – Anna Sandberg Nilsson och Lena Westfahl

Myndighetsutövning

Om moms ska redovisas eller inte för stat, kommun och region beror bl.a. på om transaktionen utgör myndighetsutövning eller inte. Om det är myndighetsutövning agerar inte myndigheten som en beskattningsbar person och ingen moms ska påföras transaktionen. Ett undantag finns vid omhändertagande och förstöring av avfall och föroreningar samt avloppsrening. I momslagen finns regler som innebär att myndigheter ändå ska beskattas när de bedriver verksamhet som är i konkurrens med olika privaträttsliga subjekt.

Lagrum

4 kap. 6-7 §§ mervärdesskattelagen (1994:200)

Beskattning

Myndighetsutövning

Av momslagen framgår att ett tillhandahållande inte är ekonomisk verksamhet om det ingår som ett led i s.k. myndighetsutövning eller avser bevis, protokoll eller motsvarande avseende myndighetsutövning. Det innebär att när stat, kommun och region utövar myndighetsutövning ska moms inte tas ut på eventuella avgifter och annan ersättning som i sådana fall betalas till staten. Ett undantag finns vid omhändertagande och förstöring av avfall och föroreningar samt avloppsrening. När detta sker mot ersättning anses det vara ekonomisk verksamhet, även om det ingår som ett led i myndighetsutövning. Det finns även krav på att den momsfria myndighetsutövningen inte får leda till betydande konkurrenssnedvridning.

Vad innebär då myndighetsutövning? Det är inte helt klart vad som avses med myndighetsutövning. En definition finns i propositionen 2016/17:180, En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag och här sägs följande (sid 46 ff):

”Beskrivning av de olika fall som innefattar myndighetsutövning har det gemensamt att det rör sig om beslut och andra åtgärder som en myndighet vidtar gentemot en enskild med stöd av en befogenhet som myndigheten har getts genom ett konkret beslut av regeringen eller riksdagen eller genom en offentligrättslig författning. Beslutet eller åtgärden är ytterst ett uttryck för samhällets makt över medborgarna. Det gäller oberoende av om den aktuella åtgärden uttrycker en skyldighet för någon enskild eller innebär att någons enskild gynnas i det enskilda fallet.”

Bara för att ett statligt eller kommunalt organ har monopol på viss verksamhet innebär inte att det är frågan om myndighetsutövning. Inte heller att stat eller kommun har blivit ålagd att bedriva viss verksamhet. Det som är avgörande är förhållandet till den enskilde.

Skatteverket ger i sin rättsliga vägledning exempel både på vad som utgör myndighetsutövning och vad som inte utgör myndighetsutövning.

Parkeringsverksamhet som är reglerad i ordnings- och trafikstadgar kan vara myndighetsutövning när den bedrivs av ett offentligrättsligt organ, enligt EU-domstolen (C-446/98, Fazenda Pública).

Broavgift som tas ut av Transportstyrelsen (en statlig myndighet) för färd över Svinösundsbron är offentligrättsligt reglerad och utgör ett led i myndighetsutövning. Däremot tas avgiften för färd över Öresundsförbindelsen ut av annan än en myndighet och omfattas därför inte av de särskilda reglerna för myndigheter.

Karantänsveterinärer utgör myndighetsutövning när Jordbruksverket utövar tillsyn över karantänsbehandling av djur. När en fristående karantänsveterinär tillhandahåller samma tjänster till Jordbruksverket eller direkt till djurägaren är det inte fråga om myndighetsutövning.

Registrering av namnstämplar m.m. utförda av (Swedac) anses utgöra ett led i myndighetsutövning.

Vissa avgifter enligt avgiftsförordningen ingår som ett led i myndighetsutövning. Även avgifter som en myndighet tar ut för kopior av allmänna handlingar (15 § avgiftsförordningen) ingår som ett led i myndighetsutövning. Detsamma gäller för avgifter som en kommun tar ut för kopior av allmänna handlingar. Myndigheter får också mot avgift tillhandahålla en rad varor och tjänster om verksamheten är tillfällig eller av ringa omfattning. Exempel är publikationer, informationsmaterial, kursmaterial, konferenser och kurser (4 § avgiftsförordningen). Sådana avgifter ingår dock inte som ett led i myndighetsutövning. Avgifter för nybyggnadskartor i samband med bygglov utgör ett led i kommunens myndighetsutövning. Avgifter för utstakning när den görs av kommunen utgör däremot inte myndighetsutövning.

Polisens försäljningar av varor och tjänster grundar sig på privaträttsliga avtal och är inte ett led i myndighetsutövning. Det innebär att moms ska tas ut.

Kommunens dödsboförvaltning enligt begravningslagen utgör inte ett led i kommunens myndighetsutövning och moms ska redovisas av kommunen.

Konkurrensregeln

I momslagen finns regler som innebär att myndigheter ändå ska beskattas när de bedriver verksamhet som är i konkurrens med olika privaträttsliga subjekt. Lagstiftaren har överlåtit till rättstillämpningen att avgöra när en betydande snedvridning av konkurrensen föreligger. Skatteverket har i ett ställningstagande (130701, dnr: 131 415747-13/111) redogjort närmare för hur en sådan bedömning ska göras och anger följande exempel på konkurrensregeln.

”Exempel på vad som ska mervärdesbeskattas på grund av konkurrensregeln är kommunernas parkeringsverksamhet. Detta eftersom sådan parkeringsverksamhet bedrivs i konkurrens med annan parkeringsverksamhet bedriven på tomtmark eller i parkeringshus.”

Högsta förvaltningsdomstolen har i dom (100114, mål nr 5461-08, RÅ 2010 ref. 3) ansett att en kommuns gatuparkeringsverksamhet är momspliktig, just av det skälet att verksamheten bedrivs i konkurrens med andra.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...