Rätt Moms 2021 – Anna Sandberg Nilsson och Lena Westfahl

Omsättning

För att någon ska vara skattskyldig till moms enligt huvudregeln, ska följande fyra förutsättningar vara uppfyllda:

omsättning görs av varor eller tjänster omsättningen är momspliktig omsättningen görs av en beskattningsbar person i denna egenskap omsättningen görs inom landet.

Huvudregeln åskådliggörs i olika sammanhang med en mervärdessKATT.

omsattning_01

För att moms överhuvudtaget ska komma ifråga krävs en omsättning (ben 1 på mervärdessKATTEN). Moms är en transaktionsskatt som tas ut på det vi i dagligt tal kallar försäljning. Försäljning av varor och tjänster är en form av omsättning. Men det är inte bara försäljning som utgör omsättning i momssammanhang. Uttag för privat bruk ur en verksamhet, uttag mellan koncernföretag, överföringar m.m. anses också vara en omsättning. Den som omsätter varor eller tjänster uppfyller ett av kraven för att vara skattskyldig till moms enligt momslagens huvudregel.

Lagrum

2 kap. mervärdesskattelagen (1994:200)

Beskattning

Med omsättning enligt momslagen menas att någon:

 • överlåter en vara eller utför en tjänst mot ersättning, dvs. det vi vanligen kallar försäljning

 • för över en vara till ett annat EU-land under vissa förutsättningar (EU-handel)

 • tar ut en vara eller tjänst (uttag).

Överlåta varor eller utföra tjänster mot ersättning

När någon överlåter en vara eller utför en tjänst krävs det att detta sker mot någon form av ersättning. Det finns en koppling mellan prestation och motprestation. Enligt momslagen föreligger det därför ingen omsättning, om något överlåts utan motprestation. Av den anledningen utgår ingen moms när en gåva eller ett bidrag överlämnas. Däremot är byten en omsättning då det i sådana fall utgår en ersättning i form av en bytesvara eller en bytestjänst.

Ofta kan det vara enkelt att konstatera att någon har en omsättning då denne har sålt en vara eller en tjänst och fått betalt för transaktionen dvs. vanlig försäljning. Det kan finnas fall där man kan ifrågasätta om det finns en sådan överenskommelse. Ett sådant exempel är det s.k. Tolsma-målet (C-16/93) som EU-domstolen har tagit ställning till. Tolsma bedrev en omfattande verksamhet som gatumusikant. Frågan var om den ersättning som Tolsma mottog av förbipasserande utgjorde sådan ersättning som det skulle redovisas moms på. Eftersom det inte fanns ett uppdrag med avtalad ersättning ansåg EU-domstolen att ersättningen skulle betraktas som ett bidrag och inte som någon omsättning, dvs. ingen skattskyldighet till moms eftersom kopplingen mellan prestation och motprestation saknades.

När anses en vara överlåten mot ersättning och när föreligger därmed en omsättning? För omsättning krävs inte att varan har levererats, utan redan när ett avtal om äganderättsövergång ha träffats föreligger omsättning.

När anses en tjänst utförd mot ersättning och när föreligger därmed en omsättning? Med tillhandahållande av en tjänst menas att den som utfört tjänsten fullgjort vad som ankommer på denne. Tjänster med utsträckning i tiden, t.ex. uthyrning, anses tillhandahållna successivt dvs. löpande under hyresperioden.

Överföra varor mellan EU-länder

Omsättning av vara föreligger även när någon överför en vara till ett annat EU-land.

I begreppet överföring av vara ligger att en vara transporteras från ett land till ett annat land inom EU, utan att det sker en äganderättsöverlåtelse. Överföring av egna varor kan exempelvis ske för att användas på en mässa eller om man har ett lager i annat land.

Den fysiska transporten mellan två EU-länder av den egna varan kan medföra att momsregistrering måste ske och förvärvsmoms redovisas i ankomstlandet. Hanteringen skiljer sig åt i olika EU-länder och i vissa länder finns förenklingsförfaranden för att undvika krav på momsregistrering.

Från 2020 införs förenklingsregler inom EU avseende avropslager för att slippa krav på momsregistrering i mottagarlandet. Se vidare ordet EU-överföring av vara.

Uttag av vara eller tjänst

När uppkommer då ett uttag? Uttag som medför uttagsbeskattning uppkommer när någon som är skattskyldig till moms t.ex:

 • tar ut en vara ur en verksamhet för sitt eget eller för personalens privata bruk

 • överlåter en vara utan ersättning

 • för över en vara till en verksamhet som saknar möjlighet att göra avdrag eller endast har delvis möjlighet att göra avdrag för ingående moms

 • utför en tjänst åt sig själv eller sin personal för privat eller annat rörelsefrämmande ändamål utan ersättning

 • använder eller låter någon annan använda en tillgång som hör till verksamheten för privat eller rörelsefrämmande ändamål

 • nyttjar eller låter annan nyttja för privat eller rörelsefrämmande ändamål en personbil eller motorcykel för vilken avdragsrätt eller återbetalningsrätt föreligger (ett avdragsförbud kan medföra att avdragsrätt inte föreligger)

 • byggtjänster utförs eller upphandlas för ett byggföretags hyresrätt, bostadsrätt eller fastighet och lägenheten eller fastigheten utgör lagertillgång i byggföretagets verksamhet

 • fastighetstjänster, såsom byggtjänster och lokalstädning m.fl., som utförs av fastighetsägaren på egen lägenhet eller fastighet i momsfri verksamhet.

Uttag uppkommer t.ex. inte:

 • vid överlåtelse av varor utan ersättning om varorna är gåvor av mindre värde eller varuprover och dessa ges för den skattskyldiges egen verksamhet.

Uttagsbeskattning av varor ska i princip bara ske i de fall den beskattningsbara personen haft rätt till avdrag för eller återbetalning av den ingående skatten. Även om det endast har funnits en begränsad rätt till avdrag eller återbetalning av ingående moms kan uttagsbeskattning ske.

Observera att ovanstående regler medför att företag i en koncern normalt inte kan tillhandahålla varor och tjänster till andra koncernföretag utan att fakturera dessa transaktioner. Trots att koncernbidragsrätt kan föreligga mellan bolagen måste moms redovisas om skattskyldighet föreligger för transaktionerna. Om fakturering med moms inte sker för skattepliktiga koncerntransaktioner kan utgående moms påföras genom uttagsbeskattning. Uttagsbeskattningen blir en kostnad för koncernen då det i sådana fall vanligtvis inte ställs ut någon faktura. En faktura måste finnas för att styrka det inköpande bolagets avdragsrätt för ingående moms.

Om man tar ut varor ur sin verksamhet för att använda vid representation är uttaget undantaget från moms under förutsättning att kostnaderna för representationen är avdragsgilla vid inkomsttaxeringen.

Underlaget som moms ska beräknas på vid uttagsbeskattning (beskattningsunderlag) regleras särskilt. Normalt används inköpsvärdet eller tillverkningskostnaden vid tidpunkten för uttaget som beskattningsunderlag. Om en transaktion sker till närstående till över- eller underpris och parterna inte har full avdrags- eller återbetalningsrätt sker omvärdering av beskattningsunderlaget till marknadsvärde (pris). Affärsmässigt betingade prisnedsättningar medför dock inte uttagsbeskattning. Privat nyttjande av personbil uttagsbeskattas i vissa fall och då används samma värde som vid beräkning av arbetsgivaravgifter för anställds bilförmån.

Nedan följer några exempel på ställningstagande från Skatteverket som avser omsättning.

Skatteverket har i ett ställningstagande (140213, dnr: 131 754656-13/111) kommenterat hur man ser på avgifter vid avbokning och utebliven närvaro (s.k. no show). Skatteverket lägger avgörande vikt vid om köparen får avboka tjänsten och vilken ersättning som då ska utgå. Skatteverket anser dock att om köparen uteblir utan att ha avbokat tjänsten (s.k. no show) så ska säljaren redovisa moms då en tjänst anses ha tillhandahållits. Skatteverkets ställningstagande innehåller flera exempel med förklaring hur Skatteverket anser att momsen ska hanteras.

Arbetsförmedlingen köper tjänster, stödjer företag och arbetssökanden på olika sätt. Det ligger inom Arbetsförmedlingens uppgifter och för att fullgöra sina åtaganden gör Arbetsförmedlingen olika utbetalningar. I det här sammanhanget blir det viktigt för t.ex. ett företag att klargöra om den ersättning som mottas från Arbetsförmedlingen anses utgöra omsättning i momshänseende. Om det är så att utbetalningen utgör ersättning för en motprestation så innebär det att momsen ska hanteras på rätt sätt. För att klargöra vad som gäller vid olika utbetalningar från Arbetsförmedlingen har Skatteverket kommit med ett ställningstagande (140523, dnr: 131 182589-14/111). Skatteverket anser att det finns en omsättning vid följande utbetalningar från Arbetsförmedlingen:

 • Köp av arbetsmarknadsutbildning hos valda utbildningsamordnare

 • Köp av förberedande utbildning hos valda utbildningsamordnare

 • Köp av tjänster som jobbcoach, s.k. stöd till kompletterande aktör

 • Köp av tjänster avseende stöd till vissa nyanlända invandrare, s.k. stöd till Lots

Skatteverket anser däremot att det inte finns någon omsättning vid följande utbetalningar från Arbetsförmedlingen:

 • Anställningsstöd

 • Anordnarbidrag kopplat till anställning med anställningsstöd

 • Övriga anordnarbidrag

 • Övrigt stöd kopplat till arbete

Vidare kommenterar Skatteverket att en bedömning måste göras i varje enskilt fall när projektstöd utbetalas från Arbetsförmedlingen till den som i samverkan med Arbetsförmedlingen anordnar ett projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning. Sammanfattningsvis finns det i det aktuella ställningstagandet bra vägledning hur utbetalningar från Arbetsförmedlingen ska hanteras i momshänseende, men det är viktigt att komma ihåg att en särskild bedömning kan behöva göras utifrån fakta i det enskilda fallet.

Skatteverket har i ställningstagande (161215, dnr: 131 472246-16/111) redogjort för momsbeskattningen när bredbandsutbyggnad sker genom lokala fibernät och sammanfattar sin syn enligt följande:

”En bredbandsförening som bygger fibernät och som löpande använder detta för att vinna intäkter till föreningen bedriver en ekonomisk verksamhet. En förening vars enda verksamhet är att tillhandahålla tjänster utan ersättning från den som mottar tjänsterna kan inte anses bedriva ekonomisk verksamhet. En sådan förening omfattas inte av skattskyldighet till mervärdesskatt. Skatteverket anser att samma bedömning av ekonomisk verksamhet ska göras när en förening tar ut endast en symbolisk ersättning.

För att vara skattskyldig måste föreningen ha en omsättning, dvs. föreningens prestationer ska utföras mot ersättning. Det ska finnas en direkt koppling mellan den tjänst som föreningen tillhandahåller och den ersättning som mottagaren av tjänsten betalar för att det ska vara fråga om en omsättning. När föreningen tillhandahåller tjänster till en medlem måste reglerna om omvärdering beaktas.

Den betalning som en medlem i en bredbandsförening betalar till föreningen i form av medlemsavgift och kapitaltillskott utgör normalt ingen omsättning. Enligt Skatteverkets bedömning finns det normalt inte en direkt koppling mellan betalningen och de tjänster föreningen tillhandahåller. Detsamma gäller för kostnadsuttag enligt myndighetsbeslut i en samfällighetsförening. För det fall sådana betalningar skulle innefatta en ersättning för en tjänst ska denna del av betalningen beskattas.

Är föreningen skattskyldig så innebär detta att föreningen har rätt att göra avdrag för ingående skatt på förvärv för den verksamhet som medför skattskyldighet.”

Skatteverket har uttalat att företag i vissa fall kan få befrielse från uttagsbeskattning med anledning av corona (201005, dnr: 8-492402). Skatteverket anser att särskild befrielse (dispens) gäller betalningsskyldigheten och inte redovisningsskyldigheten vilket innebär att företaget måste redovisa och sedan begära att slippa betala uttagsskatten när skyddsutrustning, handsprit och material för provtagning skänkts för att bistå under den akuta kris, som spridningen av coronaviruset medfört, för människors liv och hälsa. Av ovanstående ställningstagande framgår vad som avses med skyddsutrustning, vilka övriga förutsättningar som ska föreligga och under vilken tid som varorna ska vara skänkta. Se även ordet corona.

Deklaration

Momspliktig omsättning inom Sverige ska normalt redovisas på rad 05 i skattedeklarationen. Exportomsättning och omsättning till andra EU-länder redovisas på någon av raderna 35-40. Överföring till annat EU-land redovisas på rad 35 i skattedeklarationen samt i en periodisk sammanställning. Uttag redovisas på rad 06.

Kommentar

Det kan vara enkelt att konstatera att omsättning föreligger vid t.ex. vanlig försäljning. Däremot förekommer ofta felaktigheter kring bl.a. hanteringen av byten då sådana ska ses som två olika omsättningar och inte nettoredovisas. Vidare förekommer även felaktigheter kring s.k. uttagssituationer. En vanlig felaktighet är att koncernföretag tillhandahåller varor och tjänster mellan varandra utan att fakturera och även att någon privat nyttjar en tillgång t.ex. en taxibil utan att fakturering och betalning sker för nyttjandet.

Sverige har tidigare inte haft en nedre gräns under vilken man inte är skattskyldig till moms, dvs. man är skattskyldig från första kronan. Från och med 2017 infördes en omsättningsgräns på 30 000 kronor exklusive moms i Sverige. Den som kan tillämpa omsättningsgränsen är momsbefriad och behöver därför inte momsregistrera sig eller redovisa moms. Den som är momsbefriad kan inte heller göra avdrag för ingående moms på kostnader. Se fler detaljer under ordet omsättningsgräns.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...