Rätt Moms 2021 – Anna Sandberg Nilsson och Lena Westfahl

Organisationskostnader

Organisationskostnader är kostnader som är tätt förknippade med att äga aktiebolag. Den som bedriver verksamhet som medför skattskyldighet till moms har normalt avdragsrätt för moms på kostnader. Det är däremot inte självklart att moms får dras av på kostnader som utgör organisationskostnader. Frågan som uppstår är om kostnaderna har direkt samband med verksamheten eller om kostnaderna istället kan kopplas till ägarrollen. I flera rättsliga prövningar genom åren har företag nekats avdrag för ingående moms på kostnader för ett företags ägandefunktion eftersom kostnaderna inte har ansetts ha ett direkt eller omedelbart samband med företagets momspliktiga verksamhet. Företaget måste visa att den ingående momsen kan kopplas direkt till momspliktiga transaktioner eller kan kopplas till allmänna omkostnader som är kostnadskomponenter i priset för momspliktiga varor eller tjänster.

Definition

Organisationskostnader, eller med ett annat ord, kostnader för företagets ägandefunktion (ägarkostnader) kan exempelvis vara kostnader i samband med:

 • förvärv och försäljning av dotterbolagsaktier,

 • anskaffning av kapital vid nyemission,

 • genomförande av fondemission,

 • kostnader för notering på svensk eller utländsk börs av bolagets egna aktier,

 • värdering av börsnoterade aktier vid offentligt uppköpserbjudande,

 • inlösen och återköp av egna aktier samt nedsättning och liknande förändringar av aktiekapitalet,

 • revision, årsredovisningar, kvartalsrapporter och bolagsstämma,

 • förande av årsbok,

 • kallelser, meddelanden till aktieägare,

 • förvaltning av aktiekapitalet,

 • upprätthållande av marknad för den egna aktien,

 • administration av vinstutdelning osv.

Lagrum

8 kap. och 10 kap. mervärdesskattelagen (1994:200).

Beskattning

Allmänna omkostnader - Ej köp och försäljning av aktier och andelar

I flera rättsliga prövningar genom åren har företag nekats avdrag för ingående moms på kostnader för ett företags ägandefunktion eftersom kostnaderna inte har ansetts ha ett direkt eller omedelbart samband med företagets momspliktiga verksamhet. Allmänna omkostnader i ett företag är komponenter i priset på varor och tjänster som företaget säljer. Högsta förvaltningsdomstolen har i ett antal domar (RÅ 2006 ref. 19, RÅ 2009 ref. 6 m.fl.) kommit fram till att momsavdrag kan medges om kostnaden utgör en allmän omkostnad i företagets momspliktiga verksamhet. Det innebär att kostnaden ses som en komponent i priset för företagets momspliktiga försäljning av varor eller tjänster. Efter Högsta förvaltningsdomstolens domar har Skatteverket i ett ställningstagande (070423, dnr: 131 224115-07/111) kommenterat avdragsrätten för olika kostnader.

”I domar av Regeringsrätten 2006-05-16 medgavs avdrag för ingående skatt på kostnader avseende ett aktiebolags notering på börs samt för värdering av börsnoterade aktier vid offentligt uppköpserbjudande.

Skatteverket anser att avdrag med ledning av domarna ska medges för ingående skatt på andra jämförbara kostnader som avser ett bolags aktiekapital m.m. Exempel på detta är kostnader vid inlösen av aktier, nedsättning av aktiekapitalet m.m. Avdrag ska också medges avseende framtagande av årsredovisning, genomförande av bolagsstämma, förande av aktiebok samt för kallelser och meddelanden till aktieägare och liknande åtgärder. Avdragsrätt föreligger även vid kostnader i bolaget som avser administration av vinstutdelning och genomförande av fondemission.

Avgifter som ett till VPC anslutet bolag erlägger vid emissioner och för annan hantering av den egna aktien bör också anses som sådana allmänna omkostnader i verksamheten som kan medföra avdragsrätt för ingående skatt.”

Detta innebär att avdragsrätt medges för ingående moms på den typen av kostnader om företaget är skattskyldigt till moms. Om företaget har s.k. blandad verksamhet, dvs. säljer både momsfria och momspliktiga varor och tjänster, begränsas avdragsrätten.

Organisationskostnader_01

Kostnader i samband med nyemission av aktier är kostnader som typiskt sett kan ses som allmänna omkostnader i en verksamhet. Om verksamheten är fullt momspliktig medges därför normalt avdrag för moms på kostnader i samband med nyemission. Det kan t.ex. avse rådgivnings- och konsultkostnader men även tryck- och annonseringskostnader vid utgivning av prospekt (RÅ 2004 ref. 60). Det finns även situationer i samband med nyemission där ett koncernmoderbolag har nekats avdrag för moms med hänvisning till koppling mellan den genomförda nyemissionen och momsbefriad självständigt bedriven låneverksamhet gentemot dotterbolagen (Kammarrätten 140821, mål nr: 624-14).

Skatteverket har i ett ställningstagande (100602, dnr: 131 367278-10/111) sammanfattat hur man ser på ett moderbolags inköp av projekteringstjänster avseende ett dotterbolags fastighet.

”Skatteverket anser att ett moderbolag endast under en förutsättning har avdragsrätt för ingående skatt hänförlig till förvärv av projekteringstjänster avseende ett dotterbolags fastighet. Så är fallet när moderbolaget visat att förvärvet ska användas till moderbolagets skattepliktiga omsättningar. Om bolaget genom objektiva omständigheter styrker att de förvärvade tjänsterna har ett direkt och omedelbart samband med en skattepliktig omsättning i bolaget eller att tjänsterna ingår i de allmänna omkostnaderna för den verksamhet som medför skattskyldighet för bolaget medges avdrag. Bedömningen av om avdragsrätt föreligger ska göras vid förvärvstillfället.”

Om ett företag har kostnader vid bolagstämma eller liknande får avdrag för ingående moms göras i enlighet med reglerna för representationsavdrag m.m. på momsområdet.

Holdingbolag

Ett holdingbolag äger andelar i andra företag. För att vara berättigat till avdrag för ingående moms på kostnader måste man först avgöra om bolagets innehav av andelar kan anses utgöra en ekonomisk verksamhet eller inte, och om holdingbolaget därmed är en beskattningsbar person. Ett holdingbolag som har som enda verksamhet att äga andelar i andra bolag utan att direkt eller indirekt delta i förvaltningen av dessa är ett passivt holdingbolag. Det är inte en beskattningsbar person och andelsinnehavet ingår inte i en ekonomisk verksamhet. Holdingbolaget har inte avdragsrätt för moms på kostnader som har samband med denna icke-ekonomiska verksamhet.

Holdingbolaget som deltar i förvaltningen av de bolag som det äger andelar i anses bedriva en ekonomisk verksamhet (aktivt holdingbolag). Genom att utföra skattepliktiga tjänster åt dotterbolagen och ta betalt för dessa tjänster anses holdingbolaget delta i förvaltningen av de ägda bolagen. Enligt Skatteverkets uppfattning (171219, dnr: 202 377677-17/111) krävs det även att tjänsterna på något sätt innebär att holdingbolaget direkt eller indirekt tar aktiv del i förvaltningen av dotterbolaget. Det aktiva holdingbolaget har i normalfallet rätt till avdrag för ingående skatt på kostnader som har samband med denna verksamhet. Ett holdingbolag med delvis passiv och delvis aktiv verksamhet har avdragsrätt för ingående moms efter skälig grund.

Kammarrätten har under 2019 prövat en fråga om avdragsrätt för ett holdingbolag avseende ingående moms på kostnader för börsintroduktion och nyemission (Kammarrätten i Stockholms dom 2019-05-17, mål nr 10056 - 10057-18). Domstolen ansåg att holdingbolaget hade en aktiv förvaltning mot sina cirka 75 dotterbolag och medgavs därmed avdragsrätt för ingående moms. Skatteverket delar inte domstolens uppfattning om att det är tillräckligt att endast ett dotterdotterdotterbolag har betalat ersättning till holdingbolaget. Skatteverket har därför överklagat domen till Högsta förvaltningsdomstolen.

Rätt pris på tjänster inom en koncern

Skatteverket har i ställningstagande (190430, dnr 202 195456-19/111) redogjort för när ett moderbolag måste omvärdera sin prissättning när de tillhandahåller koncerngemensamma tjänster till dotterbolag. Skatteverket har bevisbördan men anger att verket anser sig uppfylla denna bevisbörda genom att visa att ersättningen understiger moderbolagets kostnader för att tillhandahålla tjänsterna. Ställningstagandet medför flera frågor kring vilka fall som kan påverkas. Berörs även moderbolag som startar nya verksamheter, nya affärsområden eller som avser att expandera eller göra investeringar för att utveckla verksamheten, av ställningstagandet? Vidare uppkommer frågor om de praktiska effekterna när gällande regler för internprissättning bedöms på annat sätt för exempelvis aktieägarkostnader.

För mer information, se holdingbolag.

Kostnader vid inköp av aktier och andelar

Kostnader i samband med inköp av aktier och andelar utgör allmänna omkostnader i ett holdingbolag. Kring avdragsrätten för moms säger Skatteverket så här:

”Enligt Skatteverkets uppfattning ska bedömningen av om avdragsrätt finns för ingående skatt på kostnaderna göras med utgångspunkt i avsikten med den verksamhet som ska bedrivas med anledningen av inköpet, och inte utifrån eventuell annan verksamhet som holdingbolaget bedriver. I normalfallet ska bedömningen alltså utgå från den verksamhet som ska bedrivas gentemot det inköpta bolaget. Bedömningen av avdragsrätten ska göras med beaktande av avsikten vid inköpstillfället. Om holdingbolagets avsikt vid inköpstillfället är att aktivt delta i förvaltningen av dotterbolaget, har holdingbolaget avdragsrätt för ingående skatt på kostnader som har samband med inköpet. Denna avsikt måste kunna styrkas med objektiva omständigheter. Om holdingbolagets avsikt är att tillhandahålla både skattepliktiga och skattefria tjänster till dotterbolaget, ska holdingbolaget fördela den ingående skatten.

Om holdingbolagets avsikt vid inköpstillfället är att enbart passivt inneha andelarna, saknar bolaget avdragsrätt för ingående skatt på kostnader som har samband med inköpet. Det innebär att holdingbolaget inte har avdragsrätt för kostnader i samband med inköpet av andelarna, även om bolaget vid ett senare tillfälle börjar tillhandahålla skattepliktiga tjänster mot ersättning till dotterbolaget.”

Avgörande för momsavdraget är att kostnaden utgör en allmän omkostnad som objektivt sett har ett direkt och omedelbart samband med momspliktig verksamhet. Som exempel på det kan nämnas att kostnader för aktieköpet är direkt kopplade till försäljning av momspliktiga tjänster till det förvärvade dotterbolaget.

Kostnader vid försäljning av aktier och andelar

Frågan om avdrag för moms på kostnader kopplade till försäljning av aktier är komplicerad genom att själva aktieförsäljningen är momsfri. Både EU-domstolen och våra svenska domstolar har prövat frågan i olika omgångar. För avdragsrätt för moms krävs att kostnaden utgör en allmän omkostnad i en annars momspliktig verksamhet. Det finns rättsfall som behandlat frågan om försäljning av samtliga aktier kan anses utgöra en verksamhetsöverlåtelse. Det är en försäljning av hela verksamheten eller en väl avgränsad del som kan leda till momsavdrag på kostnader trots att själva försäljningen inte är momspliktig (se tabell längre ner).

I maj 2017 kom domen avseende Sveaskogs Förvaltnings AB från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD 2017 ref. 20). Med den domen finns det stöd för avdrag för moms på kostnader som uppkommit i samband med aktieförsäljningar vid omstruktureringar, t.ex. ombudsarvoden och kostnader för ”due diligence” (företagsundersökning). Med hänvisning till EU-domstolens praxis och uttalanden kom Högsta förvaltningsdomstolen fram till att man vid prövning av avdragsrätten ska bedöma om kostnaden har tagits för den kvarvarande momspliktiga verksamheten. I det aktuella målet ansågs försäljningen av dotterbolagen medföra att bolaget kunde effektivisera samt frigöra kapital för den kvarvarande verksamheten. Därför ansågs kostnaderna för att sälja dotterbolagen ha ett direkt och omedelbart samband med bolagets samlade ekonomiska verksamhet. Eftersom det var momspliktig verksamhet i bolaget fick bolaget avdrag för momsen på kostnader för försäljning av dotterbolagsaktier.

Efter domen kom Skatteverket med ett ställningstagande om inköp i samband med försäljning av aktier i dotterbolag (171219, dnr: 202 377722-17/111):

”Enligt Skatteverkets uppfattning är utgångspunkten att kostnader som uppkommer i samband med en försäljning av aktier har ett direkt och omedelbart samband med den obeskattade aktieförsäljningen eftersom förvärven har gjorts i samband med genomförandet av denna transaktion. Om ett företag däremot kan styrka att kostnaderna istället har ett direkt och omedelbart samband med den samlade ekonomiska verksamheten kan avdragsrätt föreligga. Det krävs då att det objektiva syftet med inköpet beaktas. Enbart ett vagt, otydligt eller ett indirekt samband mellan tjänsten och den samlade ekonomiska verksamheten är inte tillräckligt.

I mervärdesskattehänseende ska varje bolag i en koncern bedömas för sig, som självständiga beskattningsbara personer. Det förhållandet att ett holdingbolag säljer aktier i ett dotterbolag i syfte att gynna verksamheten i ett annat bolag i koncernen eller att försäljningen indirekt kan leda till att kapital frigörs som kan användas av ett annat bolag i koncernen saknar därför betydelse för avdragsrätten hos holdingbolaget. Kostnader för försäljning av aktierna i ett dotterbolag kan inte heller anses ha ett direkt och omedelbart samband med holdingbolagets deltagande i förvaltningen av andra dotterbolag. Även om en sådan aktieförsäljning görs i syfte att frigöra kapital så innebär det i normalfallet inte att holdingbolagets förvaltning av övriga dotterbolag effektiviseras eller att holdingbolaget kan öka avsättningen av förvaltningstjänsterna till övriga dotterbolag. En kostnad för en aktieförsäljning som görs av ett holdingbolag som inte har någon egen rörelse vid sidan av deltagandet i förvaltningen av dotterbolag får därför normalt anses ha ett direkt och omedelbart samband med försäljningen av aktierna.

Enligt Skatteverkets uppfattning kan avdragsrätt för ingående skatt på kostnader för en aktieförsäljning endast komma ifråga när ett företag har anskaffat tjänster för att göra en omstrukturering i syfte att effektivisera och frigöra kapital till en egen kvarvarande rörelse som ligger vid sidan av aktieinnehavet och deltagandet i förvaltningen av ägda bolag. Det krävs då att företaget kan styrka syftet med objektiva omständigheter. Hur stor del av den ingående skatten som är avdragsgill beror dock på hur stor del av rörelsen som medför skattskyldighet.”

Det är viktigt att komma ihåg att företag inom en koncern bedöms var för sig. Det går inte att koppla försäljning av aktier i ett bolag till att det frigörs kapital för förvaltning i andra bolag. Ett holdingbolag, utan egen rörelse vid sidan av förvaltningen av dotterbolag, som säljer dotterbolagsaktier kan därför normalt inte få avdrag för moms på kostnader i samband med försäljningen. Det följer av att kostnaderna är kopplade till själva aktieförsäljningen.

Det finns ett antal vägledande rättsfall som rör avdragsrätt för kostnader i samband med försäljning av aktier. Nedan återfinns några av dessa.

Domstol/ Skatteverket

Målnr/dnr/ datum

Namn

Utfall

EU-domstolen

C-29/08 091029

AB SKF

Själva försäljningen av aktier i dotterbolag till vilka moderbolaget tillhandahållit momspliktiga tjänster är en ekonomisk verksamhet som omfattas av undantaget för moms vid aktieförsäljning.

Avdragsrätt för moms om kostnaderna ingår som kostnadskomponenter i priset för företagets momspliktiga varor/tjänster.

 Ej avdragsrätt för moms om kostnaderna ingår som kostnadskomponenter i priset för dotterbolagsaktierna som säljs.

Högsta förvaltnings-domstolen

RÅ 2010 ref. 56

100624

AB SKF

Biträde vid avtalsförhandlingar och advokattjänster vid avtalsskrivning är direkt och omedelbart kopplade till den momsfria aktieförsäljningen, och därmed medges ej momsavdrag.

I övrigt går det inte att på befintligt underlag bedöma avdragsrätten för moms på kostnader som t.ex. värdering, finansiell due diligence och ersättning till marknadsaktörer för att anvisa potentiella köpare.

Två regeringsråd var skiljaktiga och menade att kostnaderna var allmänna omkostnader som inte direkt och omedelbart kunde kopplas till aktieförsäljningen.

EU-domstolen

C-651/11

130530

X BV

Enbart en överlåtelse av aktierna i ett bolag kan behandlas som en verksamhetsöverlåtelse under förutsättning bl.a. att aktierna överlåts tillsammans med andra tillgångar som sammantaget bildar en ekonomisk enhet som självständigt kan drivas vidare. En fristående aktieöverlåtelse (i det aktuella fallet 30 %) omfattas däremot inte av förenklingsregeln för verksamhetsöverlåtelser.

Högsta förvaltningsdomstolen

HFD 2014 ref. 1

140114

Nolato Cerbo AB

En avyttring av aktier kan i vissa fall ses som en verksamhetsöverlåtelse, förutsatt att aktierna överlåts tillsammans med andra tillgångar. Vidare sa domstolen att avdragsrätt för moms kan föreligga om kostnaderna utgör en del av bolagets allmänna omkostnader. Bland annat till denna del återförvisades målet till Skatteverket.

Högsta förvaltnings-domstolen

HFD 2017 ref. 20

170516

Sveaskogs Förvaltnings AB

Kostnader för en aktieförsäljning som föranletts av en omstrukturering av företagets verksamhet för att effektivisera och frigöra kapital för den kvarvarande rörelsen kan ha ett direkt och omedelbart samband med företagets samlade verksamhet. Det gället under förutsättning att dotterbolaget varit till nytta för denna rörelse.

Den här domen innebär att avdrag för moms kan medges i vissa fall när det gäller kostnader som har samband med aktieförsäljningar.

Riskkapitalbolag

Utmärkande för ett riskkapitalbolag är att köpa, förädla och sälja andelar med vinst. Vid sidan av en skattefri försäljning av aktier och andelar tillhandahåller riskkapitalbolaget ofta momspliktiga tjänster till dotterbolagen. Det gör att bolaget deltar aktivt i förvaltningen av dotterbolaget. Ett riskkapitalbolag kan därmed anses bedriva ekonomisk verksamhet och innehavet av andelarna ingår i den ekonomiska verksamheten. Skatteverket anser att det är s.k. blandad verksamhet som bedrivs och det innebär att momsen på gemensamma kostnader ska fördelas efter skälig grund. I sitt ställningstagande om avdragsrätt för moms i holdingbolag (171219, dnr: 202 377677-17/111) säger Skatteverket följande om avdragsrättens omfattning:

”Ett riskkapitalbolags syfte med inköpet är att det ska användas i bolagets hela riskkapitalverksamhet, d.v.s. för förädling och försäljning. Kostnader i samband med inköpet kommer därmed att förbrukas både för skattefria andelsförsäljningar och skattepliktiga tjänster till dotterbolagen. I dessa fall får kostnaderna som har samband med inköpet anses som allmänna omkostnader i hela bolagets verksamhet. Det innebär att även ingående skatt på kostnader i samband med ett riskkapitalbolags inköp av andelar i ett blivande dotterbolag ska fördelas.”

Företagsförsäljning / Företagsförmedling

Skatteverket har i ett ställningstagande (110823, dnr: 131 569884-11/111, ersatt av 200925, dnr: 8-341934) redogjort för verkets syn på skatteplikten vid företagsförmedling, i det ersatta ställningstagandet är huvudfrågan förmedling i eget eller annans namn. Om ett uppdrag att förmedla ett företag resulterar i en överlåtelse av aktierna i företaget, anser Skatteverket att transaktionen omfattas av undantaget från skatteplikt för förmedling av aktier och därför är momsfri. Skatteverket tolkar en dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD 2011 ref. 21). Skatteverket har i ett ställningstagande förtydligat ovanstående äldre ställningstagande (120221, dnr: 131 78171-12/111 även detta ersatt av 200925, dnr: 8-341934) och redogjort för ett antal momsbedömningar som uppkommer vid företagsförmedling. I det senare ställningstagandet anger Skatteverket följande:

”Tjänster avseende analys och värdering som hade tillhandahållits vid förmedling av aktier har ansetts underordnade förmedlingstjänsten. Inslagen av analys och värdering framstod som viktiga och för uppdragsgivarna betydelsefulla inslag i tillhandahållandet av förmedlingstjänsten. De ansågs vara av förberedande natur och utgjorde då endast ett medel för att uppdragsgivaren på bästa sätt skulle kunna åtnjuta den förmedlingstjänst som var det centrala i uppdraget (HFD 2013 ref. 32).”

I det ställningstagande (200925, dnr: 8-341934) som ersatt de två ovan angivna ställningstagandena, är huvudfrågan förmedlingsbegreppet och där berörs avdragsrätten inte alls.