Innehåll

Persontransporter (personbefordran) inom Sverige beskattas med 6 % moms. Som persontransport räknas t.ex. taxi, flyg och bussfärder. När beskattningsland ska bestämmas beskattas persontransporter i det land där transporten utförs och det gäller oavsett om köparen är en beskattningsbar person (B2B) eller en icke beskattningsbar person, t.ex. privatperson (B2C).

Definition

Personbefordran eller persontransport innebär att människor förflyttas från en plats till en annan. Därför räknas inte rena nöjesattraktioner såsom t.ex. karusellturer, turer i berg- och dalbanor, ponnyridning, rundturer på nöjesanläggningar, bilbanor och liknande som personbefordran. Inte heller räknas t.ex. hissar i utsiktstorn och liknande som persontransport eftersom transporten är av underordnad betydelse. I tabellen nedan finns ett antal transporter uppräknade.

Typ av transport

Utgör persontransport 6 %

Källa

Bergbana

Ja

SRN 010426

Båttransport till fiskeplats

Ja

SRN 041005

Elsparkcykel

Nej

HFD 2020 not. 28

Fisketur med båt (ej försäljning ombord)

Ja

SKV rättslig vägledning

Guidning

Ja

SKV rättslig vägledning

Hemkörning i egen bil

Nej

RÅ 2009 not. 160

Hundspann, skoter- och forsfärd

Nej

SRN 1995-06-08

Karusell

Nej

prop. 1991/92:50 s. 14

Luftballong

Ja

KR 990202, mål nr 2818-2819-1998

Museijärnväg

Ja

SRN 040311

Skidlift utgör idrott och beskattas med 6 %. Transport på sommaren utgör persontransport

Ja t.ex. sommartid

prop. 2006/07:01 s. 160

Slussning

Nej

SKV rättslig vägledning

Uthyrning av fordon utan förare

Nej

SKV rättslig vägledning

Vildmarksritter

Nej

KR 990902, mål nr 1476-1998

HFD = Högsta förvaltningsrätten

KR = Kammarrätten

Prop. = proposition

RÅ = Regeringsrättens årsbok (numera HFD)

SKV = Skatteverket

SRN = Skatterättsnämnden

Lagrum

5 kap. 5 §, 7 kap. 1 § mervärdesskattelagen (1994:200)

Beskattning

För persontransporter inom Sverige utgår det 6 % moms. Det är alltid säljaren som ska debitera och redovisa momsen för persontransporter.

Beskattningsland för persontransporter

Persontransporter beskattas på samma sätt oavsett om köparen är beskattningsbar person eller privatperson. En persontransport som endast utförs i Sverige ska beskattas i Sverige. Om persontransporten däremot avser en resa till eller från utlandet så ska ingen svensk moms utgå. Detsamma gäller en resa som uteslutande utförs i ett annat land. Däremot beskattas en persontransport i Sverige om den uteslutande utförs både i Sverige och på internationellt vatten. Observera att EU-länderna har infört olika momsregler avseende persontransporter och det finns länder som tar ut moms avseende den sträcka som körts inom det aktuella landet även om resan slutar utanför aktuell landsgräns.

Tabellen nedan visar hur persontransporter ska beskattas i momshänseende.

Tjänst

Beskattningsland

Persontransport som utförs i Sverige

Sverige

Persontransport till/från utlandet

Ej Sverige

Det är säljaren som ska debitera och redovisa momsen för persontransporter.

Vid försäljning till en privatperson (B2C) kan sedan 1 juli 2021 redovisning ske enligt någon av de särskilda ordningarna, unionsordning eller tredjelandsordning. Det innebär att en säljare kan slippa momsregistrering i flera länder och i stället redovisa momsen via en särskild momsdeklaration i identifieringslandet.

När det gäller paketresor inom EU gäller särskilda momsregler. Resebyråerna har ett system som innebär att det endast tas ut moms på vinstmarginalen. Dessa regler är tvingande när det är privatpersoner som köper en resa. Se vidare resebyrå.

EU-kommissionen har startat en översyn av momsregler som tillämpas inom turism-industrin. Reglerna tillämpas inte lika i EU:s olika medlemsländer och behöver såväl moderniseras som harmoniseras. Förslag väntas under 2023 som kan komma förändra reglerna avseende vinstmarginalbeskattning för resebyråer, persontransporter inom EU och tax free-försäljning till turister från länder utanför EU.

Skatteverket uttalar sig om i vilket land persontransporter ska beskattas i ett ställningstagande från 2010 (101217, dnr: 131 750625-10/111).

Kommentar

Tänk på att om varor levereras i en taxirörelse som normalt endast säljer personbefordran så ska 25 % moms redovisas på varutransporten.

Se även

resebyrå