Innehåll

Rätt Moms 2022 – Anna Sandberg Nilsson och Lena Westfahl

Postmoms

Definition

Här avses posttjänster och frimärken som den 1 april 2016 omfattades av en förändring när vissa tjänster blev momsbefriade.

Sedan länge har befordran av brev omsatt inom landet ansetts vara momspliktigt förutsatt att detta har skett i postverksamhet som avses i 1 kap. 2 § postlagen (2010:1045). Den här regeln har inneburit att man t.ex. fått betala svensk moms vid inköp av frimärken. Regeln har inte stämt överens med vad som gäller enligt EU:s momsdirektiv. Enligt EU:s momsdirektiv får ett medlemsland inte ta ut moms på frimärksförsäljning och posttjänster som tillhandahålls av “det offentliga postväsendet”. Enligt EU-domstolen i TNT-målet (C-357/07) gäller momsfriheten så kallade samhällsomfattande posttjänster, oavsett om det är statsägda eller privata företag som säljer tjänsten. Om man har avtalat särskilt om posttjänster är tjänsten däremot momspliktig.

EU-domstolen (C-114/14) beslutade 2015 att Sverige gjort sig skyldigt till fördragsbrott genom att ta ut moms på samhällsomfattande posttjänster och porto. Beslutet gäller postförsändelser upp till 20 kg. EU-domen har lett fram till att Sverige den 1 april 2016 införde momsfrihet på vissa posttjänster. Det är Postnord som har uppdraget att vara “det offentliga postväsendet” och därför är det vissa posttjänster från Postnord och frimärksförsäljning som träffas av momsfriheten. Momsundantaget gäller inte för samhällsomfattande posttjänster vars villkor förhandlats individuellt. Företagskunders s.k. faktureringsavtal (porto betalt) och frankeringsmaskiner är även i fortsättningsvis momspliktigt.

Lagrum

5 kap. 9 § 3 st mervärdesskattelagen (1994:200)