Rätt Moms 2021 – Anna Sandberg Nilsson och Lena Westfahl

Periodisk sammanställning

Definition

Förutom redovisning i en skattedeklaration finns krav på att specificera försäljningar av varor och tjänster till företag inom EU i en särskild rapport, den periodiska sammanställningen (före 2010 kallad kvartalsrapport).

Det finns numera (sedan 2020) två olika blanketter. Blankett SKV 5740 används vid EU-försäljning av varor och tjänster och blankett SKV 5739 tillkom 2020 för ändrade regler för avropslager.

Lagrum

10 kap. 33-36 §§ och 15 kap. 8 § skattebetalningslagen (1997:483)

35 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244)

Beskattning

Den periodiska sammanställningen är en viktig förutsättning för att EU-handeln ska fungera. När ett svenskt företag säljer en vara till en köpare inom EU med VAT-nummer eller en tjänst enligt huvudregeln och alla förutsättningar är uppfyllda ska inte säljaren debitera svensk moms i fakturan. Beskattning ska istället ske i det land där köparen finns genom s.k. förvärvsbeskattning, dvs. köparen beräknar utgående moms enligt sitt lands regler. Se vidare förvärvsmoms.

För att systemet med förvärvsbeskattning ska fungera krävs att en rapportering görs av EU-transaktionerna och att ett samarbete finns mellan skattemyndigheterna i de olika EU-länderna. Den periodiska sammanställningen är den handling som ser till att överföra information mellan EU-länderna och som fungerar som underlag för förvärvsbeskattning hos köparen.

Vissa förenklingar av och förtydligande kring EU-handeln infördes 2020 (formella krav, avropslager, kedjetransaktioner) som påverkar redovisning i periodisk sammanställning. Skatteverkets ställningstaganden kring detta återfinns i en tabell nedan.

Varor

När nedanstående villkor är uppfyllda (EU-vara till kund med VAT-nummer) påförs ingen svensk moms i fakturan och försäljningen redovisas på rad 35 i Skattedeklarationen.

 • En gränsöverskridande varuleverans görs mellan olika medlemsländer inom EU och

 • köparen åberopar dvs. anger att denne är momsregistrerad och har ett momsnummer (s.k. VAT-nummer) i ett annat EU-land än Sverige.

De formella kraven inom EU har från 2020 skärpts. Skatteverket har sammanfattat detta i ställningstagandet (200116, dnr: 8-13417). Skärpningen av kraven innebär att även följande ska vara uppfyllt.

 • Köparen ska vara momsregistrerad i ett annat EU-land.

 • Köparen ska även ha meddelat sitt giltiga momsregistreringsnummer till säljaren.

 • Dessutom ska säljaren ha lämnat korrekta uppgifter om omsättningen i den periodiska sammanställningen.

Specificering av redovisad försäljning på rad 35 i skattedeklarationen ska ske i den periodiska sammanställningen per momsregistreringsnummer (VAT-nummer). Av Skatteverkets ställningstagande (091229, dnr: 131 883688-09/111) framgår när redovisningsskyldigheten inträder vid handel med varor inom EU.

Periodisksammanstallning_01

Avropslager-blankett SKV 5739

Ett avropslager (call-off stock) är ett lager som säljaren har i ett annat EU-land. Med ett avropslager kan en i förväg känd köpare plocka ut varor från lagret vid behov. Varorna har förts över av säljaren till ett eget lager i det andra EU-landet utan att äganderätten går över. Försäljning sker och äganderätten övergår först när köparen plockar ut varorna ur lagret.  För den här typen av transaktioner var säljaren ofta momsregistrerad i det andra landet till och med 2019. Från 2020 gäller förenklade regler som gör att momsregistrering i det andra landet undviks. Reglerna är frivilliga men om dessa tillämpas ska blanketten SKV 5739 användas. Skatteverket har i ställningstagande (200122, dnr: 202 496029-19/111) sammanfattat momshanteringen för avropslager. Se vidare ordet EU-överföring av vara.

Tjänster

Vid försäljning av tjänster till beskattningsbar person i annat EU-land (business to business, B2B) som omfattas av huvudregeln för tjänstebeskattning, påför säljaren inte svensk moms i fakturan. Huvudregeln gäller alla momspliktiga tjänster förutom följande undantag:

 • fastighetstjänster

 • persontransporttjänster

 • tillträde till kulturella, konstnärliga och idrottsliga evenemang, m.m.

 • restaurang- och cateringtjänster

 • korttidsuthyrning av transportmedel.

Huvudregeln innebär att tjänsten momsbeskattas i köparens land. Sådan försäljning ska redovisas på rad 39 i skattedeklarationen. Observera att vad gäller tjänster finns inte krav på att köparen ska ange sitt VAT-nummer, det räcker att denne är beskattningsbar person. Därför kan det uppkomma differenser mellan skattedeklarationen och den periodiska sammanställningen. Skatteverket kan därför be säljaren att styrka att köparen är beskattningsbar person. Det kan tänkas att detta kan ske genom att bl.a. hänvisa till avtal, köparens webbsida, registreringsbevis eller motsvarande.

I Skatteverkets ställningstagande (091222, dnr: 131 915470-09/111) om redovisningsskyldighetens inträde för omsättning av tjänster finns information om vad som ska redovisas i en periodisk sammanställning.

Skatteverket har i ett ställningstagande (180125, dnr: 202 460649-17/111) redogjort för sin syn på beskattningsland för tjänster och bevisbördans placering. Se vidare ordet VAT-nummerkontroll.

Kontroll av VAT-nummer

Säljaren måste kontrollera att det föreligger identitet mellan köparen och innehavaren av det åberopade VAT-numret (VAT-nummerkontroll). Detta innebär att det ställs stora krav på att säljaren kan bevisa att köparen och angivet VAT-nummer hör ihop. Vid försäljning av varor inom EU ska säljaren:

 • kontrollera att det VAT-nummer som åberopas av köparen är giltigt,

 • säkerställa att det finns identitet mellan köparen och det åberopade VAT-numret, dvs. kontrollera att VAT-numret verkligen tillhör köparen och ingen annan, och

 • inneha dokumentation som visare på vilket sätt punkt ovan har kontrollerats.

Det är säljarens skyldighet att göra dessa kontroller. Om köparens VAT-nummer visar sig vara felaktigt kan säljaren tvingas betala moms i efterhand.

Se vidare ordet VAT-nummerkontroll.

Blanketter

Den periodiska sammanställningen, blankett SKV 5740, återfinns nedan. Samma blankett används för rapportering av både av varor och tjänster.

Periodisk_sammanstallning_03b

Rapporten ska innehålla följande uppgifter:

 • Köparens momsnummer (VAT-nummer) inklusive landskod.

 • Värdet (fakturabelopp) avseende varuleveranser som skett till en köpare med det angivna VAT-numret under den aktuella perioden samt värdet av varor som ett företag i Sverige överför till företagets egna verksamhet i annat EU-land. Det svenska företagets VAT-nummer i det EU-land där varorna mottas ska anges.

 • Värdet (fakturabelopp) avseende en mellanmans trepartshandel, dvs. varuleverans där tre eller flera parter i olika EU-länder medverkar.

 • Värdet av tjänster (fakturabelopp) avseende försäljning till en köpare med det angivna VAT-numret under den aktuella perioden.

Om rapporten ska lämnas kvartalsvis eller månadsvis beror på om företaget bara säljer varor, bara säljer tjänster och är också beroende på omsättningen per kvartal. Sammanfattningsvis gäller följande:

VAROR

Om värdet av försäljning och överföring inte överstiger 500 TSEK/kvartal

Kvartalsvis (efter ansökan)

VAROR

Om värdet av försäljning och överföring överstiger 500 TSEK/kvartal

Månadsvis

TJÄNSTER

Kvartalsvis

VAROR och TJÄNSTER

Rapportering avseende varor styr, dvs. om värdet inte överstiger 500 TSEK/kvartal sker kvartalsvis rapportering.

Annars månadsvis rapportering

Vid försäljning av varor är huvudregeln månadsvis rapportering. Beskattningsbara personer med mindre varuflöden kan enligt tabellen ovan ansöka om att få lämna en kvartalsvis sammanställning.

Den periodiska sammanställningen ska lämnas den 20 i månaden efter utgången av den period som rapporten avser. Om sammanställningen lämnas elektroniskt ska rapporten lämnas den 25 i månaden efter utgången av den period som rapporten avser.

Skatteverket ska besluta om att den periodiska sammanställningen ska lämnas kvartalsvis istället för månadsvis om den skattskyldige begär det och om förutsättningarna ovan är uppfyllda. Ett sådant ändrat beslut ska börja gälla vid ingången av det kalenderkvartal som följer närmast efter den kalendermånaden då beslutet fattades. Vidare ska Skatteverket besluta om månadsvis rapportering i periodisk sammanställning om den skattskyldige begär det eller om det i övrigt finns särskilda skäl för det. Ett sådant ändrat beslut ska börja gälla omedelbart.

Skatteverket har utformat information och instruktioner kring rapportering i periodisk sammanställning. Se vidare tabellen nedan.

Det utgår en förseningsavgift om 1 250 kronor om den lämnas för sent. En möjlighet till befrielse från förseningsavgift finns t.ex. vid sjukdom.

Blanketten SKV 5739 som specifikt avser avropslager ser ut på följande sätt.

Periodisk_sammanstallning_04

Datum

Dnr

Avser

 

SKV 278

Periodisk sammanställning för varor och tjänster numera webbsida

 

SKV 560

Moms vid utrikeshandel

091222

131 915470-09/111

Redovisningsskyldighetens inträde för omsättning av tjänster som ska redovisas i en periodisk sammanställning

091229

131 883688-09/111

Redovisningsskyldighetens inträde vid gemenskapsintern handel med varor

180125

202 460649-17/111

Beskattningsland för tjänster och bevisbördans placering

191202

SKVFS 2019:19

Skatteverkets föreskrifter om periodisk sammanställning

200116

8-13417

Undantag från skatteplikt vid omsättning till ett annat EU-land

200117

202-505699-19/111

Unionsintern omsättning vid kedjetransaktioner

200122

202 496029-19/111

Överföring av varor till avropslager

Avropslager from 1 januari 2020

Ett avropslager (call-off stock) är ett lager som säljaren har i ett annat EU-land. Med ett avropslager kan en i förväg känd köpare plocka ut varor från lagret vid behov. Varorna har förts över av säljaren till ett eget lager i det andra EU-landet utan att äganderätten går över. Försäljning sker och äganderätten övergår först när köparen plockar ut varorna ur lagret.  För den här typen av transaktioner måste säljaren ofta vara momsregistrerad i det andra landet enligt regler till och med 2019. Från och med 2020 gäller förenklade regler som gör att momsregistrering i det andra landet undviks. Reglerna är frivilliga men om dessa tillämpas ska blanketten SKV 5739 användas. Skatteverket har i ställningstagande (200122, dnr: 202 496029-19/111) sammanfattat momshanteringen för avropslager. Se vidare ordet EU - överföring av vara.